E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

BTK'nin Güvenli Ýnternet Hizmeti Hakkýnda Ortaya Atýlan 7 Ýddia ve 7 Gerçek

internete-filtrelemeBTK'nýn "Güvenli Ýnternet" uygulamasý nasýl bir anda "internete yasak geliyor" kampanyasýna dönüþtü? BTK'nýn standart internetin yaný sýra sunduðu 3 filtre seçeneðine "sansür" denmesinin ardýndaki gerçek ortaya çýktý: 50-100 dolara internet filtresi satan yazýlým firmalarýnýn propagandasý! Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nca (BTK) hazýrlanan "güvenli internet" uygulamasýnýn bir anda "internete yasak geliyor" kampanyasýna dönüþmesi biliþim uzmanlarýnýn tepkisini çekti.


"Ýnternetime dokunma" diyerek sokaða dökülünlerin kandýrýldýðýný belirten uzmanlar "Ne yazýk ki Türkiye’de hemen her uygulama farklý amaçlar için kullanýlýyor ve sokak gösterileri baþlýyor. Tamamen isteðe baðlý ve çocuklarý korumak için bir filtreleme geliþtiriliyor. Ýsteyen tercih eder isteyen tercih etmez ve bütün sitelere girebilir" diyorlar.


Düzenlemeyi inceleyen uzmanlar bir yasaðýn söz konusu olmadýðý görüþünde. Filtrenin çocuk istismarý ve pornosu, sanal kumar ve uyuþturucuya karþý etkili koruma saðlayacaðýný belirten uzmanlar, yeni düzenlemenin internet kullanýcýlarýna mevcut standart paketin yaný sýra, üç filtre seçeneði de sunacaðýný anlatýyor.

Dört internet paketi, "?ocuk", "Aile", "Yurtiçi" filtre paketleriyle "Standart" paket olarak kullanýlacak. ?ocuk paketinde, kullanýcý, belirli siteler haricinde baþka sitelere giremeyecek. Aile paketinde BTK tarafýndan belirlenen siteler haricindeki sitelere girilemeyecek. Yurtiçi paketinde yurtdýþýndan yayýn yapan zararlý sitelerin yüzde 99'unu oluþturan sitelere giriþim engellenecek. Standart pakette ise bugün kullanýlan internet biçimi aynen devam edecek.


Ancak,"internete sansür" propagandasýyla baþlatýlan kampanyanýn ardýndaki gerçeði Tüm Ýnternet Medyasý Derneði Baþkaný Talat Atilla  þöyle açýklýyor:

"Filtre programý satan yazýlým firmalarýnýn lobisinin ne kadar güçlü olduðunu da görmek gerekiyor. Bu yazýlým firmalarý 50 dolardan 100 dolardan filtre programý satýyorlar ve binlerce aile çocuklarýný korumak için bu programlardan alýp bilgisayarýna kuruyor. Bu sürekli ve büyük bir rant demek. Her yeni bilgisayar sistemine yeni filtre programý þeklinde devam edip duruyor. BTK bunu bedava hale getiriyor. ?ocuðunun internetini kontrol etmeyi tercih eden aileler 100 dolar verip filtre programý almak zorunda kalmayacak. Bu hizmetin bedava yapýlmasýný bu yazýlým firmalarý organize biçimde yine internet kampanyalarýyla çok farklý yöne çektiler."

BTK'nýn da sistemin tamamen tercihe dayalý olduðunu, hiçbir abonenin bizzat baþvurmadan internetinin filtrelenemeyeceðini anlatamadýðýný kaydeden Atilla "Yani BTK kötü bir iletiþim stratejisi izlerken yazýlým firmalarý kendi açýlarýndan çok akýllýca süreci götürdüler" dedi.


Türk Biliþim Derneði Hukuk ?alýþma Grubu Baþkaný Mehmet Ali Köksal da uygulamanýn bir yasak olmadýðýný belirterek "Bu isteðe baðlý bir filtreleme. Böyle bir filtreleme yapýlmalý mý? Evet yapýlmalý! Bunda bir yanlýþlýk yok" dedi. Türk Biliþim Derneði olarak düzenlemenin amacýna deðil zamanlamasý ve yöntemine itiraz ettiklerini anlatan Köksal, þu görüþleri dile getirdi:

"Zamanlama doðru deðil; çünkü Kiþisel Verilerin Korunmasý ile ilgili kanun çýkmadý Türkiye'de. Bir an önce bu yasa oluþturulmalý, filtreleme bu yasadan sonra koyulmalý. Yoksa filtreleme bilgileri, yanlýþ kiþilerin eline geçtiðinde gerekli yasa olmadýðý için bir felaket olur. Ýkinci olarak, bu filtreleri belirleyecek mekanizma, idare tarafýndan oluþturulmamalý diye düþünüyoruz."


7 ÝDDÝA ve 7 GER?EK


1. ÝDDÝA: "Tüm internete filtre ve yasak geliyor"

Yeni düzenlemeyle kullanýcýlar dört ayrý filtre paketinden birini tercihe zorlanýyor. Ýnternete yasak getiriliyor.

YANIT: Dört deðil üç filtre paketi geliyor ve bir de þu andaki standart paket devam ediyor. Ýsteyen herkes þu andaki gibi standart paketine devam edebilir. Ya da diðer üç filtre seçeneðinden istediðini tercih edebilir.


2. ÝDDÝA: "138 kelimeyle sansür geliyor"

'Sakýncalý 138 kelime' düzenlemesi, her siteyi sansüre uðratabilecek. ?rneðin 'etek' kelimesinin geçtiði her site kapanacak.

YANIT: 138 kelimenin geçtiði tüm siteler kapanacak diye bir þey yok. ?ocuklarý cinsel içerikli sitelerden korumak için bu sitelerde sýkça geçen "etek" gibi kelimelerin bulunduðu sitelere karþý servis saðlayýcýlarýn dikkatli olmasý, 'içeriðe bakmasý' istendi.


3. ÝDDÝA: "Türkiye kara listeye giriyor"

Türkiye internetin özgür olmadýðý ülkeler listesine giriyor.

YANIT: Uygulama Türkiye özgü deðil, çok sayýda ülkede halen uygulanýyor. BM’de çocuk ve gençlerin internet suçlarýna karþý korunmasý öngören düzenlemelere dikkat çekiyor.


4. ÝDDÝA: "Google, Facebook ve Twitter’a yasak"

Yurtiçi profil uygulamasýyla, kullanýcýlar sadece yurtiçinde barýndýrýlan ve kara listede yer almayan alan adý, IP adresi ve portlara eriþim saðlayabilecek. Bu durumda,  Google, Facebook, Twitter gibi sitelere girilmesi yasaklý hale gelebilir.

YANIT: BTK, bu uygulamanýn vergi denetimi için yapýldýðýný belirterek, bu sitelerin Türkiye’de de büro açmalarý ve bunun için vergi ödemelerini þart koþuyor. Adý geçen sitelerle görüþmeler sürüyor.


5. ÝDDÝA: "Kullanýcý aile paketine zorlanýyor"

Farklý yaþlardaki 4-5 kiþinin kaldýðý evlerdeki tek baðlantýyla herkes aile paketi kullanmaya zorlanýyor.

YANIT: Kullanýcý istediði zaman bir web sayfasý üzerinden istediði profile geçiþ yapabilecek. Kullanýcý güvenli internet hizmetini seçse dahi istediði an filtresiz internet hizmetine de eriþebilecek. 


6. ÝDDÝA: "Anayasal suç riski var"

Eskiden yasaklý sitelerden biri olan ‘youtube’ a farklý kullanýcý adresleri üzerinden girilebiliyordu. Ama þimdi yasaklanmýþ sitelere böyle bir giriþ yapýlmaya çalýþýldýðýnda, devlet bunun takipçisi olduðu için bu anayasal suç sayýlacak ve kullanýcýlara hapis cezalarý uygulanacak.

YANIT: DNS ayarýnda mevcut durum neyse, standart profilde o devam edecek. 5651 sayýlý kanuna göre fuhuþ, uyuþturucu gibi konular yasaklý. ?imdi de uygulama bu kanun çerçevesinde geliþiyor. Yasaklý bir siteye DNS ayarýný deðiþtirerek giren bir kiþi hakkýnda takip yapýlmasý, onlarýn cezalandýrýlmasý gibi bir yasak söz konusu olmayacak.


7. ÝDDÝA: "Telekom SKYPE’yi kapatabilir"

Bu yeni sistem altýnda port bazýnda da engelleme yapýlacak. Yani BTK, Türk Telekom’a zarar verdiði gerekçesiyle bazý portlarý kapatarak Skype’ý da yasaklayabilir.

YANIT: Filtreler internet servis saðlayýcýya gönderilecek ve o zararlý sitelere girilmesi internet saðlayýcýlar üzerinden engellenecek. Bu durumda bazý portlarýn engellenmesi ya da Türk Telekom’a artý bir yük verilmesi gibi bir durum söz konusu olmayacak.BM denetleme tavsiye ediyor

Ýnternet Kurulu Baþkaný Serhat ?zeren: BM Suç ve Ceza ?nleme Komisyonu "Gençler internet ortamýnda savunmasýz" dedi. ?ocuklarýn internetteki zararlardan korumakla ilgili fikirler üretiyorlar. Türkiye’de de bunu yapmaya çalýþýyoruz. Ýngiltere’de her okulda bilgisayarlarda, çocuk kilidi var. Aileler çocuk kilidi olmayan okula çocuklarýný göndermiyorlar.


Ýstismara karþý mücadele olmalý

Bilgi Teknolojileri ve Eðitim Derneði Baþkaný Dilek Kýlýç: "Ýnternetin güvenliðe kavuþturulmasý çok iyi bir uygulama. Konu çocuk istismarý, uyuþturucu olduðu zaman, nasýl ki internet dýþýnda bunlar engellenmek isteniyorsa, internette de engellenmesi gerek. Ama faydalý siteler kapatýlmak istenilmemeli."


Filtreleme ile aile kontrolü  

?ocuk Psikiyatristi Prof. Dr. Bengi Semerci: "?ocuk ve gençlerin uygun olmayan alýþveriþlerde bulunmasý, oyun gibi þeyler için ailelerinin kredi kartlarýný kullanmasý, uyuþturucu alabilmesi ve hatta çocuðun online sahip olunan bilgilerinin kullanýlarak günlük tüketimine yönelik reklamlara maruz kalmasý istismardýr. ?ocuk ve gençlerin mahremiyetlerini korumak tüm dünya ülkelerinin isteðidir. Beynelmilel öneriler; online aktivitelere ailelerin katýlmasý, çocuklarýn kiþisel bilgilerinin kullanýlmamasý için güvenliðe önem verilmesi gerekir. Denetim kurumlarýnýn sorumluluðuysa, yasal olarak suç kapsamýna giren aktiviteleri izlemek ve yapanlarý cezalandýrmaktýr. Yani eriþkinlerin giriþlerinin deðil, online suç olan þeyi yapan operatörün, sayfanýn denetimidir."


?ocuklarýmýzý korumalýyýz  

?ocuk Psikologu Tülin Ýçli: Ýnternettin þifresiz filtresiz olmasý çok sakýncalý. ?ocuklar 'ödev yapýyorum' diye girip girmemesi gereken porno sitelere giriyorlar. Porno yayýnlar internette çok yaygýn ve dünyada bir siber suç olarak sorun. Bunlarýn ben filtrelenmesinden ve ailelerin bilinçlendirilmesinden yanayým. Ayrýca geçen aylardaki gibi Facebook'ta gruplaþýp, çakmak gazý koklayanlar da var. ?ocuklar kötü arkadaþlýklardan olduðu kadar, internetin de kötü arkadaþlýklarýndan kurtarýlmalýdýr.


Bu yüzden çok yuva yýkýldý

Avukat Cengiz Hortoðlu: Filtreleme büyük bir ihtiyaç. Ýnternette kadýn haklarý yazdýðýnýz zaman karþýnýza binlerce alakasýz site çýkýyor. Hukuksal bir doküman bile arasanýz, cinsel içerikli sitelere yönlendiriliyorsunuz. Yetiþkinler için durum böyle iken bir de çocuklarý düþünmek lazým. Bir çocuðu sokakta taciz etmekle internette taciz etmek arasýnda ceza olarak fark yok; hatta bu internette yapýldýðý için basýn yolu ile iþlenen suçlara giriyor. Bu konuyla ilgili çok yuva yýkýldý. Aile birliðine de zarar veriyor. Filtreleme gerekli ama zorunlu tutulmamalý. Ýnsanlar bilinçlendirilmeli, isteðe baðlý býrakýlmalý.


Referanslar


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 17.05.2011 | 11543 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.37 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar