E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cep Telefonlarý Yoluyla Her Daim Ýzleniyoruz

cep-takipDijital takip, artýk günlük hayatýn önemli bir gerçeði. Ýnternetten mobil cihazlara kadar her yerde çeþitli yollarla dijital izleme ve takip iþlemleleri yapýlabiliyor. Yoðun takip tartýþmalarý ise geçen haftalarda Alman Yeþiller Partisinden Malte Spitz'in abonesi olduðu Deutsche Telekom'u dava etmesinin ardýndan kendisinin 7/24 nerede olduðunu koordinatlarýyla birlikte 31 Aðustos 2009'dan 28 ?ubat 2010'na kadar 35,000 kez tutulduðunun kayýtlarýnýn mahkeme kararýyla açýklanmasý sonucu iyice alevlendi.

 

Malte Spitz
© Michael Löwa, The New York Times

 

Malte Spitz'in verileri Alman gazetesi Die Zeit ile paylaþmasýnýn ardýndan, gazete bu verileri internetteki Twitter akýþlarý, blog giriþleri ve sitelerden derlediði bilgilerle beraber iþleyerek ortaya bir interaktif dijital takip haritasý çýktý.

Haritada Spitz'ýn ilgili süreler boyunca nereden nereye gittiði, nerelerde ne kadar süre ile kaldýðý, SMS'leri, cep telefonu ile internete ne kadar baðlandýðý kýsacasý bir cep telefonu ile fiziksel ve dijital olarak yapýlan tüm hareketlerin kayýt altýna alýndýðý ve bunlarýn çeþitli yan bilgilerle desteklenerek ortaya korkunç ötesi bir kiþisel dijital iz kütüðünün çýktýðý görülüyor.


cep-takip

 

Cep telefonu operatörleri müþterinin konum bilgisi dahil telefon kullanma alýþkanlýklarýnýn tümünü rahatlýkla toplayýp takip edebildiði için gerektiðinde bunlarý yargý kurumlarýyla paylaþabilmektedir.

Bunun yanýnda operatörler dýþýnda, baz istasyonlarýný dinleyebilen casusluk sistemleri ve telefonlara kurulan gizli programlar aracýlýðý ile bir operatörün müþteriler hakkýnda tuttuðu bilgilerin tümü illegal yollarla da ele geçirilebilmektedir.

 

CEP TELEFONU VE SIM KARTTAN NELER ÖÐRENÝLEBÝLÝR ?

Telefonunuz açýk olduðu anda en yakýndaki baz istasyonu ile aþaðýdaki bilgileri paylaþmaktadýr:

 • IMEI numarasý – cep telefonuna ait benzersiz kimlik numarasý.
 • IMSI numarasý – SIM kartýn numarasý. Bu numara ile cep numarasýnýz eþleþtirilmektedir.
 • TMSI numarasý – konumunuza ve kapsama alanýna baðlý, geçici olarak atanan bir numaradýr.
 • Konumsal olarak baðlandýðýnýz hücresel þebeke. Bu þebek baz istasyonundan baz istasyonuna deðiþmektedir.
 • ?ebekedeki baz istasyonlarýnýn kesiþimine baðlý olarak müþterinin gerçek konumu bilgisi.

Üstteki paylaþýlan bilgiler yoluyla da:

 • Yaptýðýnýz ve aldýðýnýz tüm aramalar
 • Tüm alýnan ve gönderilen SMS'lerin detaylý bilgisi
 • Cepten internete baðlandýðýnýzda yaptýðýnýz tüm veri alýþveriþi (video izleme, sayfa gezinme, anlýk mesajlaþma...)

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli hususun, SIM kartýnýzý deðiþtirip cep telefonunuzu deðiþtirmemenizin takip edilmeyeceðiniz anlamýna gelmemesidir. Zira takip iþlemi cihazýn IMEI numarasýna göre de yapýlabilmektedir.

Ayrýca telefonda gerçekleþen iþlemler esnasýnda oluþan verileri sadece SIM kart tutmaz. Genelde telefonlarýn bir iç hafýzasýyla beraber harici kart (SD kart) destekleri de mevcuttur. Telefondaki bir takým iþlemlerin loglarý ve bilgileri bu hafýzalarda tutulabilirken, yine operatör þirketi ve harici casus programlarý ve baz istasyonunu dinleyebilen sistemler bunlara rahatlýkla ulaþabilmektedirler.

 

SIM kart, dahili hafýza ve SD depoda tutulan bilgiler:

 • Telefon rehberiniz.
 • Tüm çaðrý arþivi - kimi aradýnýz, kim sizi aradý, ne zaman aradýnýz veya arandýnýz ...
 • Tüm SMS kayýtlarý.
 • Telefonda kullandýðýnýz mobil uygulamalarýn tuttuklarý tüm veriler.
 • Fotoðraflar, videolar. Ayrýca günümüz akýllý telefonlarýnýn fotoðraflara konum bilgisi ekleyebilme yetenekleri dolayýsýyla, tüm fotoðraflarýn konum bilgileri.

 

Telefon ve SIM kart hafýzalarý da aynen bilgisayar depolama hafýzalarý gibidir. Üzerlerine kaydedilen bilgiler çeþitli araç ve programlar yoluyla geri getirilebilir.

 

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 03.04.2011 | 27435 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.271 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar