E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cep Telefonlarýnýn Coðrafi Konumlarý Ucuz Ekipmanlarla Kolaylýkla Tespit Edilebiliyor

Minnesota Üniversitesi araþtýrmacýlarýna göre, çok kolay bir þekilde temin edilebilecek birkaç ekipmanla cep telefonu kullanýcýlarýnýn hiçbir þekilde haberi olmadan ve rýzasýna gerek kalmadan coðrafi konumlarý baþkalarý tarafýndan anýnda bulunabiliyor. Araþtýrmacýlar GSM teknolojisinin hava arabirimindeki konum kaçaklarýný basit araçlar yoluyla yakalayarak cep telefonu kullanýcýsýnýn konumunu hatta konuþma trafiðinin baþta hackerlar olmak üzere herhangi bir kimse tarafýndan bile kolaylýkla elde edilebileceðini keþfetti.

 

Araþtýrmacýlar sadece ucuz bir telefon ve açýk-kaynak bir yazýlým kullanarak GSM aðýna fark ettirmeden cep telefonlarýnýn konumlarýný baz istasyonlarýndan önce tespit edebildiler. Tüm tespit iþleminin nasýl yapýldýðýna dair detaylý iþlemi yayýnladýklarý makalede anlatan araþtýrmacýlar yaptýklarý bir teste hazýr ekipmanla 10 blok mesafelik bir alanda mobil operatör bilgisine gerek kalmadan hareket halindeki hedefin konumunu bulabildiler.

 

 

Baz istasyonlarý cep telefonu kullanýcýlarýna etkin ve düzenli bir hizmet verebilmek için birçok yerde bulunmak ve mobil cihazlarý anbean takip etmek zorundadýr. Örneðin gelen bir çaðrýnýn yerine ulaþtýrýlabilmesi için GSM aðýnýn kullanýcýnýn cep telefonunun konumunu düzgün bir þekilde tespit edip sistem kaynaklarýný düzenlemesi gerekmektedir. Çok geniþ coðrafi alanlarda zayýf bir çekim gücünde olsa bile size düzgün hizmet verebilmek için cep telefonunuza sürekli baðlý kalmak durumundadýr.

Ýþte tüm bu iletiþim, yani baz istasyonu ile cep telefonu arasýndaki haberleþme ortamý havadýr. Ve cep telefonunun konum tespiti hava üzerinden gerçekleþtirilmektedir. Baz istasyonu kendi frekansýnda sürekli bir radyo sinyali yayýný yaparak cep telefonundan gelen cevabý beklemektedir. Ýþte tam bu bekleme anýnda ucuz ekipmanlar ve açýk-kaynak bir yazýlým yardýmýyla araya girilerek daha çaðrý cep telefonuna ulaþamadan havada hackerlar tarafýndan indirilerek görülmektedir:

 

"Location Leaks on the GSM Air Interface":

 

Günlük hayatýn vazgeçilmez bir aracý olan cep telefonlarýyla masum kullanýcýlarýn her türlü güvenlik ve gizlilik tehlikesine GSM aðýndaki basit açýklar yoluyla maruz kalabileceklerini gösteren bu araþtýrma GSM teknolojisindeki sinyal iletiþiminin daha etkin yöntemlerle þifrelenmesi ve hatta baþka cihazlar yoluyla ulaþýlamayacak yeni iletiþim kanallarýnýn bulunmasýný zorunlu kýlýyor.

 

GSM teknolojisi hakkýndaki eðitimler (sýrasýna göre):

1. GSM (Küresel Mobil Ýletiþim Sistemi) Nedir?
2. Mobil Teknolojinin ve Telefon Sistemlerinin Evrimi
3. GSM'nin Kilometre Taþlarý
4. GSM Aðý, Anahtarlama Sistemi-Switching System(SS)
5. GSM Aðý, Baz Ýstasyonu, Operasyon ve Kontol Sistemi
6. GSM Að Alanlarý ve Sahalarý
7. GSM Karakteristiði ve Spesifikasyonlarý
8. GSM Abone Servisleri
9. Online Görsel ve Etkileþimli GSM Teknolojisi Eðitimi

 

Konuyla alakalý olarak ilginizi çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 18.02.2012 | 9545 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 1.146 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar