E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Cep Telefonu Kamerasý ve Bir Yazýlýmla Uzaktaki Bir Telefonda Ne Yazýldýðý Tespit Edilebiliyor

Akýllý cep telefonlarýnýn yaygýnlaþmasýyla casusluk bir çocuk oyunu oldu! Telefonlarýn güçlü kameralarý sayesinde herkes birer haberci oldu! Kuzey Carolina Üniversitesi araþtýrmacýlarý açýk-kaynak ve ücretsiz olan iSpy programýný kullanarak, otobüste 2 metre mesafeden mesaj yazan birinin, bir parkýn 60 metre ötesinde telefonundan e-posta yollayan birinin ve metroda 3 metre mesafeden güneþ gözlüðünün ekranýndan yansýyan görüntülerden bir kiþinin telefonunda ne yazdýðýný ve kime mesaj gönderdiðini çok kolay bir þekilde tespit etti.

 

 

Akýllý telefonlarýn kameralarý ve dijital el kameralarý yordamý ve de bazý özel programlarýn birlikteliðiyle artýk 3 m ile 61 m mesafeden baþkalarýnýn telefonda attýðý SMS'in içeriði ya da kime hangi e-postayý gönderdiði anýnda uzaktan tespit edilebiliyor.

 

iSpy programý uzak mesafeden alýnan görüntülerdeki ekraný, ekrandaki harfleri ve harflerden de yazýlarý kolaylýkla bir araya getirerek halka açýk ve kameralarla dolu alanlarda bize niçin açýktan mesaj yazmamamýz gerektiðini bir kez daha kanýtlamýþ oldu:

 

Araþtýrma ekibi 2. kat bir balkondan binanýn altýnda SMS yazan birinin neler yazdýðýný ve o mesajý kime gönderdiðini hiç zorlanmadan tespit ettikleri gibi, otobüs duraðýnda masum bir þekilde e-posta gönderen birinin neler yazdýðýný da tekrar yazýya döktüler. Yöntem ile ne kadarlýk bir yazýyý hangi mesafeden alacaðýnýz tamamen kullanýdýðýnýz makineye göre deðiþiyor.

Yani eðer bir cep telefonu kamerasý kullanýyorsanýz, en fazla 3 metre, mini camcorder ile 9,5 metre, Full HD el kamerasý ile 24 metre ve dijital SLR fotoðraf makinesi ile de 61 metre mesafe uzaklýktan baþkalarýnýn cep telefonundan neler yazdýðýný iSpy programýnýn da yardýmýyla çözebiliyorsunuz:

 

Araþtýrmacýlarýn bütün çalýþmalarýný "iSpy: Automatic Reconstruction of Typed Input From Compromising Reflections" baþlýðý altýnda topladýðý makalede uzaktan cep telefonu ekranlarýný yakalamanýn iki yolu var: Bunlardan ilki uzaktan gözetleme ile, diðeri ise kiþiyi direkt karþýnýza alýp gözlüðünden veya arkasýndaki cam/aynadan yansýyan görüntülerle yapýlan yansýmalý gözetlemedir:

 

Direkt uzaktan gözetleme: Uzaktan el kamerasý ile gözetleyerek

 

Yansýmalý gözetleme: camdan ya da kiþinin gözlüðünden yansýma ile

 

Uygulanan yöntemin iþini kolaylaþtýran en önemli özellik, akýllý telefonlarýn geniþ ekranlarýnda sanal klavye ile yazý yazarken, her bir harfe bastýðýnýz anda harfin bir baloncuk þeklinde büyüyerek ortaya çýkmasýdýr. Zira bu kolaylýk sayesinde yazýlým %90'a varan oranlarda bir baþarý yakalayabiliyor. Yazýlým, dikkatini baloncuklara yoðunlaþtýrarak her bir harfi uzaktan kolaylýkla algýlayabiliyor.

 

Teknolojinin bu kadar geliþmesinin yan tesirlerinden biri de, iþte bu þekilde insan hayatýnýn mahremiyetine olan müdahaleleri oldukça kolaylaþtýrmasýdýr. Mahremiyetin ayaklar altýnda gezineceði bir çaða çoktan girdik de, yakýn gelecekte çok daha fena durumlarla karþýlaþacaðýmýz artýk aþikar...

 

Kaynak: http://cs.unc.edu/~rraguram/papers/CCS2011.pdf (PDF)
iSpy: http://www.ispyconnect.com


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.11.2011 | 16250 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.289 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar