E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Davranýþa Dayalý Reklamcýlýðý Engelleyin

Günümüz sanal aleminin de vazgeçilmezi olan online reklamlarda artýk gazete, pano, dergi veya yaygýn medya reklamlarýndan ayrý olarak kiþilerin internetteki gezinti tercihlerinden onlarýn online davranýþa dayalý profilleri çýkartýlýp kiþiye özel hedefli reklamlar gösterilmektedir. Tam bu noktada ise internet kullanýcýsýnýn mahremiyet sorunu doðmaktadýr. Öyle görünüyor ki ne AB ne de ABD nezdinde uygulanan baskýlar bu durumu engelleyebilecek ne de bunu yapan þirketler kullanýcýlarýn web gezinti davranýþlarýný kaydetmekten vazgeçecek! Ama bu davranýþsal reklamcýlýðý engellemenin pratik yollarý var.

 

Özellikle Google'ýn 1 Mart 2012'den itibaren geçerli olacak olan ve kullanýcýlarýn reklam tercihlerini kontrol etmelerini olanak saðlayan yeni gizlilik politikasý ve bunun araçlarýný geçenlerde duyurmasýyla "hedefli reklamcýlýk" ve "davranýþa dayalý çevrimiçi reklamcýlýk" gibi konular þu sýralar iyice alevlendi.

Çünkü buna göre Google, 60 deðiþik gizlilik politikasýný kaldýrýp bunlarýn yerine çok daha kýsa, okunmasý kolay tek bir politika getirmekle kalmýyor; kendi kullanýcýlarýnýn birçok servisinde zamana baðlý olarak býrakmýþ olduðu izleri ve tarama davranýþlarýný tek bir alanda birleþtirip kendi reklam verenleri için daha çok davranýþa dayalý ve de hedefe odaklý bir online reklamýcýlýk deneyimini baþlatmýþ oluyor. Olayýn gerçeði aslýnda bundan ibaret!

Tabii bununla birlikte Google, kullanýcýlarýna hedefli reklamcýlýktan korunmalarýný saðlayacak hem de kendisini bu tartýþmalarýn bir nebze olsa da uzaðýnda bazý araçlarý da yayýnladý.

 

 

Elbette konu sadece Google'ý deðil, Google'ýn iþbirliði yaptýðý ajanslar ve internette belli baþlý sitelere kullanýcýlarýn web davranýþlarýný kaydederek buna baðlý hedefli reklamlarý göstermek için çöreklenmiþ olan þirketleri de ilgilendiriyor.

Özellikle Google'ýn da üyesi olduðu Að Reklamcýlýðý Giriþimi (Network Advertising Initiative - NAI) ve çevrimiçi reklamcýlýkta gizlilikle ilgili endüstri standartlarýný uygulayan Dijital Reklam Ýttifaký'nýn (Digital Advertising Alliance- DAA) internet kullanýcýlarýnýn kendileriyle alakalý davranýþa dayalý online reklamcýlýðý tarayýcýlar üzerinden gerçekleþtiren çerezleri (cookies) iptal etmelerini saðlayan bazý araçlar var.

Biz de sizlere hem Google'ýn hem de diðer oluþumlarýn araçlarýný kullanarak davranýþsal reklamcýlýktan nasýl sakýncaðýnýzý adým adým anlatacaðýz:

 

1.) NAI ÜYESÝ TÜM REKLAM AÐLARININ ÇEREZLERÝNÝ ÝPTAL EDÝN

Daha önceden E-Siber'de Bilgisayarýnýzdaki Sizi Takip Eden ve Ýnternet Gezinti Tercihlerinizi Kaydeden Tüm Çerezleri Kapatýn yazýsýnda da etraflýca anlattýðýmýz NAI'nin aracýna http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp adresinde ulaþarak karþýnýza çýkan pencereden gerekli seçimleri listeden ister Select all düðmesi ile hepsini seçerek, isterseniz de çerez býrakmasýný istemediðiniz isimleri tek tek Opt-Out seçeneðinden týkladýktan sonra en son iþiniz bittiðinde Submit düðmesine basýyorsunuz. Düðmeye bastýðýnýz andan itibaren NAI aracý bilgisyaranýzdaki - yapmýþ olduðunuz seçimlere baðlý olarak- tüm çerezleri resetlemekte yani iptal etmektedir:

nai-panel

Eðer yaptýðýnýz bu ayarýn her zaman kalýcý olmasýný istiyorsanýz ve de Google Chrome tarayýcýný kullanýyorsanýz, https://chrome.google.com/webstore/detail/hhnjdplhmcnkiecampfdgfjilccfpfoe?hl=tr adresine gidip tarayýcýnýzýn, çerezler üzerinden çevrimiçi reklam kiþiselleþtirme özelliðini kalýcý olarak devre dýþý býrakmasýný saðlayan eklentiyi indiriyorsunuz.

 

2.) DAA ÜYESÝ TÜM REKLAM AÐLARININ ÇEREZLERÝNÝ ÝPTAL EDÝN

Çevrimiçi reklamcýlýkta gizlilikle ilgili endüstri standartlarýný uygulayan
DAA'nýn aboutads.info seçenek sayfasýný ziyaret ederek ilgiye dayalý reklamlar için kullanýlan diðer þirketlerin çerezlerini iptal edebilirsiniz. Ýlgili sayfayý ziyaret ettiðiniz de karþýnýza çýkan ayar penceresinde 3 farký panelden internet gezinti tercihlerinizi kaydeden 88 þirketin çerezlerini kontrol edebilirsiniz.

Burada "All Participating Companies" panelinden þirketleri iþaretleyip "Submit your choices" düðmesine basýyorsunuz. Ýkinci panel olan "Companies Customizing Ads For Your Browser"den yine devamýndaki iþlemin benzerini yapabilirsiniz. Eðer isterseniz sayfanýn en altýnda bulunan "Choose all companies" düðmesine týklayýp, bütün þirketleri seçip hepsinden tek seferde kurtulabilirsiniz.

Eðer yaptýðýnýz bu ayarýn her zaman kalýcý olmasýný istiyorsanýz ve de Google Chrome tarayýcýný kullanýyorsanýz, https://chrome.google.com/webstore/detail/hhnjdplhmcnkiecampfdgfjilccfpfoe?hl=tr adresine gidip tarayýcýnýzýn, çerezler üzerinden çevrimiçi reklam kiþiselleþtirme özelliðini kalýcý olarak devre dýþý býrakmasýný saðlayan eklentiyi indiriyorsunuz.

 

3.) GOOGLE'ýn ÇEREZLERÝNÝ ÝPTAL EDÝN

Google'ýn "Reklam Tercihleri" sayfasýný ziyaret ettiðinizde karþýnýza "Arama ve Gmail'de görüntülenen reklamlar ve "Web'deki reklamlar" olmak üzere iki seçenek çýkacaktýr. Burada yapmanýz gerekenler çok basit. Her iki seçeneðe de týkladýktan sonra açýlan yeni "Seçimi iptal et" linklerine týklayýp Google çerezlerini bütünüyle iptal edebilirsiniz.

Normalde Google için olan iptal iþlemini yukarýda 1. ve 2. maddedeki adýmlarý izleyerek otomatik olarak yapmýþ oluyorsunuz. Ama söz konusu olan site Google olunca, iþinizi garantiye almak için 3. seçeneði de yapmanýzda fayda var.

 

4.) FLASH ÇEREZLERÝNÝ ÝPTAL EDÝN

Flash çerezleri iptal etmek için daha önceden E-Siber'de Flash Tabanlý Ýçeriklerden Kaynaklanan Tehlikeli ve Sizi Takip Eden Çerezlerden Online Kurtulun baþlýklý yazýsýnda etraflýca bahsettiðimiz adýmlarý tek tek uygulayarak Flash reklam ve içeriklerin web gezinti tercihlerinizi kaydetmesini engelleyebilirsiniz. Flash'ýn http://www.macromedia.com/.../help/settings_manager.html adresinde 8 farklý seçenek için anlattýðý adýmlarý Flash Tabanlý Ýçeriklerden Kaynaklanan Tehlikeli ve Sizi Takip Eden Çerezlerden Online Kurtulun yazýmýzdan bakarak tek tek uygulayabilirsiniz:

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 28.01.2012 | 41802 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.33 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar