E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Elektronik Haberleþmede Kiþisel Verilerin Ýþlenmesi ve Gizliliðin Korunmasý Yönetmeliði

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan hazýrlanan ve 24 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe girecek olan kiþisel verilerin ve gizliliðin korunmasý hakkýndaki yönetmelik 8 yýl aradan sonra yenilenip tekrar yayýnlandý. BTK yönetmeliðin amacýný, elektronik haberleþme sektöründe kiþisel verilerin iþlenmesi, saklanmasý ve gizliliðinin korunmasý için sektörde faaliyet gösteren iþletmecilerin uyacaklarý usul ve esaslarý düzenlemek olarak belirtirken, haberleþmenin içeriðine iliþkin verilerin saklanmasýný bu yönetmeliðin kapsamý dýþýnda tutmuþ. Yani örneðin telefon görüþmelerinde konuþma içeriðinin saklanmasý dýþýndaki herþey yönetmeliðin kapsamýnda deðerlendirilmiþ.

 

Toplam 26 maddeden oluþan yönetmelikten dikkat çeken maddeleri sizin için listeledik:

Yönetmeliðin Uygulama Esaslarýna Dair Önemli Maddeleri

Kiþisel verilerin iþlenmesine iliþkin ilkeler

MADDE 4 Kiþisel verilerin;

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarýna uygun olarak iþlenmesi,
b) Ýlgili kiþinin rýzasýna dayalý olarak iþlenmesi,
c) Elde edilme amacýyla baðlantýlý, yeterli ve orantýlý olmasý,
ç) Doðru olmasý ve gerektiðinde güncellenmesi,
d) Ýlgili kiþilerin kimliklerini belirtecek biçimde ve kaydedildikleri veya yeniden iþlenecekleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi esastýr.

 

Güvenlik

MADDE 5 (4) Ýþletmeciler, kiþisel verilere ve iliþkili diðer sistemlere saðlanan tüm eriþimlere ve eriþim yetkisi olan personelin yaptýðý iþlemlere dair detaylý iþlem kayýtlarýný beþ yýl süreyle tutmakla yükümlüdür.

(5) Kurum (BTK) , gerekli gördüðü hallerde iþletmecilerden, kiþisel verilerin tutulduðu sistemlere ve aldýklarý güvenlik tedbirlerine iliþkin tüm bilgi ve belgeleri isteme, ayrýca söz konusu güvenlik tedbirlerinde deðiþiklik talep etme hakkýný haizdir.

 

Verilerin Ýþlenmesi ve Saklanmasýna Dair Önemli Maddeleri

Haberleþmenin gizliliði

MADDE 7 (1) Elektronik haberleþme ve ilgili trafik verisinin gizliliði esas olup, ilgili mevzuatýn ve yargý kararlarýnýn öngördüðü durumlar haricinde, haberleþmeye taraf olanlarýn tamamýnýn rýzasý olmaksýzýn haberleþmenin dinlenmesi, kaydedilmesi, saklanmasý, kesilmesi ve gözetimi yasaktýr.

(2) Elektronik haberleþme þebekeleri, haberleþmenin iletimini gerçekleþtirmek dýþýnda abonelerin/kullanýcýlarýn terminal cihazlarýnda bilgi saklamak veya saklanan bilgilere eriþim saðlamak amacýyla iþletmeciler tarafýndan ancak ilgili kullanýcýlarýn/abonelerin verilerin iþlenmesi hakkýnda açýk ve kapsamlý olarak bilgilendirilmeleri ve rýzalarýnýn alýnmasý kaydýyla kullanýlabilir.

 

Trafik verisini iþleme yetkisi

MADDE 9 (1) Trafik verisini iþleme yetkisi; trafik yönetimi, arabaðlantý, faturalama, yolsuzluk tespitleri, tüketici þikâyetlerinin deðerlendirilmesi, elektronik haberleþme hizmetlerinin pazarlanmasý veya katma deðerli elektronik haberleþme hizmetlerinin sunulmasý hususlarýnda iþletmeci tarafýndan yetkilendirilen kiþilerle sýnýrlýdýr.

(2) Trafik verileri elektronik haberleþme hizmetlerinin pazarlanmasý veya katma deðerli elektronik haberleþme hizmetlerinin sunulmasý amacýyla maskeleme yapýlmaksýzýn iþletmeci bünyesi dýþýna çýkarýlamaz.

(3) Trafik verileri hiçbir þekilde yurt dýþýna çýkarýlamaz.

 

Konum verisinin iþlenmesi

MADDE 11 (1) Ýþletmeciler, abonelerin/kullanýcýlarýn konum verisini ancak, katma deðerli elektronik haberleþme hizmetlerinin sunumu halinde abonelerin/kullanýcýlarýn rýzasýný alarak bu hizmetlerin sunumu için gerekli olan ölçü ve sürede ya da anonim hale getirmek suretiyle iþleyebilir.

(2) Ýþletmeciler; aboneleri/kullanýcýlarý, rýzalarýný almadan önce, iþlenecek konum verisinin türü, iþlenme amacý ve süresi hakkýnda bilgilendirir.

(3) Ýþletmeciler, abonelerin/kullanýcýlarýn konum verilerinin iþlenmesi için, kýsa mesaj, çaðrý merkezi, internet ve benzeri yöntemlerle vermiþ olduklarý rýzayý ayný yöntem ya da basit bir yöntem ile her zaman ücretsiz olarak geri almalarýna imkân saðlar.

(4) Ýlgili mevzuatýn ve yargý kararlarýnýn öngördüðü durumlar haricinde, ancak acil yardým çaðrýlarý kapsamýnda abonenin/kullanýcýnýn rýzasý aranmaksýzýn konum verisi ve ilgili kiþilerin kimlik bilgileri iþlenebilir.

 

Veri saklama süresi

MADDE 14 (1) 13 üncü madde kapsamýnda tanýmlanan veri kategorileri, haberleþmenin gerçekleþtiði tarihten itibaren iþletmeciler tarafýndan bir yýl süre ile saklanýr.

(2) Soruþturma, inceleme, denetleme veya uzlaþmazlýða konu olan kiþisel veriler, ilgili süreç tamamlanýncaya kadar saklanýr.

 

→  Saklanan verinin korunmasý ve güvenliði

MADDE 15 (1) Bu Yönetmelik kapsamýnda saklanmasý öngörülen veriler için iþletmeciler asgari olarak;

a) Saklanan veriler ile þebekedeki diðer verilerin ayný kalite, güvenlik ve koruma özelliklerine tabi olmasýný,
b) Verilerin yurt içinde kendi bünyesinde saklanmasýný,
c) Saklanan verilerin, istem dýþý, yetki dýþý ya da yasa dýþý, eriþim, tahrip, kayýp, deðiþiklik, depolama, iþleme ve ifþasýna karþý uygun teknik ve idari tedbirlerin alýnmasýný,
ç) Verilerin sadece özel yetkilendirilmiþ kiþiler tarafýndan eriþilebilir olmasýnýn saðlanmasý için uygun teknik ve idari tedbirlerin alýnmasýný,
d) Ýþlenen ve saklanan verinin saklama süresi sonunda imha edilmesi veya anonim hale getirilmesi ve bu iþlemlerin tutanakla veya sistemsel olarak kayýt altýna alýnmasýný saðlamakla yükümlüdür.

(2) Ýþletmeciler sunduklarý hizmetler kapsamýnda elde ettikleri verilerin güvenliðini, bütünlüðünü, gizliliðini ve eriþilebilirliðini her aþamada saðlamakla yükümlüdür. Bu yükümlülük iþletmeci tarafýndan yetkilendirilmiþ kiþiler marifetiyle yapýlan iþlemleri de kapsar.

(3) Ýþletmeciler, kanunlarýn yetkili kýldýðý mercilerce talep edilmesi halinde, saklanan veri ve söz konusu veriye iliþkin gerekli tüm bilgileri gecikmeksizin saðlamakla yükümlüdür.

 

Referanslar


· · · · · · · · ·
Yazan: | 25.07.2012 | 3453 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.26.154 | Yüklenme: 0.364 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar