E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Arkadaþlarýnýz ?zerinden Gelen Sanal Tehlikelere Karþý Savunmasýzsýnýz

750 milyondan fazla üyesiyle muazzam ötesi bir kitleye ulaþan Facebook, bu kalabalýkla birlikte gelen birçok güvenlik sorunu, zaafiyeti ve boþluðu ile hergün boðuþmak durumunda kalýyor. Bilinçsiz kullanýcýlarýn çok fazla sayýda olmasý ve de güvenlik zaafiyetlerinin de önemli bir kýsmýnýn onlardan kaynaklanýyor olmasýndan Facebook, tüm kullanýcýlarýna yönelik olarak bir güvenlik rehberi hazýrladý. Özellikle Facebook'taki bilinçsiz kullanýcýlarýn güvelik konusunda daha çok bilgili ve bilinçli olan kendi arkadaþlarýna dolaylý yollardan verdikleri zararlar yadsýnamayacak boyutlara ulaþtý bile.

 

2 milyondan fazla kullanýcý üzerinde yapýlan bir araþtýrmada Facebook kullanýcýlarýnýn en çok nelerden etkilenerek güvenlik zaafiyetine düþtükleri ve arkadaþlarý üzerinden gelen ve iyi yapýlmayan ayarlar üzerinden nasýl tehlikeye düþtükleri üzerine çok kapsamlý veriler ortaya çýktý. En büyük tehlike tabiki güvenlik ve gizlilik ayarlarýný düzgün yapmayan Facebook arkadaþlarý üzerinden gelmektedir.

 

Buna göre;

Sosyal Aðlarda Oluþan Kötü Amaçlý Etkinlikler Türleri

 • Dolandýrýcýlýk
 • Takip etme / iz sürme
 • Kötücül yazýlým
 • Oltalama / phishing
 • Sahtekarlar / kimliði sahte tehlikeli ve aldatýcý kullanýcýlar
 • Spam / çöp mesaj
 • Clickjacking / link ve beðen düðmesine týklama yoluyla ele geçirme
 • Cyberbullying /siber kabadayýlýk ve zorbalýk
 • Kötü amaçlý scriptler
 • Ele geçirilmiþ hesaplar
 • Kötü amaçlý etiketlemiþ kullanýcý içeriði
 • Anonim veriler içindekiþisel kullanýcý bilgileri ayýklama yoluyla hacking
 • Kötü niyetli faaliyetleri yürütmek için sahte kimlik oluþturma yoluyla yapýlan saldýrýlar

olmak üzere çok çeþitlidir.

 

Facebook Üzerinde Güvenli Kalmayý Saðlayacak En Ýyi Ýpuçlarý

 • Sadece bildiðiniz ve tanýdýðýnýz kiþilerle arkadaþ olun
 • Sadece Facebook için kullanacaðýnýz iyi ve saðlam bir þifre oluþturun
 • ?ifrenizi hiçbir kimseyle paylaþmayýn
 • Düzenli olarak þifrenizi deðiþtirin
 • Kiþisel bilgilerinizi sadece gerekli olan kiþi ve kurumlarla paylaþýn
 • Her bir oturum için Facebook'a sadece 1 kere giriþ yapýn. Facebook size ikinci kez oturum açmak için soruyorsa da bunu dikkate almayýn ve o tarz linklere týklamayýn. Bunun yerini "www.facebook.com" adresini doðrudan kendiniz elle tarayýcýnýn adres çubuðundan girin
 • Baþkasýnýn bilgisayarýnda iken Facebook'a girmek için kullandýðýnýz þifreyi sadece 1 kere kullanýn
 • Baþkasýnýn bilgisayarýnda Facebook'u kullandýktan sonra mutlaka Log out yani çýkýþ iþlemenin doðrudan gerçekleþtirin
 • Mümkün olduðunda güvenli taramayý kullanýn (https://)
 • Sadece gðvendiðiniz sitelerden uygulamalar indirin
 • Anti-virüs yazýlýmý güncel tutun
 • Tarayýcý ve diðer uygulamalarý güncel tutun
 • Tarayýcýnýzýn adres çubuðuna hiçbir þekilde script yapýþtýrýp (kod) çalýþtýrmayýn
 • Hesbýnýzýn ele geçirilmesini engellemek için Chrome'da Web of Trust ve Firefox'da NoScript gibi uygulamalarý kullanýn
 • Arkadaþlarýnýzdan gelen 'þapþal' mesajlara dikkat edin ve onlara týklamayýn. Zira onlar arkadaþýnýzdan geliyor gibi gözükse de aslýnda onlarýn hesaplarýna bulaþan uygulama ya da hesap ele geçiren kiþilerden geliyor olabiliyor

 


· · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 29.08.2011 | 10096 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.368 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar