E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook, Mobil Reklamlarý Birer Casus Haline Getirmek için ?ok Ciddi ?alýþýyor

Bundan yaklaþýk bir yýl önce Facebook'un, mobil kullanýcýlarýnýn telefon rehberlerini çaktýrmadan yürüttüðünü öðrendiðimizde çok ciddi bir þok geçirmiþtik. Bu yýlýn baþýnda da Facebook'un sadece telefon rehberlerini yürütmediðini, bunun yanýnda mobil kullanýcýlarýnýn SMS'lerini de gizlice okuduðunu The (London) Sunday Times'ta gördüðümüzde aslýnda Facebook'un sadece insanlarý birbirine sanal baðlarla baðlayan sosyal bir að olmadýðýna þeksiz þüphesiz iman etmiþtik! Sanki Facebook bu konudaki imanýmýzýn yetersiz olduðunu görmüþ olmalý ki, bu sefer de cep uygulamasýndaki mobil reklamlarý birer casusa dönüþtürmek için çok yoðun araþtýrmalar yapýyor.

 

Facebook'un mobil uygulamalarý yoluyla hali hazýrda cep telefonlarýndan konum bilgisi, SMS'ler, telefon rehberi ve aradýðýnýz kiþilerin bilgilerini doðrudan alabiliyor. Facebook'un yeni hedefi ise mobil cihazlardan daha çok bilgi çekmenin daha farklý bir yolunu bulmak. Ve bu yolu da bulmuþ gibi.

Facebook, telefonda uygulama üzerindeki mobil reklamlarý daha etkin bir þekilde kullanarak cep telefonunun akýllý sensörleri yoluyla kullanýcý hakkýnda dijital bilgilerin yanýnda fiziksel bilgiler de elde etmek istiyor. Örneðin reklamlar telefonun mikrofonundan telefonun etrafýndaki sesleri ve konuþmalarý alabilecek. Kýsacasý cep telefonu kullanýcýsýnýn etrafýndaki dünyada neler olup bittiðini mobil reklamlar yoluyla öðrenmeye çalýþacak.

Facebook'u mobil kullanýcýlardan gelir elde etmeye bu kadar hýrslandýran unsur ise, mobilden hala ciddi kazançlar üretememesidir. Bu yüzden canla baþla daha ileri teknolojik imkanlarý kullanýp mobilden gelir elde etmenin peþine düþmüþ durumda.

 

 

Bu iþ için ise Facebook'un kýdemli mühendislerinden Andrew Bosworth ve ekibi görevli. Bu ekip, örneðin kiþinin etrafýnda çalan bir müzik ya da gezindiði bir yerdeki (maðazada olabilir) konumundan, hemen alýnabilecek eþyalarý, albümleri ya da akla gelebilecek her türlü tavsiyeyi yapabilecek bir yöntem üzerinde çalýþýyor. Yani hem konum bilgisi hem de telefonun akýllý sensörlerinden elde edilen fiziki veriler katýþtýrýlýp, ona göre bir reklam ve tavsiye üretme modeli tasarlanýyor.

Tamamen kullanýcýnýn nerelerde gezindiðinden hareketle yeni bir hedefli promosyon ve reklam modeli sunacak olan bu mobil reklamlarla aslýnda kullanýcý ve etrafýndan toplanan veriler sadece ticari amaçlar için deðil, belki de Facebook'un da birkaç kez itiraf ettiði gibi istihbari amaçlar için kullanýlabilecek kadar zengin veriler içeriyor olacak.

Bu yeni nesil Facebook mobil reklamlarýyla artýk konumlar, konumlarla eþleþmiþ sesler ve hatta kullanýcýnýn etrafýndaki baþka Facebook mobil uygulamasý kullananlarýn da çakýþtýrýlmasý yoluyla belki çok ilginç ve inovatif yeniliklere ve de doðal olarak mahremiyet ihlallerine yelken açýlabilecek.

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da okuyabilirsiniz:


· · · · · ·
Yazan: | 26.07.2012 | 2744 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.463 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar