E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook'taki Ciddi Bir Güvenlik Açýðýndan ?türü Arkadaþýnýz Hesabýnýzý Ele Geçirebilir

facebook-hackFacebook'ta yüzlerce arkadaþa sahip olmak bazýlarý için prestij meselesi olabilir. Peki sayýlarý yüzlerle ifade edilen arkadaþlarýnýza gerçekten güveniyor musunuz? Çünkü Facebook'ta bulunan bir açýk sayesinde bu prestij meselesi Facebook profillerinin ele geçirilmesine neden olabilir. Facebook'un kullanýcýlarý için geliþtirmiþ olduðu hesap kurtarma seçeneklerinden birinin suistimali yoluyla arkadaþlarýn Facebook hesabý ele geçirilebiliyor.

 

DÝKKAT:

Burada anlatýlan yöntemi kullanma sorumluluðu tamamen ilgili kiþiye aittir. Amacýmýz sadece Facebook kullanýcýlarýnýn arkadaþ seçiminde daha dikkatli olmalarýný saðlamak ve kiþilerin hesap kurtarma seçeneklerinde belirledikleri güvenlik sorusunu çok özel bir konudan seçmeleri ve cevabýný da kimseye söylememeleri gerektiðine dikkat çekmektir.

Ayrýca bu yöntemin çok iþine yarayabilecek Facebook Sorular uygulamasý yoluyla gelen her soruyu cevaplamamanýzda güvenliðiniz için fayda var.

 

Facebook'ta çok arkadaþa sahip olarak hava atanlarýn artýk bundan sonra daha dikkatli olmasýnda fayda var. Zira bulunan yöntemle yüzlerce arkadaþýnýz arasýndan sizin profilinizi hangisinin hack ettiðini anlayana kadar iþ iþten geçmiþ olabilir.

Özellikle iki selam ve bir kelamla çok hýzlý bir þekilde birbirinin Facebook arkadaþý olanlarýn - ki çoðu zaman doðru dürüst tanýnmayan kiþiler arkadaþ olarak eklenmektedir - hesaplarýnýn ele geçirilmesi herhangi ciddi bir hack yeteneðine gerek kalmayacak kadar çok kolay.

Nasýl Yapýlýyor?

Yöntem, profili kýrýlmak istenen hedefin diðer iki arkadaþý üzerinden þifre kurtarma iþlemi yoluyla yürüyor ve danýþýklý dövüþ prensibine dayanýyor.

Yapýlmasý gereken ilk iþlem Facebook'un ana giriþ ekranýndan "?ifreni mi unuttun?" baðlantýna basmakla baþlýyor. Açýlan sayfada 2. seçeneðe hedefteki Facebook kullanýcýsýnýn profil adý yazýlýyor ve Arama düðmesine baslýyor:

facebook-hesabini-tanimla

 

Ardýndan karþýnýza ?ifreni Sýfýrla sayfasý çýkýyor. Burada yapmanýz gereken iþlem 'Bunlara artýk eriþimin yok mu?' baðlantýsýna týklamaktýr:

facebook-sifreyi-sifirla

 

Ardýndan açýlan 'Sana Nasýl Ulaþabiliriz?' sayfasýnda ilgili profili kýrmak için yeni bir e-posta adresi tanýmlamasý yapýyoruz. Dikkat: buraya kendi Facebook profiliniz için kullandýðýnýz e-posta adresini yazmayýn!

facebook-sana-nasil-ulasabiliriz

 

Yeni e-posta adreslerini girip Gönder düðmesine bastýktan sonra hedefteki Facebook kullanýcýsýnýn daha önceden güvenlik için tanýmlamasýný yaptýðý bir soru karþýnýza çýkacaktýr:

facebook-guvenlik-sorusu

 

Hesabýný kýrmaya çalýþtýðýnýz kiþiyi tanýyorsanýz soruya doðru cevap verme olasýlýðýnýz zaten çok yüksektir. Buradaki esas amaç güvenlik sorusunu öðrenmeye çalýþmaktýr. Zaten bu sorunun cevabýný hesabý kýrmaya çalýþmadan önce öðrenmek yoluyla, arkadaþýnýza Facebook üzerinden de hissettirmeden sorarak veya dolaylý yoldan öðrenebilirsiniz. Çünkü zaten arkadaþsýnýz! Yok eðer soruya 3 kez yanlýþ cevap verirseniz, karþýnýza yeni bir sayfa çýkacaktýr. Ve bu noktadan itibaren arkadaþýnýzýn profini kýrmanýz biraz daha zorlaþacaktýr:

facebook-guvenlik-sorusu-yanlis-cevap

 

Bu sayfaya daha önceki aþamalarda hesabý kýrmak için girdiðiniz yeni e-posta adresini ve kýrmak istediðiniz profilin tam adýný tekrar yazýyor ve Gönder düðmesine basýyorsunuz. Ardýndan bir süre sonra Facebook ekibi yeni vermiþ olduðunuz adrese bir mesaj atýyor. Eðer Facebook ekibi gerçekten bu yeni e-posta adresinin kýrmaya çalýþmaya çalýþtýðýnýz profille ilgili olduðuna ikna olursa iþiniz kolay. Yoksa hesabý zaten kýramazsýnýz.

Sonuç olarak Facebook'ta arkadaþ olmak için seçtiðiniz kiþilere çok dikkat etmeniz ve özellikle masumane sorulan ve de yeni olan Facebook Sorular yoluyla profilinize gelebilecek 'güvenlik sorunuzla' alakalý her soruyu yanýtlamamanýzda fayda var.


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 05.05.2011 | 37536 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.197.127 | Yüklenme: 0.182 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar