E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Facebook Yazýp Sildiðiniz Yani Göndermediðiniz Her ?eyi Kaydedip Analiz Ediyor

Facebook'un bulaþtýðý her ortamý her türlü veri için sömürdüðüne dair þimdiye envai çeþit vaka açýða çýktý. Facebook, kullanýcýlarýnýn her hareketini takip etmek adýna mobil cihazlar, web tarayýcýlarý ve diðer web sayfalarýndaki dolaylý eklentiler yoluyla sürekli olarak mahremiyeti ihlal ederek veri toplamaktadýr. Bu minvalde son çýkan bir araþtýrmaya göre Facebook'un, kullanýcýlarýn kendi kendilerine uyguladýklarý otosansürü bile takip ettiði ortaya çýktý.

 

Facebook'ta kullanýcýlarýn kendilerine uyguladýklarý otosansür, Facebook'taki chat panosunda, duvar panelinde ya da arama satýrýnda kullanýcýlarýn yazarken yanlýþ olduðu için sildikleri ya da yazdýktan sonra göndermeden önce son bir kez okuyup sonra yollamaktan vazgeçip sildikleri yazýlarý silme iþlemidir. Ýþte Facebook kullanýcýlarýn otosansürde sildikleri mesajlarý aslýnda silmediði (çünkü bunlar micro saniyede taslak olarak kaydedilmektedir) ve tuttuðunu ortaya çýktý.

 

 

Ýçinde Facebook'tan da bir uzmanýn bulunduðu iki kiþilik bir araþtýrma grubu 2 haftadan fazla bir süre boyunca yaklaþýk 4 milyon kullanýcýnýn otosansür ile sildikleri içerikleri ve onlarýn kullanýcý verileri üzerinde çok ciddi bir inceleme gerçekleþtirerek kapsamlý bir analiz ortaya çýkarmýþ. Buna göre de Facebook'un aslýnda insanlarýn ne düþündüðünü bile (yazarken düþünüyoruz ve uygun bulmadýðýmýz kelimeleri, ifadeleri ya da cümleleri siliyoruz) izlemek istediði ve bu verileri hiç çekinmeden kaydettiði ortaya çýktý.

 

Kullanýcýlarýn düþünüp yazdýktan sonra göndermekten vazgeçtiði her þeyi otosansür olarak deðerlendiren Facebook'un kullanýcýlarýn yollamaktan vazgeçtikleri içerikler yüzünden içerik üretme eksikliði yaþayýp deðer kaybettiði (!) iddiasýyla otosansür verilerini kaydettiðini araþtýrmadan öðreniyoruz. Ayrýca Facebook'un bu paylaþýlmamýþ düþünceleri ticari birer veriye dönüþtürmek, kullanýcýyý daha iyi tanýyýp kullanýcý verileri hakkýnda detaylý veri madenciliði yapma yoluyla çalýþtýðý istihbarat kurumlarýna (bunu kendileri de ifade ediyor zaten) bilgi saðladýðý da aþikar.

 

Yine bu araþtýrmaya göre örneklem için alýnan 4 milyon kullanýcýnýn %71'nin sýkça otosansür uyguladýðý tespit edilmiþ. Ayrýca erkeklerin kadýnlara göre ve sýnýrlarý ya da kýsýtlamalarý olan insanlarýn da kendilerine daha fazla otosansür yaptýðý görülmüþ. 'Ýçeriden' yapýlan bu araþtýrmanýn detaylarýný merak edenler, iletiþime geçmeleri halinde ilgili araþtýrma belgesine ulaþabilirler.


· · · · ·
Yazan: | 16.12.2013 | 3175 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.162.218.214 | Yüklenme: 0.477 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar