E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gizli Twitter Profillerinin Arkadaþlýk Aðlarý ve Coðrafi Konumlarý Tespit Edilebiliyor

Rochester Üniversitesi bilimadamlarý sosyal medyada kiþilerin sosyal etkileþimlerinden yola çýkarak kiþiler Twitter profillerini gizleseler bile onlarýn hakkýnda sadece arkadaþlarý üzerinden inanýlmaz verileri ve hatta coðrafi konumlarýný elde ettiler. Araþtýrmacýlar sosya medya veri madenciliði yöntemleriyle herhangi bir Twitter profilinin coðrafi konumunu sadece onun Twitter arkadaþlarýnýn konumlarýna bakarak 100 metrelik bir yarýçap içinde %85 doðruluk payý ile tespit etmeyi baþardý. Hatta bir profil gizli olduðu halde bile onun arkadaþlarýyla olan iliþkisini yüksek bir doðrulukla tahmin de edebildiler.

 

Araþtýrmacýlar gerçekleþtirdikleri ilk deneyde New York City ve Los Angeles þehirlerini baz aldýlar. Twitter profillerinde bu þehirlerde olduklarýný belli edenleri seçerek insanlarýn mobil hareket ve konum bilgilerini sürekli takip edebilen bir bilgisayar modeli geliþtirdiler. Bir ay içinde 100 ve üzeri sayýda tweet atanlar, profili herkese açýk olanlar ve GPS bazlý konum paylaþmayý etkinleþtirmiþ olanlarý örneklemlerine dahil ettiler. Seçilen hedef kiþilerin tweetleri 2 hafta boyunca gözlem altýna alýnarak birbirleri ile yakýn arkadaþ olanlar öncelikle tespit edilip, ardýndan coðrafi konumlarý herkesin arkadaþý üzerinden çaprazlama bir þekilde 10'a 8'den daha yüksek bir oranda bulunabildi.

Araþtýrma neticesinde insanlarýn tweetleri üzerinden baþkalarýyla olan arkadaþlýk iliþkilerinin tespit edilmesi onlarýn konum bazlý takibini daha da kolaylaþtýrmýþ oldu. Yani kiþileri arkadaþlarý üzerinden takip edebilmek mümkün hale geldi. Özellikle arkadaþlarla yapýlan etkinliklere dair ipuçlarýnýn tweetlerde paylaþýlmasý konum tespitlerinde çok önemli göstergeler olarak deðerlendirilmiþ oldu.

 

 

Araþtýrmada gerçekleþtirilen diðer bir deneyde, ilk deneyden elde edilen ayný veri kümeleri kullanýlarak tersine bir model tasarlandý. Buna göre, Twitter profillerinin takip ettikleri ve takipçi listeleri tamamen gözardý edilip, sadece paylaþýlan tweetler ve coðrafi konum bilgileri kullanýlarak Twitter arkadaþlýk iliþkileri matematiksel yolla tespit edilmeye çalýþýldý. Ve neticesinde hedefteki Twitter profillerinin arkadaþlýk aðý %90 doðrulukta tahmin edilebildi. Kiþinin tweetleri yoluyla anlýk mecraya býraktýðý veriler, sadece matematiksel modellerle tersine veri madenciliði yapýlarak arkadaþlýk aðý ortaya dökülmüþ oldu.

Kiþilerin birlikte çokça online zaman geçirdiði ve de ayný þeyleri konuþtuðu kiþiler onlarýn ayný zamanda aralarýnda kuvvetle muhtemel güçlü bir arkadaþlýk olduðunu da ortaya koydu. Atýlan mesajlarýn kiþisel doðasý da iliþkilerin tespitini kolaylaþtýran öðelerden biri oldu. Ýnsanlar Twitter'da oldukça sýk kiþisel nitelikli mesaj attýklarýndan ötürü arkadaþlýk baðlarý böylelikle daha kolay bir þekilde ortaya çýkarýlabiliyor.

Ayrýca araþtýrmacýlar þu anda geliþtirdikleri bu matematiksel modellerin bulaþýcý hastalýklarýn yayýlmasýnýn tahmin ve takibi üzerinde çalýþmalar yapýyor ve bir kiþinin konumunu belli ederek hasta olduðunu belirten bir tweet atmasý ve ayný anda arkadaþ çevresinin takibiyle grip salgýnlarý için bir gösterge olup olmayacaðý üzerinde duruyorlar.

 

"Finding Your Friends and Following Them to Where You Are"

 

Konuyla ilgili olarak alttaki yazýlarý da inceleyebilirsiniz:


· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 12.03.2012 | 5555 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.367 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar