E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Gmail Hesabýnýzý Hacklenmekten Korumanýn Yollarý

gmail_maviGoogle'ýn e-posta servisi Gmail bazen çok tehlikeli olabiliyor! Diðer e-posta servislerinden farklý olarak sahip olduðu etkili yönlendirme ve filtreleme özellikleri sayesinde çok farklý amaçlar için kullanýlabiliyor. ?zellikle de hesabýnýz baþkalarýnýn eline geçtiðinde durum daha da vahim bir hal alýyor. Uzun bir süre önce ?in üzerinden Gmail hesaplarýna yapýlan saldýrýlar neticesinde birçok hesap patlamýþtý. Google'ýn kullanýcýlarýný defaatle uyarmasýna raðmen geçtiðimiz aylarda yine Gmail hesaplarý ele geçirilmiþ ve bunlar üzerinden korsan saldýrýlar gerçekleþtirilmiþti.


Genellikle kullanýcýlarýn internet-okur yazarlýðýnýn yetersizliðinden ve bilgisayar güvenliði noktasýndaki bilinçsizliklerinden ötürü bu iþten zarar gören maktül sayýsýnda önemli artýþlar yaþanýyor. Ýþte bundan dolayý Google e-posta servisi Gmail için bir güvenlik kontrol listesi yayýnladý. 5 bölüm ve 18 yapýlmasý gereken iþlemden oluþan bu güvenlik kontrol listesindeki iþlemleri tek tek yaparak hem bilgisayar ve hem de Google hesabýnýzýn güvenliðinden emin olabilecek kadar iþi garantiye almýþ oluyorsunuz:


guvenlik-kontrol-listesi

Bu güvenlik kontrol listesindeki adýmlarýnda anlatýlanlarý tek tek yaparak iþaretleyiniz. Bir adýmdaki iþlemi yapmadan diðerine geçmeyiniz.


B?L?M-1 ve B?L?M-2 Ý?LEMLERÝ

Bu bölümler doðrudan bilgisayar ve internete baðlantýðýnýz web tarayýcýnýzý güvenliði hakkýndadýr. ?ncelikle sizden anti-virüs, anti-malware ve anti-spyware gibi programlarýn güncel olup olmadýðýný kontrol etmeniz ve düzenli yazýlým güncellemesi yapmanýz isteniyor. Ardýndan web tarayýcýnýzýn güncelliðini ve tarayýcýnýzda kullandýðýnýz 3.parti uygulama veya eklentilerin Google hesabýnýza eriþim yetkisi olup olmadýðýný kontrol etmeniz isteniyor.


B?L?M-3: GOOGLE HESABINIZ

Burada öncelikle þifrenizi deðiþtirmeniz, ardýndan Google hesabý verilerinize eriþim izni olan web sitelerinin listesini kontrol etmeniz hesap kurtarma seçeneklerinizi güncellemeniz istenmektedir.


B?L?M-4: GMAIL AYARLARINIZ

Burasý en önemli bölümlerden birisidir. Burada Gmail'i kullanmak için "Ayarlar > Genel" sekmesine gidip Tarayýcý baðlantýsý kýsmýnda Gmail'i kullanmak için her zaman https kullanýlsýn seçeneðini iþaretlemeniz isteniyor: 

https-ayari


Ardýndan, hesabýnýza son eriþim zamaný, tarihi, IP adresi ve ilgili konumu görmek için hesabýnýzýn alt kýsmýndaki Son Hesap Etkinliði giriþinin yanýndaki Ayrýntýlar baðlantýsýný týklayarak son 24 saat içindeki þüpheli gördüðünüz diðer oturumlarý kapatmanýz isteniyor: 

gmail-baska-bilgisayar


hesap-etkinligi


Sonrasýnda ise, postanýzýn istediðiniz yerde kalýp istediðiniz yere gittiðinden emin olmak için posta ayarlarýnýzýn doðruluðunu kontrol etmeniz isteniyor. Yani hesabýnýzýn Ayarlar'ýna giderek: 

Genel sekmesinde: Ýmza, Otomatik yanýtlayýcý ve/veya hazýr yanýtlar'ý kontrol edip spam içermediðinden emin olmanýz,

Hesaplar sekmesinde: Postalarý þu adresten gönder, Baþka hesaplardan posta al ve Hesabýnýza eriþim izni verin bilgilerinizin tümünün doðru olduðundan emin olmanýz,
Filtreler sekmesinde: Postalarýnýzý ?öp Kutusu'na veya Spam klasörüne gönderen veya bilinmeyen bir hesaba yönlendiren herhangi bir filtre olmadýðýndan

gmail-filtreler

emin olmanýz,

Yönlendirme ve POP/IMAP sekmesinde: Postalarýnýzýn bilinmeyen bir hesaba veya posta istemcisine gönderilmediðinden

gmail-yonlendirme

emin olmanýz isteniyor.


B?L?M-5: SON HATIRLATICILAR

Son bölümde ise genel olarak þifre koruma yöntemleri üzerinde durularak ve hesap yönetim þekilleri esaslarý üzerinde durulmaktadýr.


Son Olarak

- Filtrelerinize dikkat edin: Bir saldýrganýn hesabýnýza ulaþmasýnýn en kolay yolu, þifrenizi deðiþtirdikten sonra e-maillerinizi okumaya devam etmeniz. Yönlendirme ve POP/IMAP ayarlarýnýzýn engelli olduðundan ve saldýrganýn e-postanýza yeni filtreler eklemediðinden emin olun.

- ?ifre ayarlarýnýzý kontrol edin: Ek olarak verdiðiniz e-posta kurtarma adresinin hesabýnýza baðlantýlý/ekli olmadýðýndan emin olun. Bu saldýrganýn diðer e-postaya baðlý olan þifreyi elde etmesini saðlayacaktýr. ?ifre kurtarma iþlemlerini ve ayarlarýný tekrar kontrol ediin ver gerekirse yeniden deðiþtirin.

- 3.parti uygulamalara dikkat edin: 3. parti uygulamalarýný kullanmanýn en tehlikeli yönü çoðu zaman kimsenin bu uygulamalarýn ve eklentilerin yetki/eriþim ayarlarýndan tam emin olmamasýdýr. Tarayýcýnýzda veyahut Gmail hesabýnýzda yetkilendirdiðiniz uygulamalara ve eklentilere saldýrganýn kendi kötü amaçlý uygulamasýný ekleyip eklemediðini kontrol edin. Sadece þifrenizi deðiþtirseniz bile, eðer Gmail hesabý ele geçirildiyse, saldýrgan e-postalarýnýzý okuyabilir ve kiþisel bilgilerinize eriþebilir.

- Gmail dýþýnda tüm Google hesabýnýzý düþünün: Gmail hesabýna sahip olmak sadece e-posta deðil, diðer tüm kullandýðýnýz Google servislerine de eriþim manasýna gelmektedir. Gmail dýþýnda, herbir Google servis hesap ayarlarýný ayrý ayrý kontrol ederek sesli ve yazýlý mesajlarýn bilinmeyen e-posta adreslerine, Google dökümanlara ve Google takvime gönderilmediðinden emin olun ve Google Voice servisini de mutlaka kontrol edin.


Gmail Güvenlik Kontrol Listesi: http://mail.google.com/...checklist.cs...


· · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 23.11.2010 | 8809 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.287 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar