E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google ve Facebook'un Kiþisel Gizlilik ve Güvenlik Politikalarýnýn Karþýlaþtýrmasý

Baðýmsýz sandýðýmýz interneti aslýnda görünmeyen bir biçimde aralarýnda pay eden, birbirlerine sürekli karþý ataklarla cevap veren, neredeyse bütün internet hizmetlerinde ortak servisleri bulunan, sanki her an birinin interneti birden yutacakmýþ hissine kapýlmamýza neden olan ve de iki ezeli ve diþli rakip gibi duran Google ve Facebook'tan bahsediyoruz. Aslýnda bu rekabetin büyük taþlarý Google+ aðýnýn açýlmasýyla iyice yerine oturdu. Ýnternet hizmetlerinde birbirinin rakibi olan ikilinin üyelerine yönelik mahremiyet ve güvenlik politikalarýnda ise rekabetten ziyade ilginç yaklaþýmlar söz konusu.

 

Her iki devi gizlilik ve mahremiyet konularýnda karþýlaþtýrmadan önce ikisinin de bazý temel hizmetlerini, özelliklerini sunalým ve farklý yönlerini ortaya koyalým:

 
plus.google.com/games OYUNLAR facebook.com/games
gmail.com E-POSTA/MESAJLA?MA facebook.com/messages
talk.google.com ANLIK MESAJLA?MA facebook.com/messages
talk.google.com VÝDEO ARAMA/ÇAÐRI facebook.com/videocalling
plus.google.com/photos RESÝMLER facebook.com/media/photos
youtube.com VÝDEOLAR facebook.com/media/videos
calendar.google.com TAKVÝM facebook.com/events
29,32 Milyar Dolar GELÝRÝ 4,27 Milyar Dolar
166,8 Milyon TEKÝL ZÝYARETÇÝSÝ 156,3 Milyon
Kurulduðu 1998 yýlýndan bu yana 100'den fazla þirket satýn aldý. SATIN ALDIÐI ?ÝRKET SAYISI Kurulduðu 2004 yýlýndan bu yana 18'den fazla þirket satýn aldý.

 

Gizlilik ve mahremiyet konusunda hiç tartýþmaya gerek olmayan ilk gerçek, Facebook'un Google'dan çok daha þüpheli ve üyelerini korkutan politikalarýnýn olduðudur. Ama her iki þirket de zaman zaman hacker saldýrýlarýna maruz kalmakta, güvenlik zaafiyetleri sergilemekte ve açýklar vermektedir. Her nasýl oluyorsa özellikle en çok Facebook güvenlik açýklarý konusunda dönem dönem yeni potlar kýrýyor.

 

GÜVENLÝK
HTTPS:// ile kullaným imkaný Evet, varsayýlan (default) Evet, opsiyonel
Uzaktan Çýkýþ (Logout) Evet Evet
Güvenlik için cep numarasý tanýmlama Evet Evet
Ýki adýmlý kimlik doðrulama (iki faktörlü doðrulama - two factor authentication) Evet Evet
?üpheli aktivite uyarýlarý Evet Evet
?ifre oluþturmada öneri sunma Evet Evet
Verilerileri kayýt altýnda tutma süresi Evet, 18 ay Evet, sonsuza kadar
 
GÝZLÝLÝK / MAHREMÝYET
Ortaklýk yaptýðý sitelerin bilgi paylaþmasýna olanak saðlama Var - Var -
Takma adlara izin verme Var ama Google+'da yok Var +
Baþkalarýnýn paylaþýmlarýnýzý görmesini engelleme (*not) *Yok - Var +
Basitleþtirilmiþ irtibat listesi (kiþi rehberi) organizasyonu (gruplara bölme gibi) Var + Var ama karmaþýk
Çýkýþ yaptýktan sonra (logout) takibi býrakma Var + Yok - hep takip ediyor
Yazdýklarýnýzý, paylaþýmlarýnýzý ve içeriklerinizi anahtar kelimeler için tarama Var - Var -

Var + : olumlu bir durum | Var - : olumsuz bir durum | Yok - : olumsuz bir durum

 

*Not: Google+ aðýnda birini engelleseniz dahi, ilgili kiþi sizin genele açýk olan (public) bütün paylaþýmlarýnýz ve yorumlarýnýzý  yine görülebilir. Fakat engeli siz koyduðunuz için onunkileri göremezsiniz. Ayrýca baþkalarýnýn sizi kendi oluþturduðu çevrelere eklemesini önlemenin de bir yolu yok.

 

Birçok kullanýcýnýn yeri geliyor en mahrem ve önemli bilgilerini paylaþtýðý ve teslim ettiði Google ve Facebook, son dönemlerde oldukça artan mahremiyet, gizlilik ve kiþisel güvenlik konularýndaki kaygýlarýn en önemli hedefi durumuna gelmiþ durumda. Zira ortaya çýkan fiyaskolar, güvenlik zaafiyetleri ve bazý politikalar kullanýcýlarýn önemli bir bölümünü iyice tedirgin etmiþ durumda. Ülkemizde ise hala bu konularda maalesef ciddi bir bilinç oluþmuþ deðil...

 

Google'ýn Gizlilik Politikasý: google.com/privacy/privacy-policy.html
Google Ürün ve Servislerinin Gizlilik Politikalarý: google.com/intl/en/privacy
Facebook'un Gizlilik Politikasý: https://www.facebook.com/about/privacy

 

Konuyla ilgili olarak dikkatinizi hak eden diðer önemli referans yazýlar:


· · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 13.11.2011 | 14074 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.165.74 | Yüklenme: 0.263 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar