E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Güvenli Ýnternet Hizmeti Nasýl Kullanýma Açýlýr

Güvenli ÝnternetGüvenli Ýnternet Hizmeti, üç ay önce (22 Aðustos) test edilmeye baþlanan, bugün ise (22 Kasým) sadece isteyenler için kullanýma açýlan, özellikle aileleri ve çocuklarý internetteki uygunsuz içeriklerden ve zararlý sitelerden korumak için geliþtirilmiþ ama bazý internet kullanýcýlarý için de sansür olarak deðerlendirilen, tamamen ücretsiz ve de kullanýmý çok kolay olan bir sistemdir. Biz de sizlere TTNET'te "Güvenli Ýnternet Hizmeti"ni nasýl baþlatacaðýnýzý ve kullanacaðýnýzý adým adým anlatan bir rehber hazýrladýk.

 

Güvenli Ýnternet Nedir?

Güvenli Ýnternet Hizmeti, sizi Ýnternetteki uygunsuz içeriklerden ve zararlý sitelerden koruyan ücretsiz ve kullanýmý kolay bir sistemdir.

  • Bilgisayarýnýza yazýlým yüklemenize gerek yoktur.
  • Size Aile Profili ve Çocuk Profili olmak üzere iki alternatif sunar.
  • Ýstediðiniz zaman Güvenli Ýnternet Hizmetini alabilir, istediðiniz zaman profilinizi deðiþtirebilir, isterseniz bu hizmetten vazgeçebilirsiniz.

Ýnternet eriþiminin saðlandýðý hat üzerinde bulunan tüm bilgisayarlar filtrelemenin kapsamýna girer. Ýnternet kullanýcýlarý, internet hizmetini aldýklarý servis saðlayýcýlarýna internet üzerinden, telefonla ya da bayileri üzerinden talepte bulunarak profil seçimi yapabilirler.

 

Nasýl Çalýþýr?

ADSL internet hattýnýz üzerinden, seçtiðiniz güvenlik profiline baðlý olarak filtrelenmesi gereken bir web sitesine girilmek istendiðinde Güvenli Ýnternet Servisi özelleþtirilmiþ bir engelleme sayfasý ile ziyaretçiyi bilgilendirecek ve sayfayý açmayacaktýr. Filtrelenecek siteler Beyaz ve Kara listeler olarak bizzat Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK) tarafýndan belirlenmektedir.

 

Profil Seçenekleri Nelerdir?

Çocuk Profili:

Pedagoji, sosyoloji ve psikoloji alanlarýnda uzman akademisyenlerin bulunduðu bir komisyon tarafýndan belirlenen kriterlere uygun kategorilerdeki sitelere eriþilebilen profildir.

Çocuk profili ile eðitim,ödev, bankacýlýk uygulamalarý, alýþveriþ, müzik-oyun-eðlence, haber, e-posta, resmi ve kamu siteleri,tatil, özel þirketler, eðitim kurumlarý, e-devlet gibi pek çok farklý türden siteye eriþebilirsiniz.

Aile Profili:

Kumar, uyuþturucu, fuhuþ, müstehcenlik, þiddet, terör, dolandýrýcýlýk, zararlý yazýlým gibi kategorilerdeki siteleri engelleyen profildir.

Çocuk profiline ek olarak kiþisel sitelere, forum ve paylaþým sitelerine eriþim sunar. Ayrýca sosyal medya, oyun ve sohbet kategorilerini ise ayrý ayrý seçme imkaný sunar.

Kullanmak Zorunda Deðilsiniz:

Hiçbir seçim yapmadýðýnýz varsayýlan intenet profiliniz ise eriþebilecek internet site ve uygulamalarýna ait hiçbir bir sýnýrlamanýn ve fitrelemenin olmadýðý, mevcut mevzuat kapsamýnda internete eriþimin saðlandýðý profildir.

 

TTNET Dýþýndaki Diðer Ýnternet Servis Saðlayýcýlarýnda "Güvenli Ýnternet"

Ý?LETMECÝ Tel ile Ýnternet ile
AVEA 444 1500 http://www.avea.com.tr/tr/sta/bireysel/...
METRONET 0212 320 4070 http://www.metronet.com.tr/sayfa.php...
MILLENICOM 0850 333 0333 http://www.doping.com.tr/GuvenliInternet
SOL 0850 222 0222 http://www.superonline.net/yardim/guvenli...
TURKCELL 444 0532 http://www.turkcell.com.tr/bireysel/yardim/...
TURKNET 0850 288 8080 http://abone.turk.net/sss.asp
TURKSAT 444 0126 http://www.turksatkablo.com.tr/int-servisler...
VODAFONE 444 0542 http://www.vodafone.com.tr/Internet/...

 

ADIM ADIM TTNET'te GÜVENLÝ ÝNTERNET HÝZMETÝ NASIL BA?LATILIR?

TTNET Online Ýþlem Merkezi

 

TTNET hizmetini kullanýyor ve "Güvenli Ýnternet Hizmeti"ni baþlatmak istiyorsanýz, öncelikle TTNET'in online iþlemler merkezini ziyaret etmelisiniz: https://onlineislemmerkezi.ttnet.com.tr/ttnetwsci/secureIndex.do

 

Sayfaya ulaþtýktan sonra kullanýcý bilgilerinizle giriþ yapýp, yeni açýlan (üstteki resim) sayfada üst menüde yer alan "Güvenli Ýnternet Ýþlemleri" baðlantýsýna týklýyorsunuz. Burada karþýnýza iki yeni baðlantý daha çýkacaktýr:

  • 1. Güvenli Ýnternet Profil Bilgilerim
  • 2. Güvenli Ýnternet Kullanýcý Ýþlemlerim
    • 2.1. Profil Düzenleme
    • 2.2. Profil Hareketlerim

Ayrýca açýlan sayfada ilk etapta:

Güvenli Ýnternet Profiliniz: Güvenli Ýnternet Hizmeti Devre Dýþýdýr.

Profil Detaylarýnýz: Eriþebilecek internet site ve uygulamalarýna ait bir sýnýrlama bulunmamaktadýr.

uyarýlarý ile karþýlacaksýnýz.

 

Daha sonra "Güvenli Ýnternet Hizmeti"ni baþlatmak için "Profil Düzenleme" baðlantýsýna týklýyorsunuz. (Güvenli Ýnternet Ýþlemleri > Güvenli Ýnternet Kullanýcý Ýþlemlerim > Profil Düzenleme):

 

>> Ardýndan açýlan sayfada (alttaki resim) "Çocuk Profili"ni seçmek ve baþlatmak için:

"Güvenli Ýnternet Profil Seçimi:" kýsmýndan "Çocuk Profili"ni seçip "Onaylýyorum" düðmesine basýyorsunuz.

 

>> Açýlan sayfada (alttaki resim) "Aile Profili"ni seçmek ve baþlatmak için:

"Güvenli Ýnternet Profil Seçimi:" kýsmýndan "Aile Profili"ni seçiyorsunuz. Eðer seçtiðiniz filtrelemenin kapsamýný geniþletmek istiyorsanýz, yine isteðe baðlý olarak,

- Oyun Site ve Uygulamalarýna girmek istemiyorum
- Sohbet Site ve Uygulamalarýna girmek istemiyorum
- Sosyal Medya Site ve Uygulamalarýna girmek istemiyorum

seçeneklerinden hepsini veya bir ikisini iþaretliyip "Onaylýyorum" düðmesine basýyorsunuz.

 

Eðer aile ya da çocuk profillerinden herhangi birini bir süre kullandýktan sonra tekrar iptal etmek isterseniz de, yine ayný sayfaya gelip;

"Güvenli Ýnternet Profil Seçimi:" kýsmýndan "Güvenli Ýnterneti Devre Dýþý Býrak"ý seçip "Onaylýyorum" düðmesine basmanýz gerekmektedir.

 

Profilinizi deðiþtirdiðinizde bir sonraki profil deðiþikliðiniz için en az 10 dakika beklemeniz gerekmektedir. Zira profiller arasý geçiþte teknik olarak bir geçiþ süresi söz konusudur. "Güvenli Ýnternet Hizmeti" hakkýnda daha detaylý bilgilere ulaþmak için altta referans olarak verdiðiniz baðlantýlara bakabilirsiniz.

 

DÝKKAT: Eðer güvenli internet profillerinden herhangi birini kullanmak istemiyorsanýz, hiçbir iþlem yapmanýza gerek yoktur. Zaten varsayýlan profiliniz "Güvenli Ýnternet" kapsamý dýþýndadýr.

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 22.11.2011 | 25720 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.244 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar