E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Güvenli Ýnternet Hizmeti Nedir

guvenli-internet-hizmetiBilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu, dün (05.05.2011) Ankara'da bir basýn toplantýsý düzenleyerek üç gündür gündemi meþgul eden "Güvenli Ýnternet Hizmeti" konusunda açýklamalarda bulundu. Toplantýda, özellikle son zamanlarda kamuoyunu bilinçli bir þekilde yanýltmaya ve yanlýþ yönlendirmeye yönelik propagandaya karþý önemli açýklamalar yapýldý.


guvenli-internet


1- Güvenli Ýnternet Hizmeti nedir?

Güvenli Ýnternet Hizmeti Eriþim Saðlayýcýlar tarafýndan altyapýsý oluþturularak isteyen kullanýcýlarýn Ýnternet’ten güvenli hizmet alma seçeneðidir.


2- Güvenli Ýnternet Hizmeti düzenlemesinin hukuki dayanaðý nedir?

Elektronik Haberleþme Kanunu uyarýnca çýkarýlan Tüketici Haklarý Yönetmeliði’nin Ýnternetin Güvenli Kullanýmý baþlýklý 10.maddesi, Ýþletmecilere Ýnternetin Güvenli Kullanýmýna yönelik ücretsiz alternatif hizmet sunma yükümlülüðü getirmektedir. Diðer taraftan Türkiye’de Ýnternet’in güvenli kullanýmýna yönelik þik-yet ve talepler doðrultusunda Güvenli Ýnternet Hizmeti ihtiyacý ortaya çýkmýþtýr.

Bu nedenle, Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu’nun  22/02/2011 tarihli ve 2011/DK-10/91 sayýlý Kurul Kararý ile “Ýnternetin Güvenli Kullanýmýna Ýliþkin Usul ve Esaslar” belirlenmiþtir.


3- Güvenli Ýnternet Hizmeti ne zaman faaliyete geçecektir? Güvenli Ýnternet Hizmeti’nin getirdiði yenilikler nelerdir?

Halen sunulan internet hizmetine ilave olarak, iþletmeciler 22 Aðustos 2011 tarihinden itibaren, isteyen kullanýcýlarýn tamamýyla özgür iradeleri ile seçebilecekleri alternatif Güvenli Ýnternet Hizmeti sunacaklardýr. Söz konusu hizmet, halihazýrda birçok iþletmeci tarafýndan ücret karþýlýðý sunulan filtreleme hizmetlerine veya ücretli filtreleme programlarýna alternatif olarak sunulacak seçenekli, abonelerin istedikleri takdirde kullanabilecekleri ücretsiz bir filtreleme hizmeti olacaktýr.


4- Güvenli Ýnternet Hizmeti’ni almak zorunlu mudur?

Güvenli Ýnternet Hizmeti bir zorunluluk olmayýp, talep eden aboneler alabilecek, talep etmeyenlerin Ýnternet eriþimlerinde ise mevcut duruma göre hiçbir deðiþiklik olmayacaktýr.

Bu hizmeti alýp almama, seçip seçmeme konusunda kullanýcýlarýn rýzasý esas olup,  tam bir özgürlük mevcuttur.


5- Bu uygulama ücretli midir?

Bu uygulama ücretsizdir.


6-Güvenli Ýnternet Hizmeti ile kullanýcýlar sýnýflandýrýlacak/sýnýrlandýrýlacak mýdýr?

Bu hizmetle Ýnternet kullanýcýlarý sýnýflandýrýlmamakta, bilgiye eriþim kýsýtlanmamaktadýr.


7- Kullanýcýlar Güvenli Ýnternet Hizmeti’nde yer alan  profilden yalnýzca birisini mi seçebilecekler?

Hayýr, istemeyen kullanýcýnýn herhangi bir seçim yapmasý zorunlu deðildir. Kullanýcý istediði zaman bir web sayfasý üzerinden istediði profile geçiþ yapabilecektir. Kullanýcý, Güvenli Ýnternet Hizmetini seçse dahi istediði an filtresiz Ýnternet hizmetine de eriþebilecektir. Tek bir profili kullanma zorunluluðu diye bir durum olmayacaktýr.


8- Güvenli Ýnternet Hizmeti’nin seçilmediði durumda ne olacaktýr? 

Güvenli Ýnternet Hizmetini tercih etmeyen kullanýcýnýn Ýnternet eriþiminde mevcut duruma göre hiçbir farklýlýk olmayacaktýr.

Güvenli Ýnternet Hizmeti’ni seçmeyen kullanýcý zaten kullandýðý Ýnternet hizmetini aynen kullanmaya devam edecektir.


9- Güvenli Ýnternet Hizmeti hangi profillerden oluþmaktadýr?

Güvenli Ýnternet Hizmeti, mevcut Standart profile ilave olarak, çocuk profili, aile profili ve yurtiçi profilinden oluþacaktýr.

?ocuk Profili  Kurum tarafýndan iþletmecilere gönderilen alan adý, IP adresi ve portlara eriþimin saðlandýðý profildir.

Aile Profili Kurum tarafýndan iþletmecilere gönderilen alan adý, IP adresi port ve ve web proxy sitelerine  eriþimin saðlanmadýðý profildir Yurtiçi Ýnternet Profili Kullanýcýnýn sadece yurtiçinde barýndýrýlan ve Kurum tarafýndan tarafýndan iþletmecilere gönderilen alan adý, IP adresi ve portlara eriþimin saðlandýðý profildir. 

Standart profil, kullanýcýnýn eriþebileceði Ýnternet site ve uygulamalarýna ait bir sýnýrlamanýn olmadýðý, mevcut (þu anki) Ýnternet’e eriþim saðlanan profili ifade etmektedir.


10- Güvenli Ýnternet Hizmeti’nin dünyada örneði var mýdýr?

Güvenli Ýnternet Hizmeti tamamen özgür irade ile kiþisel tercihler doðrultusunda talep edilecek bir hizmettir.

Hem ?lkemizde, hem de dünyada Ýnternet Servis Saðlayýcýlarý kullanýcýlarýna benzer hizmetler sunmaktadýrlar. Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliðinin bu konuda tavsiye kararlarý olduðu gibi, Avustralya, Ýngiltere, Ýsviçre, Ýspanya ve Japonya’da benzer uygulamalar yapýlmaktadýr.


11- Ailelerin seçebileceði internet filtreleme sistemleri mevcutken neden yeni bir sistemin hazýrlanmasýna gerek duyuldu?

?u anda sunulan mevcut hizmetlerin büyük çoðunluðu ücretli ve belirli kullaným zorluklarý içermektedir. Bu konuda vatandaþlarýmýzdan gelen yoðun þikayetler ve istekler doðrultusunda, kullanýmý kolay ve ücretsiz olarak sunulacak alternatif bir hizmet olarak “Güvenli Ýnternet Hizmeti” hazýrlanmýþtýr.


12- Profiller arasý geçiþ nasýl olacaktýr? Herhangi bir Profilden Baþka Bir Profile Geçmek Ýsteyince Ne yapmak Gerekecektir?

Ýsteyen Ýnternet kullanýcýsý Güvenli Ýnternet Hizmetini seçse dahi istediði an filtresiz Ýnternet hizmetine de eriþebilecektir. Bu hususta herhangi bir kýsýtlama söz konusu deðildir. Güvenli Ýnternet Hizmetini alan kullanýcý, profiller arasý geçiþleri istediði an yapabilecektir. ?rneðin bir evde çocuklarýn Ýnternet kullanýmý sýrasýnda “çocuk profili” seçilebileceði gibi, yetiþkinlerin internet kullanýmlarý sýrasýnda “standart profil”e kolayca geçilebilecektir.


13- Güvenli Ýnternet hizmetinde yasaklý sitelere girenler tespit edilecek midir?

Güvenli Ýnternet hizmetinde kullanýcýlarýn Ýnternet eriþimleri hiçbir þekilde tespit edilmeyecektir.


14- Güvenli Ýnternet Hizmetinin Kelime Gruplarý ve Alan Adlarý Ýle Ýliþkisi Nedir?

Basýnda birkaç gündür tartýþýlan “kelime gruplarý ve alan adlarý” ile Güvenli Ýnternet Hizmetinin hiçbir ilgisi bulunmamaktadýr.


15-Basýnda Tartýþýlan Kelime Gruplarý Hakkýnda Açýklama Yapar mýsýnýz?

21 ve 27 Nisan 2011 tarihlerinde Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkanlýðý tarafýndan yer saðlayýcýlara gönderilen elektronik posta ekinde yer alan kelime gruplarý ve alan adlarý kesinlikle yasaklý liste deðildir. Söz konusu liste, yapýlan çalýþma, gelen ihbar ve þik-yetlerin incelenmesi ve birçok yer ve içerik saðlayýcýnýn yardým talebi üzerine oluþturulmuþtur. Bu bildirim iþlemi; ilgili Kanun gereði içerik düzenlemesi gerektiren Ýnternet sitelerinin tespitinde kolaylýk saðlanarak eriþim engelleme tedbirine ihtiyaç duyulmamasýný saðlayan, bu Ýnternet sitelerinin ‘öz denetim – self regulation’ yönelik bir iþbirliði sürecinden ibarettir.


16-Belirtilen Kelimeler Alan Adlarýnda Kullanýlamayacak mýdýr?

Kullanýmý yasaklanan ve otomatik filtreleme yapýlacak herhangi bir kelime yoktur.
EK?Ý S?ZL?K - Nazlý Ilýcak'ýn 06.05.2011 tarihli köþe yazýsýndan

21 Nisan 2011'de, Ýnternet Dairesi Baþkanlýðý'ndan 11 servis saðlayýcýsýna bir mail gönderildi. Bu mail ekinde, 1600 civarýnda site ismi sayýlýyordu ve adý geçen sitelerle ilgili iþlem tesis edilmesi isteniyordu. Bu site isimleri, "resim eþleþtirme" ve "kelime"ler üzerinden otomatik taramayla tespit edilmiþti. (Ýlgililer, otomatik taramadan sonra manuel olarak da inceleme yapýlmamýþ olmasýnýn bu kargaþayý yarattýðýný itiraf ediyorlar.) 21 Nisan'da, yani mailin gönderildiði gün, birkaç yer saðlayýcý ve internet sitesi yetkilisi Daire'yi telefonla arayarak, listede bulunan bazý sitelerin suç unsuru barýndýrmadýðýný söyledi. Bunun üzerine, Ýnternet Dairesi inceleme yaptý ve yer saðlayýcýlarýyla telefonlaþarak, "Suç tespit edilmeyen sitelere hiçbir iþlem yapýlmasýn" talimatýný verdi. Yer saðlayýcýlara (hosting firmalarýna) gönderilen listede, içinde Ekþi Sözlük'e ulaþma imk-nýný veren sourtimes.org da vardý. Sözlü olarak 21 ya da 22 Nisan'da servis saðlayýcýlara "iþlem yapýlmasýn" denilmiþti, ama gazetelerde "Ekþi Sözlük kapatýlýyor" iddialarý çýkýnca, bu defa 3 Mayýs 2011'de, yazýlý olarak ayný uyarý tekrarlandý. Zaten, daha önceden telefonlaþýldýðý için, Ekþi Sözlük aleyhine hiçbir giriþim gerçekleþmemiþti. Sadece Ekþi Sözlük deðil, tatli.net, oyunhilem.org, videoevren. org, emlakbankbodrum. com gibi ilgisiz siteler de manuel tarama yapýlmadýðý için okkanýn altýna gitmiþti.


YASAKLI SÝTE SAYISI - Nazlý Ilýcak'ýn 06.05.2011 tarihli köþe yazýsýndan

Standart pakette 60 bin sitenin kapalý olduðu yolunda iddialar da var. Oysa bu rakam, site sayýsýný deðil, yasaklanan içerik sayýsýný gösteriyor. 62 bin suç unsuru taþýyan içerik ayýklanarak, sitelerin yayýnýnýn devamýna imk-n verilmiþ. ?ðrendiðimiz kadarýyla 5-10 bin yasaklý site mevcut. Bunun % 65'i Yargýtay tanýmýna göre müstehcenlik, % 30'u çocuk pornosu, % 3'ü fuhuþ içeriyor. Diðerleri, kumar, uyuþturucu, Atatürk'e hakaret, saðlýða zarar verici madde ile ilgili.


Referanslar· · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.05.2011 | 10654 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.67.122 | Yüklenme: 0.294 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar