E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Baðýmlýlýðý Nedir ve Online Ýnternet Baðýmlýlýk Testi

internet-bagimliligiÝnternet baðýmlýlýðý günümüzde boþanma nedeni olarak gösterilen, kiþileri iþ yapmaktan alýkoyabilen, öðrencilerin okul baþarýsýný ve insanlarý sosyal hayattan soyutlayan yeni nesil bir hastalýktýr. Ýþ yerlerinden evlere kadar, internet hemen her yerde, günlük hayatýmýzýn bir parçasý haline gelmiþ durumda. Aslýnda teknolojik bir nimet olan internet, büyük imkanlar sunmasýna raðmen bazý kötü neticelere de yol açabilmektedir.


Bugün hemen her yaþtan birçok insan, internet baðýmlýsý olmuþ durumda. Ýnsanlarýn internetle münasebetleri sorgulandýðýnda, bugün bu teknolojinin dünya genelinde faydadan ziyade þahýslar bazýnda zarar vermeye baþladýðý söylenebilir. Uzmanlar, interneti þuursuzca kullanan veya kötü niyetlerine alet eden kiþilerin durumunu patolojik bir problem olarak deðerlendirmiþ ve bu durumu "internet baðýmlýlýðý bozukluðu" (internet addiction disorder) þeklinde isimlendirmiþlerdir.

1997’de Ivan Goldberg, bu bozukluðu dile getirdiðinde, rahatsýzlýðýn bu derece ilerleyeceði tahmin edilememiþti. Ýnternet baðýmlýlýðý bozukluðu'nun her hastalýk gibi bazý belirtileri vardýr:

1. Tolerans geliþmesi, alkol baðýmlýlýðýndakine benzer bir seyir izler. Yani internette geçirilen zamanla ters orantýlý olarak mutluluk azalýr.

2. Kiþi içine kapanýr. Bu, baðýmlý kiþinin; internette giderek daha fazla zaman harcamasýna yol açar. Neticede psikomotor huzursuzluk, kaygý, internetle ilgili hayaller, parmaklarda iradî veya gayr-i iradî yazma gibi hal ve durumlar ortaya çýkar. Bu durum, kiþinin; sosyal, akademik ve iþ hayatýnda menfî tesirler yapmaya baþlar. Ýnternete baðlanýldýðýnda kaygý ve huzursuzluk gibi belirtiler kaybolur.

3. Kiþi her seferinde internette daha fazla zaman harcar.

4. Ýnternetten uzak kalmak için çaba harcansa bile bu baþarýlamaz.

5. Yeni web siteleri keþfetmek, oyun oynamak, 'chat' gibi aktiviteler giderek esas faaliyetlerin yerini alýr.

6. Aile üyeleriyle olan diyalog ve aktivitelerin yerini internet iþgal eder. Sosyal aktivitelerin sýklýðý internet baðýmlýlýðý sebebiyle azalýr.

7. Ýnternet baðýmlýlýðýnýn kötü neticeleri (sabah geç kalkma, evlilikle ilgili problemler, önemli iþleri terk etme vb) görülmeye baþlar, buna raðmen internet kullanýmý devam eder.

Yukarýdaki belirtilerden üç veya daha fazlasý varsa, kiþi baðýmlýlýk kriterlerini taþýyor demektir.


Kendi kendinize bir internet baðýmlýsý olup olmadýðýnýzý anlamanýn çok kolay bir yolu var. 20 sorudan oluþan Ýnternet Baðýmlýlýk Testini tamamlayarak, aldýðýnýz puan göre internet baðýmlýlýðý durumunuzu anlayabilirsiniz:

internet-bagimlilik-testi


Adres: http://www.e-siber.com/home/internet-bagimlilik-testi/


Referanslar
· · · · · · ·
Yazan: | 08.05.2011 | 6129 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.113.182 | Yüklenme: 0.271 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar