E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetteki Her Hareketiniz Ýzleniyor ve Kaydediliyor

The Wall Street Journal geçenlerde, Amerika'nýn 50 popüler internet sitesinin kendilerine gelen ziyaretçileri nasýl takip ettiklerini, týklamalarýný hatýrladýklarýný, aktivitelerini ve ilgi alanlarýný izlediklerini ve de bu bilgileri hangi yolla kaydettiklerini gösteren What They Know isimli yazý dizisinde ilginç bir görsel çalýþma yayýnladý. Gazete bu 50 sitenin, ziyaretçilerin bilgisayarlarýnda ne tip takip dosyalarý býraktýðýný analiz etti ve bir ziyaretçi izleme/gözleme indeksi çýkarttý. Durum oldukça vahim: bizi önce izliyorlarsonra kaydediyorlar ve sürekli takip ediyorlar...

 

Ýnternete Girdiðinizde Neler Gerçekleþir?

Son kullanýcýlar yani biz sefil kullanýcýlar internete girip herhangi bir popüler internet sitesini ziyaret ettiðimizde, yüzlerce minik takip dosyasýný bizi izlemeleri için tetiklemiþ oluyoruz. Bu takip dosyalarý popüler sitelerle ilintili þirketlere bizim hakkýmýzdaki bilgileri anýnda yollamaya baþlýyor.

 

Takip Dosyasý Türleri

» Birinci Parti Takip Dosyalarý - Bilgisayarýnýza kendiliðinden kurulan zararsýz yazý dosyalarýdýr. Mesela bir alýþveriþ sitesinde girdiðiniz yazýlarý sonradan hatýrlatmak gibi iþlevleri görürler.

» ?çüncü Parti Takip Dosyalarý - Webdeki hareketlerinizi takip etmek için pazarlamacý firmalar ve veri-toplama þirketleri tarafýndan kullanýlýrlar:

- ?erezler (cookies): En bilinen takip dosyasý türlerinden biridir. Bilgisayarýnýza sonradan izlemek için ona ait benzersiz bir numara atayan küçük yazý dosyalarýdýr. Pazarlama firmalarý ve veri-toplama þirketleri bu benzersiz numaralara göre sizin webdeki hareketlerinizi izleyip bilgilerinizi kayýt altýna alýrlar.

- Beacons/bugs (iþaret ve yol gösteren sinyaller): Birçok web sitesinde bulunan yazýlýmlarýn küçük parçalarýdýr. Veri-toplama þirketleri aynen çerezlerde olduðu gibi bizi takip etmek için beaconlarý kullanýrlar. Fakat beaconlar çerezlerden daha etkili ve güçlüdürler. ?rneðin bir web sitesinde girdiðiniz yazýlarýn kayýtlarýný tutabilirler.

- Flash çerezleri: Flash video içeriklerden ve reklamlardan bulaþan Adobe Flash programýnýn çerezleridir. Bilgi toplama da oldukça yararlýdýrlar. ?rneðin bir videoda sesi ne kadar açtýðýnýzýn kaydýný tutabilirler. Ayrýca bazý pazarlamacýlar Flash çerezleri, daha önceden silmiþ olduðunuz normal çerezleri yeniden bilgisayarýnýza yüklemek için kullanýlar.

 

Veri toplama þirketlerinin asýl iþlevi yukarýdaki çerezlere baðlý olarak ziyaretçinin davranýþ profilini çýkartmaktýr. Hangi siteleri dolaþýr? Neler dikkatini çeker? Nerede ne kadar vakit geçirir? gibi sorularýn ve daha fazlasýnýn cevabýný bu basit çerezleri derleyerek rahatlýkla elde edebilirler.

 

Ýþte The Wall Street Journal yukarýdaki teknik çerez bilgilerini baz alarak 50 popüler sitenin bilgisayarda ne kadar çerez býraktýðýný ve bunlarýn kiþisel bilgilerin ne kadarýný açýða çýkardýðýyla alakalý bir indeks çýkarmýþ. Siteleri Very High (çok yüksek), High (yüksek), Medium (orta) ve Low (düþük) þeklinde kategorilendirmiþ.Yukarýda önizlemesini gördüðünüz interaktif görselde hangi sitenin hangi bilgilerinizi ifþa ettiðini ve de kaydediðini görebilirsiniz. Detaylar için bu yazýnýn sonunda verilen Kaynak baðlantýsýný ziyaret edebilirsiniz.

 

Aþaðýdaki tabloda ise 50 sitenin tehlike derecesine göre ve bilgisayardaki takip dosyasý sayýsýna göre sýrasýný görebilirsiniz:

Site Takip Derecesi Takip Dosyasý Sayýsý
dictionary.com
234
merriam-webster.com
131
comcast.net
151
careerbuilder.com
118
photobucket.com
127
msn.com
207
answers.com
120
yp.com
89
msnbc.com
117
yahoo.com
106
aol.com
133
wiki.answers.com
72
cnn.com
72
about.com
83
cnet.com
81
verizonwireless.com
90
imdb.com
55
live.com
115
att.com
58
walmart.com
66
bbc.co.uk
45
ebay.com
42
ehow.com
55
amazon.com
38
espn.com
61
myspace.com
108
wsj.com
60
go.com
68
chase.com
31
ask.com
44
weather.com
36
flickr.com
34
wordpress.com
25
target.com
32
paypal.com
23
linkedin.com
20
mapquest.com
38
mozilla.com
21
bing.com
59
twitter.com
17
bankofamerica.com
11
apple.com
14
adobe.com
30
microsoft.com
41
facebook.com
4
blogger.com
8
google.com
26
mywebsearch.com
6
youtube.com
14
craigslist.org
4
wikipedia.org
0

 

Bu çalýþma sadece Amerika'da siteler için yapýlmýþtýr. Peki Türkiye için ayný durum söz konusu mudur? Evet, hem de daha fazlasý! ?ünkü bu tür popüler sitelerin ülkelere ve yasalara göre kiþisel gizlilik ve mahremiyet politikalarý farklý farklý iþlemektedir. Amerika'dan baðlanan birisi için tutmadýðý bir veriyi Türkiye'den baðlanan için fazlasýyla tutabilir.


Kaynak: http://blogs.wsj.com/wtk/
Takip Ekosistemi: http://graphicsweb.wsj.com/ecosystem100730.png


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 16.08.2010 | 15563 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.58.187 | Yüklenme: 0.301 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar