E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Korsan Saldýrýlarýna Karþý Alýnabilecek ?nlemler

http://www.gnr8.biz/images/blue_lock%20main.jpg"Korsanlarýn Saldýrý Ýçin Webi Kullanma Nedenleri" makalesinde anlatýlan açýklara ve zaaflara karþý alýnabilecek envai çeþit önlem olabilir. Ýþte sizler için bu önlemleri 10 genel parçaya böldük. Anlatýlan yöntemlerin bir veya birkaçý birden uygulanabilirse hem bilgisayarýnýzý hem de kendinizi korumaya almýþ olursunuz!


1. Mümkünse internete girerken bilgisayarýnýzýn misafir hesabýný kullanýnýz. ?ünkü misafir hesabýnýn birçok giriþ ve çýkýþ yetkisi kýsýtlandýðý için virüslere ve kötücül yazýlýmlara karþý bayaðý bir etkili olabilmektedir.


2. Herhangi bir web sitesine girmeden önce o sitenin güvenli olup olmadýðýndan emin olmaya çalýþýn. Günümüzde kolay kolay hiçbir kimse/kurum size karþýlýðý olmadan bir program veya hediye vermez. ?üphelendiðiniz web adresini ziyaret etmeden önce Online Virüs Tarama aracýndan geçirtip güvenli olup olmadýðýný öðrenebilirsiniz. Ayrýca artýk Google da arama sonuçlarýnda zararlý ve saldýrgan siteleri girilmesi tavsiye edilmez diye uyarýyor. 


3. Ýþletim sisteminizin güncelleþtirme ayarý sürekli otomatik modda kalmalýdýr. Bunu kendinizin yapmayý denemesi birçok kez unutkanlýkla neticelenebilir.


4. Her canýnýzýn sýkýldýðý siteyi ziyaret etmemeniz þiddetle tavsiye edilegelen bir anayasa haline gelmesine karþýn hala ýsrarla þüpheli bir siteye girmek istiyorsanýz bilgisayarýnýzda çok güçlü bir virüs tarama yazýlýmý( ücretsiz olan Avira Antivir Personal çok etkili bir virüs koruma yazýlýmýdýr.) kullanmanýz, etkili bir firewall kurmanýz ve virüsten farklý kötücül ve casus programlarý için de bir casus tarama programý(Spyware Search & Destroy) kullanmanýz yüksek dozajda önerilir.


5. “Her gördüðün sakkalýyý deden zannetme!” örneðinden hareketle e-posta kutunuza ne idiðü belirsiz kiþi ve kaynaklardan düþen her e-postaya kanmamýz ve geri iletiþime geçmeniz ve dahi içindeki þüpheli baðlantýlarý “acaba nereye gidiyor “ merak-ý saikiyle týklayýp sonu hüsranla neticelenen durumlarla karþýlaþmamanýz, internet çöplüðünde döne döne mevlevi posta haline gelmiþ ve birbirine geçerek kördüðüm haline gelmiþ zincir postalardaki þehir efsanelerine, mübareklik hurafelerine ve mazlum havadislerine kanmamanýz için bir internet-bilgisayar okuryazarlýðý kursu almanýz ve bir süre bir uzmanýn elinden geçmeniz þiddetle tavsiye olunur. Son zamanlarda artýþ gösteren bankalardan geliyor izlenimine sahip ve kiþisel bilgilerinizi doldurmanýzý isteyen hiçbir e-postaya güvenmemeniz konusunda neredeyse kanun hükmünde kararname olan resmi banka haberlerine itibar ediniz.

6. Herhangi bir bilgi ediniminde güvenli adresleri öðrenerek o kaynaklardan faydalanmak hem yanlýþ bir þeyler öðrenmenize mani olur hem de zararlý içeriklerle karþýlaþmanýzý önler.


7. Son yýllarda artan sosyal aðlara(facebook, orkut, hi5, power vb.) katýlýmýnýzý tekrar bir daha düþünerek bundan vazgeçmenizi þiddetle öneririz. Vazgeçemiyorsanýz bile tanýmadýðýnýz ve hatýrlamadýðýnýz kimseyi aðýnýza katmamanýzý öneririz.


8. Ýnternet üzerinden gerçekte tanýmadýðýnýz biriyle “sanal bir að” üzerinden “sanal bir bað” kurmayýnýz. Ýþ ciddiye binebilir ve kendinizi karþý tarafta oluþturduðunuz izlenim üzerinden önlenemez vahim neticelerle baþbaþa bulabilirsiniz.


9. Ýnternetten resmi e-devlet ve bankacýlýk sayfalarý dýþýnda hiçbir yerde resmi bilgilerinizi girmeyiniz.


10. Güvenli olmayan ve þüphe uyandýran sitelerden program indirmeyiniz. Ýlgili programý ya direkt sahibinin web sitesinden indiriniz ya da www.download.com ve www.tucows.com gibi güvenilir indirme(download) sitelerinden faydalanýnýz.


http://www.adobe.com/products/images/pdf_icon.gif Makaleyi pdf olarak indirin


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 06.07.2009 | 6845 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.2.151 | Yüklenme: 0.677 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar