E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

NSA Günlük 5 Milyar Cep Telefonu Kaydý Tutuyor

Ýnternet trafiði ve haberleþmesini dünya genelinde ileri imkanlarla sonuna kadar dinleyen NSA'in en son çýkan Snowden belgelerine göre baþta ABD olmak üzere tüm dünya genelinde günlük 5 milyarlýk cep telefonu kaydýný toplayýp hedefteki kullanýcýlarýn konumlarýný izlediði ve diðer cep kullanýcýlarýyla olan iliþkisini tespit etmeye çalýþtýðý ortaya çýktý.

 

NSA bu cep telefonu kayýtlarýný ne internet üzerinden ne mobil uygulamalardan ne de Android ve iOS iþletim sistemleri yoluyla Google ve Apple'a aktarýlan konum bilgilerinden elde ediyor. Peki NSA bütün bu kayýtlara nasýl ulaþabiliyor?

 


Bir cep telefonu kullanýcýsýnýn hücrecel baz istasyonlarýnýn çekim alanlarý üzerinden adým adým takibi

 

Geçen Haziran ayýndan beri afiþe olan NSA'ýn gözetleme icraatlerinin çok önemli bir parçasý olan gözetleme programýnýn bir kýsmý olan mobil takip sisteminde analizciler, dünya üzerinde herhangi bir kimsenin mobil hareketlerine ulaþýyor. Hedefledikleri cep telefonu ile baðlantýlý olan (onu arayan, onu aradýðý, onun yanýnda sýklýkla dolaþan telefonlarý) diðer telefonlarý da aralarýndaki iliþkiyi ortaya çýkarabilecek düzeyde bulabiliyor.

 

NSA tüm bunlarý dünya genelindeki mobil telefon aðlarýný birbirine baðlayan kablolara 'tap' atarak yani bir þekilde aralarýna girerek gerçekleþtiriyor. Örneðin NSA'in daha önceden deniz altý kablolarýný dinleyebilmek ve operasyon gerçekleþtirebilmek için birkaç denizaltýsý olduðu biliniyordu.

 

NSA elde ettiði verilerin kesinliðini artýrmak, GPS verileri, baz istasyonlarýnýn meta verileri ve mobil cihazlarýn baðlandýðý wifi noktalarýna ait verileri de korelasyona tabi tutuyor. NSA'in milyarlarca veriyi toplu bir þekilde alýp, þahýslara indirgecek þekilde kullanabilmesini saðlayan yegane algoritmalar da söz konusu. Örneðin hedefteki bir kullanýcýnýn iþtirakçilerini bulmak için "CO-TRAVELERS" adýný verdiði özel analitik araçlarý kullanýyor. Bu araç bilinen bir istihbarat hedefinin etrafýnda ya da belli noktalarda kesiþtiði bilinmeye ortaklarýný tespit edebilmeyi saðlýyor.

 

Bu uygulamalarýn baþarýlý bir þekilde çalýþabilmesinin yegane gayesi elbetteki olabildiðince bol miktarda veri toplamaktan geçiyor. NSA de hiç gözünü kýrpmadan ve hiçbir ülkenin yasasýný umursamadan toplayabildiði kadar veriyi çekinmeden toplamaya çalýþýyor. Bizlere de ülkemizdeki internet servis saðlayýcýlarý, büyük veri merkezleri ve internet düðüm noktalarýndan atýklarý gizli "tap"lari araþtýrmadan sadece "vay bee!" diyip izlemek kalýyor...

 

Konuyla baðlantýlý olarak ilgiliniz çekebilecek diðer yazýlar:


· · · · · ·
Yazan: | 05.12.2013 | 1713 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.81.178.153 | Yüklenme: 0.332 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar