E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Kiþisel Gizliliði ve Bilgisayar Güvenliðini Koruyacak Pratik Yöntemler

pratik-guvelik-teknikleriSürekli büyüyen internet, karmaþýklaþan tehditler, savunmasýz bilgisayarlar, bilinçsiz kullanýcýlar vs... Ne yapýlýrsa yapýlsýn en temelden ortalama kullanýcý eðitilmediði veya bilgilenmediði sürece kiþisel güvenlik ve bu baðlamda internetin güvenliði saðlanamaz. Güvenlik baþlýðýnýn altýnda ise e-posta ve chat servislerinin güvenli kullanýmýndan parola ve þifre alýþkanlýklarýna, bilgisayarlarý virüs ve casus yazýlýmlardan korumadan güvenli sörf yapmaya kadar bir yýðýn alt baþlýk bulunuyor.

 

Bahsedeceðimiz pratik yöntem ve önlemlerle hem kiþisel güvenliðinizi nasýl koruyabileceðinizi görecek hem de bilgisayarlarýn korunmasý adýna alýnmasý gereken tedbirleri öðrenmiþ olacaksýnýz.

 

E-POSTA GÜVENLÝÐÝ

En çok kullanýlan e-posta servislerinden olan Gmail ve Hotmail'in kendi içlerinde sunmuþ olduklarý HTTPS'i yani güvenli baðlantý yolunun kullanýlmasý gerekmektedir. Bunun için Gmail'de:

"Ayarlar > Genel" sekmesine gidip Tarayýcý baðlantýsý kýsmýnda Gmail'i kullanmak için her zaman https kullanýlsýn seçeneðini iþaretlemeniz isteniyor: 

gmail https ayarý

Daha detaylý Gmail güvenliði için: Gmail Hesabýnýzý Hacklenmekten Korumanýn Yollarý

 

Hotmail için:

"Seçenekler > Diðer Seçenekler > Geliþmiþ gizlilik ayarlarý > Ek güvenlik için HTTPS kullanma > HTTPS ayarlarýna git" baðlantýsýna gidip HTTPS kullaný iþaretleyip tercihinizi kaydedin.

Yahoo'nun e-posta servisinde henüz HTTPS desteði sunulmamaktadýr. Ayrýca HTTPS desteði vermeyen siteler ve servisler için doðrudan web tarayýcýnýz üzerinden HTTPS'yi kullanabilirsiniz. Bunu nasýl yapacaðýnýza dair Web Tarayýcýsý Üzerinden HTTPS Kullanýmý yazýsýný okuyabilirsiniz.

 

 

?ÝFRE VE PAROLA GÜVENLÝÐÝ

Kullanýcýlarý en çok tongaya düþüren zaafiyetlerden biride kolay tahmin edilebilir þifre ve parola kullanmalarýdýr. Peki güvenli ve tahmin edilmesi þifre ve parolar nasýl seçilir:

 • Tek bir kelime yerine size öze bir tamlama veya kelime öbekleri kullanýn.
 • ?ifre ve parolalarýnýzýn uzunluðu en az 12 karakter olsun. Karakter sayýsýnýn fazlalýðý, þifre kýrma porgramlarýnýn iþini zorlaþtýracaktýr.
 • Parola belirlerken mutlaka sayý, sembol, iþaret ve harflerden (büyük/küçük) müteþekkil farklý kombinasyonlar kullanýn. Örneðin 5sezen!SALI8 gibi.
 • Ayný þifreyi her sitede ve serviste kesinlikle kullanmayýn. Farklý þifreler kullanmanýz, bir hesabýnýz kýrýldýktan sonra diðerlerinin de kýrýlmasýný önler.
 • Siteleri ve servisleri kullandýðýnýz bilgisayara göre þifre ve parolalarýnýz en az 3 ayda bir deðiþtirin.
 • Eðer her sitede farklý þifre kullanýmýndan sonra da bunlarý hatýrlama problemi yaþayacaksýnýz, KeePass programýný kullanýn.
 • E-posta servislerinin ve baþka sitelerin genelde þifrelerin yanýnda bir de ek olarak güvenlik sorularý özelliði vardýr. Bu sorularý basit cümlerler ve cevaplarý da tahmin edilmesi kolay kelimelerden seçmeyin. Örneðin, "Tuttuðunuz takým?"a cevap olarak "Fenerbahçe" gibi.

Ayrýca kesinlikle kullanýlmasý gereken þifreler üzerine Kullanýmý Tehlikeli ve Tahmin Edilebilir ?ifreler

 

kiþisel güvenlik

 

 

ANTÝVÝRÜS ve ANTÝ-SPYWARE

Özellikle tehlikeli sitelerde gezinirken ve korsan yazýlým, film ve müzik indirirken bilgisayara bulaþan virüs, solucan, spyware (casus yazýlým) ve kötücül uygulamalar hem bilgisayar güvenliðini çok ciddi derecede tehdit etmekte hem de kiþisel bilgilerinizin istenmeyen kimselerin eline geçmesine neden olmaktadýr. Bilgisayarlarý korumak için:

 • Anti-virüs programlarýnýndan ücretsiz ve en etkili olan Avast'ý kullanýn.
 • Zaten virüs bulaþmýþ olan bir bilgisayarý güvenli modda çalýþtýrmak ve baðýþýklýk kazandýrmak için Malwarebytes programýný kullanýn.
 • Casus yazýlýmlardan korumak için en iyi ücretsiz programlardan biri olan Spybot'u kullanýn.
 • Güvenilir olmayan kaynak ve kiþilerden gelen özellikle ekli e-postalarý kesinlikle açmayýn.
 • Özellikle güvenilir olmayan ve kullanýcýlarýn tarayýcý bilgilerini toplamaya yönelik JavaScript'leri kullanan sitelerler karþýlaþýldýðýnda farkýnda olunmadan internet geçmiþi ve kullanýcý bilgileriniz toplanýr. Bu tür JavaScript'lerden korunmak için Firefox tarayýcýlarý için geliþtirilmiþ olan NoScript eklentisini mutlaka kullanýn. Bu eklenti ile güvendiðiniz sitelerin JavaScript'ine izin verebilirken diðerlerini engelleyebiliyorsunuz.
 • USB flash disklerinizi internet kafelere ve güvenliði tam saðlanmamýþ bilgisayarlara kesinlikle takmayýn. Çünkü her an bir virüs kapabilir!

Yukarýda anlatýlan tüm teknik yöntemler ve uygulamalarýn yanýnda, kiþisel gizliliðiniz ve bilgisayar güvenliðiniz için Bilgisayar Güvenliðini Tehdit Eden Nedenler ve Korsan Saldýrýlarýna Karþý Alýnabilecek Önlemler yazýlarýný da inceleyebilirsiniz.

 

Referanslar


· · · · · · · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 07.04.2011 | 7609 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.159.64.172 | Yüklenme: 0.263 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar