E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Popüler Siteleri ve Aðlarý ?cretsiz Kullanarak Aslýnda Neleri Baþtan Kabul Ediyorsunuz?

Siber evrenin perdesini herhangi bir gizlilik ve mahremiyet kaygýsý gütmeden aralayan masum bir kýz çocuðu misali sanki sokakta seksek oynar gibi internetin sosyal veya eðlenceli sitelerinin birinden diðerine zýplayan, geçip gittiði her sitede gizliliðine halel getirmesine ve gelecekte dönüp baktýðýnda elemler çekmesine neden olacak envai çeþit izler býrakan insanlar, daha fazla komik video ve resim gibi içerikleri görmek ve de paylaþmak adýna içine düþtüðü eðlence ve kendini daha çok göstererek ego tatminini saðlama girdabýnda gün geçtikçe daha da içinden çýkamayacaklarý derinliklere dalýyorlar. Her derinlikte býrakýlan izlerin þahýs adýna kaydedildiði mecralardaki hiçbir verinin ve sanal benliðinizin asla gerçek sahibi deðilsiniz.

 

Evet, sanal ortamda býraktýðýnýz hiçbir bilginin sahibi deðilsiniz demek günümüzde artýk abartýlý bir söylem deðil. En baþta Facebook olmak üzere Google, Twitter, Foursquare ve Instagram gibi site ve servisler aslýnda asla doðru düzgün okumadýðýnýz "hizmet þartlarý", "kullaným koþullarý", "gizlilik ilkeleri", "þartlar ve koþullar" ve "veri kullanýmý ilkesi" gibi baþlýklar altýnda toplanan, okunmasý insaný oldukça sýkan o uzun yazýlarda bilgilerinizi, kimliðinizi, paylaþtýðýnýz verileri yani kýsacasý oralarda ortaya koymuþ olduðunuz tüm benliðinizi tamamen esir alýyor. Kýsacasý siz artýk sadece "siz" deðil, bunun yerine kullanmýþ olduðunuz online sitelerin kendi içinde oluþturmuþ olduðu tek tipleþtirilmiþ, boyunduruk altýna alýnmýþ ve de gerçeðin bir sanal gölgesi hüviyetini taþýyan siber kölelersiniz!


Ýllüstrasyon: Works/Corbis

Çoðu kimsenin hiç okumadýðý özellikle popüler aðlara ait olan o uzun gizlilik ilkeleri ve kullaným koþullarýnýn cümle aralarýna aðlar ve servisler öyle baðlayýcý þartlar koyuyor ki, o mecralarda girmiþ olduðunuz her þeyin sahibi gibi olduklarýný ve istedikleri gibi kullanma haklarýnýn olduðunu söylüyorlar. Biz de sizin için Türkiye'de en çok kullanýlan Facebook, Google ve Twitter'ýn bu koþullarýný sizin için inceledik:

 

FACEBOOK

Açýk að felsefesini benimseyen Facebook'un þartlar sayfasýný incelediðinizde "Gizlilik" baþlýðý altýnda ilk cümlenin "Gizliliðiniz bizim için çok önemlidir." olduðunu görürsünüz. Aslýnda 3 cümleden oluþan bu baþlýk bize Facebook'ta gizlilik ilkesinin olmadýðýný, bunun yerine Facebook için "Veri Kullanýmý Ýlkesi" olduðunu söyler.

Yani Facebook için gizlilik diye bir þey yok. Bunun yerine verilerinizi nasýl kullandýðýný belirten karma karýþýk bir sayfa var. Zaten 2012'nin Haziran ayýnda TBMM’de Ýnternet Araþtýrma Komisyonu’nun sorularýný yanýtlayan Facebook’un bölge yöneticilerinden Richard Allan, "Özel durumlarda kiþisel bilgileri gizli servislerle paylaþýyoruz." þeklinde bir itirafta bulunarak bize bu gerçeði resmi bir aðýz olarak ifade etmiþti.

Veri kullaným ilkelerinde hesabýnýzý silme durumlarýnda bilgilerinize ne olduðuna dair söylenen þu ibareler gerçekten ibret vericidir:

Belirli bilgiler size hizmetler saðlamak için gereklidir ve bu nedenle bu bilgileri ancak siz hesabýnýzý sildikten sonra sileriz. Bir grupta paylaþýmda bulunmak veya birisine mesaj göndermek gibi Facebook'ta yaptýðýnýz bazý þeyler hesabýnýzda saklanmaz. Örneðin, siz hesabýnýzý sildikten sonra bile arkadaþýnýz kendisine önceden göndermiþ olduðunuz bir mesaja eriþebilir. Bu bilgiler, siz hesabýnýzý sildikten sonra da kalýr.

Yani Facebook aslýnda hiçbir þeyi silmiyor. Ayrýca bütün bu þartlar ve ilkeler sayfalarýný incelediðinizde (tabii buna yetecek sabrýnýz varsa!) bazý kurallarýn ve þartlarýn baþka yerlerle baðlandýðýna, yani hassas þeylerin sürekli baþka bir koþulla baðlandýðýna þahit oluyorsunuz. Okumalarýn sonunda neyin neyle nasýl baðlandýðýný göreceðim derken, þartlarýn iç içe geçmiþliði karþýsýnda þoka giriyorsunuz. Facebook þartlarýný ve ilkelerini kabaca özetlersek:

 • Facebook paylaþtýðýnýz içerikler üzerinde çok geniþ bir telif hakký lisansýný sizden alýyor.
   
 • Özellikle fotoðraflarýnýz ve videolarýnýz üzerinde çok fazla kullaným yetkisi var. Bunlarý istediði zaman istediði gibi kullanabiliyor, daðýtabiliyor ve baþka þirket veya organizasyonlara (!) alt lisanslama yaparak paslayabiliyor.
   
 • Hükümetler ve devletler tarafýndan gelen isteklere cevap verip vermediði konusunda kullanýcýlara hiçbir bilgi vermiyor. Yani ne bilgi verip vermediðini söylüyor ne de verdiyse bunu kullanýcýya haber veriyor.
   
 • Takma adlý kullanýcýlara izin vermiyor. Eðer sahte veya takma bir kullanýcý adýna sahip iken, Facebook'tan destek almak için mesaj atarsanýz sizden gerçek bilgileriniz teyit etmek adýna bir yýðýn bilgi talep ediyor.
   
 • Facebook, mobil uygulamalarý yoluyla cep telefonlarý rehberlerini alýyor. Çünkü Facebook'un mobil uygulama hizmetinin farklý bir politikayý doðurmasýndan ötürü mobil uygulamayý kurup yüklediðiniz anda bunu kabul etmiþ oluyorsunuz. Facebook sadece bununla da kalmýyor, mobil uygulamalarý yoluyla SMS'leri okuyor, konum bilgilerinizi topluyor ve aradýðýnýz kiþileri bile öðreniyor.

 

GOOGLE

Google, 1 Mart 2012 tarihi itibarýyla Gizlilik Politikasý ve Hizmet ?artlarýný deðiþtirdi. Google 60 deðiþik gizlilik politikasýný kaldýrýp bunlarýn yerine çok daha kýsa, okunmasý kolay tek bir politika getirdiðini iddia ediyor. Yeni politika ve þartlar çok sayýda ürün ve özelliði kapsýyor. Öncelikle bu yazýlar öyle kýsa da deðil. Google hizmet þartlarýný tek bir sayfada birleþtirdi, ama gizliliði "Gizlilik Politikasý" ve "Gizlilik ilkeleri" olarak iki parçaya ayýrdý.

Google, servislerine koyduðunuz içerikleri, kendi hizmetlerinin iyileþtirilmesi, teþvik edilmesi ve yenilerinin geliþtirilmesi için sýnýrlý amaca yönelik bir iþletim iznini sizden anýnda aldýðý belirtmektedir. Ama aslýnda "Hizmet ?artlarýný"nýn "Hizmetlerimizdeki Ýçerikleriniz" baþlýðý altýnda açýkça:

Hizmetlerimize içerik yüklediðinizde veya içeriði baþka þekilde gönderdiðinizde, Google’a (ve birlikte çalýþtýðýmýz kiþi ve kuruluþlara) söz konusu içeriði kullanma, barýndýrma, depolama, yeniden üretme, deðiþtirme, türev çalýþmalar oluþturma (içeriðinizin Hizmetlerimizde daha iyi kullanýlabilmesi için yapýlan çeviri, adaptasyon ve diðer deðiþiklerden kaynaklanan çalýþmalar gibi), iletiþimde kullanma, yayýnlama, kamuya açýk olarak sunma, kamuya açýk olarak görüntüleme ve daðýtmaya yönelik dünya genelinde bir lisans vermiþ olursunuz.

demektedir. Buradan da aslýnda yüklediðiniz verilen mülkiyetinin ayný anda Google'a da geçtiði anlaþýlýyor. Bu durumla ilgili olarak bu yazýyý da inceleyebilirsiniz.

 

TWITTER

Twitter, Facebook'un da yaptýðý gibi size ait her þeyi istediði gibi kullanabilme yetkisini sizden alýyor. Hem de bunu fazlasýyla yapýyor. Örneðin sildiðinizi sandýðýnýz tweetlerinizi aslýnda silmeyip baþka þirketlere bile satabiliyor. Bunun yanýnda yine Facebook'ta olduðu gibi mobil uygulamalarý yoluyla kullanýcýlarýnýn cep telefonu rehberlerini kendine alýyor. Bunlarýn dýþýnda özetlersek:

 • Twitter 10 günlük takip verilerini sildiðini söylüyor. Ama zaten bu özelliði kendiniz hiç baþlatmayabiliyorsunuz.
 • Geçmiþe dönük en fazla 14 günlük tweetleri gösteriyor ama aslýnda bunlarý sadece kullanýcýya göstermiyor. Her þeyi arþivliyor.
 • 3. parti çerezleri kullanabiliyor.
 • Twitter bir hesabý ancak 30 gün sonra siliyor. Ama aslýnda içerik üzerindeki hakkýný siz sildiðinizi zannetseniz bile saklý tutuyor. Yani Twitter da hiçbir þeyi silmiyor diyebiliriz.

 

Genel olarak toparlarsak, internette severek kullandýðýnýz ücretsiz servislerin görünmeyen gizli ücreti aslýnda bizzat sizsiniz.

 

Konuyla ilgili olarak diðer yazýlara da göz atabilirsiniz:


· · · · · · · · · · · ·
Yazan: | 08.01.2013 | 11874 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.166.199.178 | Yüklenme: 0.228 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar