E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Tarayýcýnýzýn Benzersizliði Sizi Ele Veriyor

Web tarayýcýlarý üzerinden kullanýcýlarý takip etmek için siteler tarafýndan býrakýlan çerezler (cookie) kullanýcý tarafýndan iptal edilse bile kullanýcýlarýn tarayýcý parmak izlerinden takip edilmesi hala mümkün olabiliyor. Bu da kullanýcýnýn tarayýcýsýnýn ne kadar benzersiz ve kendine özgü bir takým özelliklerinin olmasýyla doðrudan alakalý oluyor.

01.06.2012 | Devamı »

Bilgi Güvenliði Nedir ve Nasýl Sýnýflandýrýlýr

Günümüzde bilgi iletiþim teknolojilerinde en revaçta olan konu bilgi güvenliðidir. Fakat bu konu aslýnda o kadar geniþ ve derindir ki, kendi alt baþlýklarý arasýnda bile envai çeþit dallarý ve özel ihtisas sahalarý vardýr. Ayrýca alt baþlýklarýn muhtevalarý o kadar iç içe geçmiþtir ki, çoðu kez karýþtýrýlmaktadýr. Biz de sizin için bilgi güvenliði alanýnda yolunuzu bulmanýzý kolaylaþtýracak detaylý bir harita derledik.

27.05.2012 | Devamı »

Mobil Operatör ?ebekeleri Android Cihazlarýnda Sosyal Aðlarý Hack Saldýrýlarýna Maruz Býrakýyor

Michigan Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn Android telefonlarý için ortaya çýkardýðý yeni bir güvenlik zaafiyetine göre mobil operatörlerin güvenliði saðlamak için kullandýklarý spesifik güvenlik duvarlarý (firewall) aslýnda kullanýcýlarýn internete baðlandýðý esnada Facebook ve Twitter oturumlarýný kolay bir þekilde siber korsanlara yem ediyormuþ.

23.05.2012 | Devamı »

Google Hacking Hiç Bu Kadar Kolay Olmamýþtý

Google internetin tümünü indekslemeye çalýþýrken, aslýnda karþýlaþtýðý site, platform ve sayfalardaki güvenlik açýklýklarý ve zaafiyetlerini de bulmakta ve bunu bulup çýkarabilenler için büyük bir hazine sunmaktadýr. Bu tür özel sonuçlara elbette klasik Google sorgularý ve operatörleri ile ulaþýlamýyor. Oldukça özelleþmiþ ve hatta belli bir sistem veya platformu hedef alabilecek kadar zekice kurgulanmýþ ilginç arama sorgularýyla aþaðý yukarý birçok malum güvenlik açýðýna geleneksel yollar yerine Google ile daha kolay bir þekilde ulaþýlabilmektedir.

20.05.2012 | Devamı »

iPhone ve iPad Verilerine Uzaktan Eriþilebiliyor

Elcomsoft Phone Password Breaker isimli bir adli biliþim aracý, iPhone ve iPad'lerin tüm verilerine cihazla herhangi bir fiziki temasa girmeden gerçek zamanlý olarak eriþebiliyor. Böylelikle adli biliþim iþlerini oldukça kolaylaþtýrýyor. Tabi bunun yanýnda eðer isterse bütün verilere her daim ulaþabiliyor. Araç, iPhone ve iPad'ini yedeklemek için iCloud'u kullanan ürün sahiplerini hedef alýyor.

18.05.2012 | Devamı »

En Popüler Siteler Bile Kötücül Yazýlým Yayýyor

?u sýralar kötü amaçlý yazýlým ve içeriklerin (malware) en rahatça yayýlabildiði yerler internet siteleri ve bunlarýn kullanýcýnýn ekrana akmasýný saðlayan web tarayýcýlarýdýr. Web tarayýcýlarýnýn geleceðin interneti üzerinde özellikle bulut biliþimle birlikte artan fonksiyonu nedeniyle kullanýcýnýn internete açýlan bu pencereleri onlarýn aslýnda saldýrýlara en çok maruz kalabildikleri açýklýklarý oluyor. Bunun önüne kullanýcýnýn farkýndalýðý artýrýlarak geçilebileceði gibi, Google'ýn web sitelerinin güvenlik durumlarýný arama sonuçlarýnda gösterdiði, hatta ziyaretçi farkýnda olmadan tehlikeli siteye gitmeye çalýþtýðýnda bile karþýsýna uyarý çýkartan bir site güvenliði teþhis aracýyla da çok baþarýlý bir þekilde geçilebilir. Kýsacasý sitelerden gelebilecek tehlikelere karþý koyabilmenin en pratik yolu yine Google!

15.05.2012 | Devamı »

Facebook ?ifrelerinde Büyük ya da Küçük Harf Duyarlýlýðý Yok

Facebook'a giriþ yapmak için kullandýðýnýz þifreler aslýnda nevi þahsýna münhasýr deðil. Yani Facebook'ta þifreler için küçük ve büyük harf duyarlýlýðý yok. Ayný þifrenizin içindeki bazý karakterleri büyük ya da küçük harfe dönüþtürüp denediðinizde yine Facebook'a eriþebiliyorsunuz.

02.05.2012 | Devamı »

2012 Yýlý Küresel Siber Tehditler Raporu

Websense 2012 Tehdit Raporu, siber suçlularýn aðlara nasýl bulaþtýðý ve yakalanmadan veri çaldýklarýndan hareketle veri hýrsýzlýðý, hedefli saldýrýlar ve exploit setleri temasýyla geçenlerde yayýnlandý. Rapor, veri hýrsýzlýðýnýn sebeplerini son derece etkili sosyal medya tuzaklarý, tespiti son derecede zor malware sýzýntýlarý ve gizli bilgilerin sofistike bir biçimde dýþarý sýzmasý olarak belirtiyor.

29.04.2012 | Devamı »

Ekran Tuþlamalarýný Tespit Edebilmek Ýçin Hareket Sensörlerini Kullanan Android Trojaný

TapLogger, IBM ile Pennsylvania Eyalet Üniversitesinin birlikte geliþtirdiði, akýllý cep telefonu kullanýcýlarýnýn dokunmatik ekrandaki tuþlamalarýný tespit edebilmek için telefonun ivmeölçer, jiroskop ve yönlendirme gibi mevcut harekete duyarlý sensörlerini kullanan bir Android trojanýdýr.

24.04.2012 | Devamı »

Hangi ?ifre Saldýrýlara Ne Kadar Dayanýyor

Bilgisayarda ve internette þu sýralar tehlikenin en çoðu ve büyüðü kýsa, zayýf ve kolay parola/þifre kullanýmlarýndan kaynaklanýyor. Peki size göre en güvenli þifre hangisi ve bu þifre saldýrýlara karþý en fazla ne kadar dayanabilir? Ýki yýl öncesine kadar sayýlar, semboller, büyük ve küçük harflerden oluþan 8 karakterli bir parolanýn kýrýlmasý 2,25 yýl sürerken, bugün bu süre sadece 57 güne düþtü. ?ifre kýrma tekniklerinin geliþmesiyle ve de bilgisayarlarýn iþlem kapasitelerinin geliþmesi beraber parolalarýn dayanma ömrü de kýsalmaktadýr.

12.04.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.336 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar