E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Windows Live Hotmail'in Zaten Silinmiþ Olan E-Postalarýnýzý Geri Getirmesini Engelleyin

Son zamanlarda Hotmail'inizin "Silinmiþ" klasörüne dikkatli bir þekilde baktýðýnýzda "Ýleti mi kaybettiniz? Silinmiþ iletileri kurtar iþlemi gerçekleþtirdiðinizde, mümkün olduðu kadar fazla iletiyi geri getireceðiz." uyarýsý ile karþýlaþmýþ olabilirsiniz. Evet artýk Hotmail'de "Silinmiþ" klasöründen tamamen silinen e-postalar varsayýlan (default) yeni bir ayarla kýsmen de olsa geri getirilebiliyor. Fakat mahremiyeti tehlikeye sokan bu duruma engel olmanýn bir yolu var.

10.04.2012 | Devamı »

Siteleri Virüs ve Zararlý Ýçeriklere Karþý Tarayýn

Ýnternette yayýlan virüs, trojan, spyware, malware ve benzeri her türlü zararlý ve kötücül içerik aslýnda doðrudan bir web adresi (URL) üzerinden gelmektedir. Eðer herhangi bir þüpheli ya da ne tür bir sayfa olduðu bilinmeyen web baðlantýsýný (url) ziyaret etmeden önce online olarak tarayabilirsek tehlikeli içeriklerden büyük oranda korunmuþ oluruz.

07.04.2012 | Devamı »

Yahoo Kullanýcýlarýnýn ?ifreleri ?ok Zayýf ?ýktý

Son zamanlarda büyük internet servislerinin kullanýcý parolalarý üzerinde yapýlan araþtýrmalarýn sayýsýnda artýþ var. Tamamen gerçek verilere dayanarak yapýlan bu araþtýrmalar þifre güvenliðini daha iyi test etmeyi saðlýyor. Cambridge Üniversitesi de Yahoo'nun vermiþ olduðu 70 milyon kullanýcý parolasý üzerinde yaptýðý test sonucu bu þifrelerin %1'nin sadece 10 denemede kýrýlabildiðini buldu.

29.03.2012 | Devamı »

IPv4 / IPv6 Güvenlik Tehditleri ve Karþýlaþtýrmasý

IP (IPv4) adreslerinin tükenmesi probleminin hemen ardýndan gündeme gelip, geçtiðimiz dönemde de kýsmen geçiþleri saðlanan IPv6'nýn beraberinde getirdiði sýnýrsýza yakýn sayýda IP adresi ve ekstra özelliklerinin yaný sýra bazý yeni ciddi güvenlik tehditleri de söz konusudur. Bu konu üzerine 25-26 Kasým 2011'de Ankara'da yapýlan 4. Að ve Bilgi Güvenliði Sempozyumunda Ayhan Çakýn ve Muhammed Ali Aydýn'ýn sunduðu "IPv4 / IPv6 Güvenlik Tehditleri ve Karþýlaþtýrýlmasý" baþlýklý bildiride ilk olarak IPv4’de ortaya çýkan ve IPv6 üzerinde de geçerli olan ortak tehditlerden, sonrasýnda ise IPv6’nýn yayýlmaya baþlamasý ile ortaya çýkabilecek güvenlik sorunlarýndan bahsedilmektedir.

25.03.2012 | Devamı »

HTML5 Güvenliði: Yeni Nesil Web Tehditleri

Henüz tam oturmamýþ ve taslak halinde bir standart olan HTML5'in beraberinde getirdiði yeniliklerinin heyacanýyla son kullanýcýlara sanki hazýr ve oturmuþ gibi yeni uygulamalar eþliðinde sunulmasý aslýnda ciddi güvenlik zaafiyetlerini de beraberinde getiriyor. Bu konuda 25-26 Kasým 2011'de Ankara'da yapýlan 4. Að ve Bilgi Güvenliði Sempozyumunda Emre Çakýr'ýn sunduðu "HTML5 Güvenliði: Yeni Nesil Web Tehditleri" bildirisi güzel bir rehber niteliðinde. Bu makalede güvenlik hassasiyeti olmadan geliþtirilen HTML5'te tanýmlanan yeni özelliklerin sebep olabileceði zaafiyetler incelenmekte ve kullanýcýlarý bu zafiyetlere maruz býrakmamak için uyulmasý gereken güvenli web yazýlýmý geliþtirme prensiplerinden bahsedilmektedir.

23.03.2012 | Devamı »

?ok Kelimeli ?ifreler Gerçekten Güvenli Mi?

?ifrelerinizi birden çok kelimeden müteþekkil karmaþýk ifadelerle oluþturduktan sonra güvenli olduðuna dair derin bir "ohh!" çekiyorsanýz; bu durumu tekrar düþünmenizde yarar var. Zira Cambridge Üniversitesi araþtýrmacýlarý çok sözcüklü þifre öbeklerinin sözlük saldýrýlarýna (dictionary attack) karþý güvensiz olduðunu Amazon'nun PayPhrase sistemi üzerinde yaptýklarý bir araþtýrma ile ortaya koydu.

15.03.2012 | Devamı »

Gizli Twitter Profillerinin Arkadaþlýk Aðlarý ve Coðrafi Konumlarý Tespit Edilebiliyor

Rochester Üniversitesi bilimadamlarý sosyal medyada kiþilerin sosyal etkileþimlerinden yola çýkarak kiþiler Twitter profillerini gizleseler bile onlarýn hakkýnda sadece arkadaþlarý üzerinden inanýlmaz verileri ve hatta coðrafi konumlarýný elde ettiler. Araþtýrmacýlar sosya medya veri madenciliði yöntemleriyle herhangi bir Twitter profilinin coðrafi konumunu sadece onun Twitter arkadaþlarýnýn konumlarýna bakarak 100 metrelik bir yarýçap içinde %85 doðruluk payý ile tespit etmeyi baþardý. Hatta bir profil gizli olduðu halde bile onun arkadaþlarýyla olan iliþkisini yüksek bir doðrulukla tahmin de edebildiler.

12.03.2012 | Devamı »

Akýllý Mobil Cihazlarýn Sýrlarý Basit Bir TV Anteniyle Bile Elde Edilebiliyor

Geçen hafta RSA'nýn bilgisayar güvenliði konferansýnda bir kriptoloji uzmaný basit bir TV anteniyle iPod Touch'daki bir uygulamanýn çalýþýrken cihaz üzerinden yaydýðý sinyalleri yakalayarak uygulamanýn verileri þifrelemek için kullandýðý gizli anahtarlarý açýða çýkarmayý baþardý. Böylelikle uygulamanýn anahtarýný kullanarak cihazda yapýlan tüm iþlemlere dýþarýdan ulaþabildi. Aslýnda bunun nedeni, akýllý cep telefonlarý ve tabletlerdeki transistörlerin bulunduklarý cihazlarda hassas verileri korumak için kullanýlan þifreleme anahtarlarýný ele veren radyo sinyallerini dýþ dünyaya kendiliðinden sýzdýrmasýdýr. Kýsacasý mobil cihazlarýn çiplerindeki transistörler çalýþýrken aslýnda dýþ dünyaya serbest radyo sinyalleri yayýyor.

10.03.2012 | Devamı »

Hangi Mobil Uygulama Cep Telefonunuzun Hangi Bilgilerini ?aktýrmadan Alabiliyor

Facebook'un mobil uygulamasý ile kullanýcýlarýn SMS'lerini okuyabildiðinin ortaya çýkmasýnýn hemen ardýndan Facebook, her ne kadar kullanýcýlarýnýn cep telefonlarýndaki SMS'leri okuyabilmesinin kullanýcýnýn uygulamayý kurarken verdiði yetkilendirmeye baðlý olduðu söylese de, daha önceden yaþanan benzeri skandallarýn sayýsý çoktan iki elin parmaklarýný geçtiði için çok da inandýrýcý gelmiyor. Peki dünya genelinde yüzmilyonlarca kiþi tarafýndan kullanýlan Flickr, Flixter, YouTube, Foursquare, TweetDeck, Netflix, Facebook, Ancestry, Badoo, Angry Birds, Yahoo! Messenger, Shazam, My Fitness Pal ve My Remote Lock mobil uygulamalarý cep telefonlarýnýn hangi bilgilerini gizlice alabiliyor?

27.02.2012 | Devamı »

Facebook SMS'leri Gizlice Okuyor ve Diðer Mobil Uygulamalar da Konuþmalarý Dinliyormuþ

Facebook'un cep telefonu rehberimizi çaktýrmadan kopyaladýðýný, hesabýmýzý tamamen silsek bile bizi tam 2 yýl boyunca gizlice takip ettiðini ve hakkýmýzda topladýðý bilgilerin binlerce sayfa tuttuðunu ve bunlarý da aslýnda hiç silmediðini yakýn zamanda öðrenmiþtik. Fakat Facebook ortaya çýkan bu kadar skandalýna raðmen meðersek hiç uslu durmuyormuþ! Facebook mobil uygulamalarý yoluyla üyelerinin cep telefonlarýndaki SMS'leri bile gizlice okuyormuþ. Hatta bazý mobil uygulamalar telefonlarýn kameralarýný gizlice çalýþtýrabiliyor ve telefon görüþmelerini dinleyebiliyormuþ.

26.02.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.322 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar