E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Aðlardaki Spam ve Phishing Saldýrýlarý Sürekli Geliþerek Artýyor

Son zamanlarda sosyal aðlar üzerinde muazzam bir spam artýþý var. Dikkatinizi çok çekmemiþ olabilir, ama e-posta üzerinden sosyal medya ve aðlara kayan spam ve phishing vakalarý çok ciddi sorunlara neden olabilir. En son bir güvenlik firmasý olan Symantec yayýnladýðý bir raporda yeni nesil sosyal mühendislik saldýrýlarý ve kötücül yazýlým suçlarý üzerine ilginç analizler ve trendler sunuyor.

07.07.2011 | Devamı »

Symantec Küresel Spam Posta Raporu

Symantec yeni yayýnladýðý bir rapora göre spam gönderme oranlarý 2008'den bu yana en düþük seviyelerde çýktý. Ama hala dünyada ortalama gönderilen her 1,37 mesajdan biri spam posta. Rusya'dan Suudi Arabistan'a kadar dünyanýn coðrafik spam haritasýný çýkartan rapora göre ABD'de gönderilen tüm e-postalarýn %73.7'si hala spam yani çöp posta. Spam posta gönderme seviyelerinin bu kadar düþüþ göstermesinin en önemli nedeni Rustock botnetinin kapatýlmýþ olmasýndan kaynaklanýyor.

30.06.2011 | Devamı »

Sadece Google Kullanýlarak Basit Parolalý E-Posta Hesaplarý Ele Geçirilebiliyor

Son zamanlarda Gmail, Hotmail, Groupon, Sony ve bazý sitelere ait binlerce üyelik þifresinin internete düþtüðünü duymuþsunuzdur. Bunlarýn büyük bir kýsmý kullanýcýlarýn her yerde ayný ve tahmini kolay þifreler kullanmasýndan ötürü kaynaklanýyor. Bunun yanýnda þifreleri/parolalarý internete düþen veya güvenliði zayýf internet servisleri yüzünden sadece Google kullanarak bu þifrelere kolayca ulaþýlabiliyor.

28.06.2011 | Devamı »

Bilgisayar ve Ýnternet Güvenliði Endüstrisi Dünya Geneli Pazar Payý Analizi

OPSWAT üç ayda bir bilgisayar, internet ve biliþim güvenliði endüstrisi pazar payýný analiz eden bir rapor yayýnlýyor. Son yayýnladýðý 2011'in 2. çeyrek raporu ile dünya genelinde en çok kullanýlan antivirüs programlarýný, koruma programlarý markalarýnýn pazar paylarýný, Windows iþletim sistemi sürümlerini ve anlýk mesajlaþma (msn messenger gibi) pazar paylarýnýn detaylý istatisklerini görebilirsiniz. Rapor sadece dünya geneli Windows iþletim sistemini kullananlar baz alýnarak hazýrlanýyor.

25.06.2011 | Devamı »

Casuslar ve Teröristler Sadece Google Arama Tavsiyelerini Kullanarak Gizli Mesaj Ýletebilir

Sýradan insanlar Google'da arama yaparken sorgu terimini girer girmez karþýsýna Google Suggest aracý tarafýndan saðlanan otomatik önerilerle arama yapma iþlemi çok daha kolay yapabiliyor. Fakat Polonya'daki Warsaw Teknoloji Üniversitesinden bir steganografi uzmaný olan Wojciech Mazurczyk, casuslarýn veya teröristlerin sadece 'Google Suggest' aracýný kullanarak gizli mesajlar gönderebileceðini ve birbirleriyle gizlice iletiþim kurabileceðini kanýtladý. Bunu da çok kolayca ve hiç dikkat çekmeden yapabiliyorlar.

24.06.2011 | Devamı »

Cisco 2011 Ýlk ?eyrek Küresel Tehdit Raporu

Cisco 2011'in ilk 3 ayý için küresel tehdit raporunu yayýnladý. Rapora göre sadece Mart 2011'de 105,536 adet benzersiz kötücül yazýlým tespit edildi. Bu rakam Ocak 2011'dekine göre %46 daha fazla. Ayrýca e-posta hizmetleri arasýnda en çok kötücül yazýlýmla karþýlaþma oraný %45'le Yahoo! Mail birinci iken, bunu %25'le Live/Hotmail, %3'le AOL, %2'yle Gmail ve %26 ile de diðer e-posta servisleri takip ediyor.

24.06.2011 | Devamı »

Google, Facebook, Twitter, Yahoo ve Digg'in Sizi ?aktýrmadan Ýzlemesini Kolayca Engelleyin

disconnectDisconnect, neredeyse her web sayfasýnda sosyal paylaþýmý kolaylaþtýrmak ve trafiði artýrmak için bulundurulan ilgili sosyal medya ve að sitelerine ait eklenti, widget, gadget ve beðenme düðmelerinin kullanýcýnýn tarayýcýda ziyaret ettiði diðer sayfalarý da çaktýrmadan izlemesinin ve arama motorlarýnýn da nelerin aradýðýný kaydetmelerinin önüne geçmek için geliþtirilmiþ oldukça faydalý bir web tarayýcýsý eklentisidir.

21.06.2011 | Devamı »

En Ýyi ?cretsiz Güvenlik Duvarý (Firewall) Programlarý

firewallBilgisayarlarý virüslere karþý korumak amacýyla kullanýlan antivirüs programlarý her zaman için istenilen güvenliði saðlayamayabilir. Zira sürekli güncellenen virüslere karþý antivirüs programlarýnýn da veritabanlarýný anbean güncel tutmalarý zordur. Burada devreye bilgisayar güvenliðini algýsal/sezgisel olarak daha sýký kontrol altýnda tutmaya yarayan güvenlik duvarý (firewall) programlarý giriyor.

19.06.2011 | Devamı »

Kiþisel Bilgi ve Ýçeriklerinizi Google'dan Kaldýrýn

delete-tusuBir sayfayý, içeriði veya siteyi Google'ýn arama sonuçlarýndan kaldýrma iþlemi çetrefilli bir süreç. Herhangi bir sorun yaþamadan önce bir fotoðrafýn veya belirli bir içeriðin baþkalarý tarafýndan görülmesinden rahatsýzlýk duyacaksanýz, bunlarýn sosyal að veya fotoðraf paylaþým sitelerinde yayýnlanmasý konusunda daha dikkatli davranmalý ve itibarýnýzý zedeleyecek bir içerik yayýnlanmýþsa, bunu görüntülendiði siteden kaldýrmayý denemelisiniz.

07.06.2011 | Devamı »

Facebook'ta ?ocuklarýnýzý ?aktýrmadan Ýzleyin

minormonitorMinor Monitor, þu sýralar ABD'de çok revaçta olan ve anne babalarýn Facebook'ta çocuklarýnýn bütün hareketlerini takip edebilmelerini saðlayan oldukça yararlý ve ücretsiz bir Facebook uygulamasýdýr. Sezgisel yönetim panosu ile ebeveyinler çocuklarýný Facebook'ta potansiyel tehlikeye sokabilecek zorbalýk, nefret suçlarý, uyuþturucu kullanýmý ve cinsellikle ilgili bütün tehlikeleri önceden görebilirler.

05.06.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.338 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar