E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sürekli Olarak Spam Gönderen Sitelerin Listelendiði ?nemli Bir Kaynak

spamrankingsSpamRankings.net, Texas Austin ?niversitesi Ýktisadi Ticaret (CREC) Araþtýrmalarý Merkezinin internette en çok spam (junk / çöp posta) gönderen önemli kaleleri tanýmlayarak internet kullanýcýlarýný korumayý amaçlayan bir teþebbüsüdür. Sitenin yapýmýnda Koç ?niversitesinden Prof. Serpil Sayýn'ýn çok önemli katkýlarý olmuþ.

02.06.2011 | Devamı »

Ýnternet ?zerinden ?ifreli Ses Ýletimi (VoIP) Sanýldýðý Kadar Güvenli Deðil

voipKuzey Carolina ?niversitesi bilimadamlarý ve dilbilimciler ortaklaþa yaptýklarý bir çalýþmayla internet üzerinden yapýlan sesli görüþmelerinin (VoIP, örneðin Skype) þifrelenmiþ olsa dahi kolaylýkla kýrýlabileceðini gösterdi. Sesleri parçalara böldükten sonra ses birimlerini/fonem (konuþmanýn bileþenleri) bitlere ayrýþtýrýp, konuþmalarý en azýndan yapý olarak yeniden oluþturabilecek bazý dil kurallarýný uyguladýlar. Sonuçlar sesin anlamýný ortaya çýkaracak kadar etkileyiciydi.

27.05.2011 | Devamı »

Facebook, Twitter ve Google Kendi Kullanýcýlarýný ?aktýrmadan Sürekli Takip Ediyor

tiklar-takip-altindaSosyal medyada paylaþýmý kolaylaþtýran ve artýk neredeyse her sitede bulunan araçlardan Facebook Like (beðen), Twitter Tweet ve Google Buzz düðmeleri kullanýcýlarýn ziyaret ettiði bütün siteleri 'çaktýrmadan' izliyor. Ayrýca yine Facebook, Twitter ve Google'ýn sitelere ücretsiz verdiði sosyal eklenti ve widget araçlarý yoluyla, ziyaret edilen sitelerde bu araçlara týklanmasa dahi sitenin ziyaret edildiði bilgisi Facebook, Twitter ve Google'a iletiliyor.

20.05.2011 | Devamı »

Biyometrik Yazým Analizi ile ?ifreniz Kýrýlsa Bile Kullanýlamayacak

sifre-dogrulamaHiçbir þifre %100 güvenli deðildir. Her zaman için farklý yol ve yöntemlerle þifre ve parolalar ele geçirilebilir. Fakat Beyrut Amerikan Üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn International Journal of Internet Technology and Secured Transactions yayýnýnda çýkan çalýþmaya göre þifre ve parola giriþ iþlemleri esnasýnda kullanýcýnýn þifresini yazma hýzý ve karakterlerin yazým zaman aralýðýna bakýlarak ilgili kiþinin gerçekliði kontrol edilebilir.

19.05.2011 | Devamı »

BTK'nin Güvenli Ýnternet Hizmeti Hakkýnda Ortaya Atýlan 7 Ýddia ve 7 Gerçek

internete-filtrelemeBTK'nýn "Güvenli Ýnternet" uygulamasý nasýl bir anda "internete yasak geliyor" kampanyasýna dönüþtü? BTK'nýn standart internetin yaný sýra sunduðu 3 filtre seçeneðine "sansür" denmesinin ardýndaki gerçek ortaya çýktý: 50-100 dolara internet filtresi satan yazýlým firmalarýnýn propagandasý! Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu'nca (BTK) hazýrlanan "güvenli internet" uygulamasýnýn bir anda "internete yasak geliyor" kampanyasýna dönüþmesi biliþim uzmanlarýnýn tepkisini çekti.

17.05.2011 | Devamı »

Daha Ýyi bir Bilgi Güvenliði için Belgeleri Exe Dosyalarýnýn Ýçine Gizlemek

dosya-gizlemeSteganografi, bilginin alýþýlmadýk bir ortam içinde gizlenmesi yoluyla gizliliðinin saðlandýðý bir güvenlik þeklidir. Steganografi üzerine her geçen gün yeni bir method çýkýyor. Normalde dosya içine dosya gizleme yoluyla belgeler mp3, resim ve video dosyalarýnýn içine gizlenebiliyordu. Ama oynatma süresi ve kalitesine baðlý olarak ortalama bir boyuta sahip olmasý gereken içine belge gizlenmiþ bir medya dosyasý büyük ebatýyla anýnda dikkat çekebiliyor. Peki genellikle dosya boyutlarý hiç sorgulanmayan exe uzantýlý programlarýn içine belge gizlense nasýl olurdu?

12.05.2011 | Devamı »

?lke ?lke Güvenli Ýnternet Hizmeti Uygulamalarý

guvenli-internet-standardiÝnternetteki zararlý içerikten özellikle çocuklarýn korunmasý sadece Türkiye'nin deðil, bütün dünyanýn gündemi. Sadece AB, OECD gibi birliklerin yanýnda Ýngiltere, Ýsviçre, Japonya, Ýspanya gibi ülkeler de çýkardýklarý kanunlarla filtreleme sisteminin yaygýnlaþmasýný teþvik ediyor. Birçok aile, çocuðunu bilgisayar baþýnda gördüðü zaman tedirgin oluyor. ?ünkü iyi veya kötü içerik, sadece bir týk uzakta.

10.05.2011 | Devamı »

Ýnternet Baðýmlýlýðý Nedir ve Online Ýnternet Baðýmlýlýk Testi

internet-bagimliligiÝnternet baðýmlýlýðý günümüzde boþanma nedeni olarak gösterilen, kiþileri iþ yapmaktan alýkoyabilen, öðrencilerin okul baþarýsýný ve insanlarý sosyal hayattan soyutlayan yeni nesil bir hastalýktýr. Ýþ yerlerinden evlere kadar, internet hemen her yerde, günlük hayatýmýzýn bir parçasý haline gelmiþ durumda. Aslýnda teknolojik bir nimet olan internet, büyük imkanlar sunmasýna raðmen bazý kötü neticelere de yol açabilmektedir.

08.05.2011 | Devamı »

Güvenli Ýnternet Hizmeti Nedir

guvenli-internet-hizmetiBilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu, dün (05.05.2011) Ankara'da bir basýn toplantýsý düzenleyerek üç gündür gündemi meþgul eden "Güvenli Ýnternet Hizmeti" konusunda açýklamalarda bulundu. Toplantýda, özellikle son zamanlarda kamuoyunu bilinçli bir þekilde yanýltmaya ve yanlýþ yönlendirmeye yönelik propagandaya karþý önemli açýklamalar yapýldý.

06.05.2011 | Devamı »

Facebook'taki Ciddi Bir Güvenlik Açýðýndan ?türü Arkadaþýnýz Hesabýnýzý Ele Geçirebilir

facebook-hackFacebook'ta yüzlerce arkadaþa sahip olmak bazýlarý için prestij meselesi olabilir. Peki sayýlarý yüzlerle ifade edilen arkadaþlarýnýza gerçekten güveniyor musunuz? Çünkü Facebook'ta bulunan bir açýk sayesinde bu prestij meselesi Facebook profillerinin ele geçirilmesine neden olabilir. Facebook'un kullanýcýlarý için geliþtirmiþ olduðu hesap kurtarma seçeneklerinden birinin suistimali yoluyla arkadaþlarýn Facebook hesabý ele geçirilebiliyor.

05.05.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.327 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar