E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Bilgisayarda Bulunamayacak Bir ?ekilde Bilgi Saklamanýn Yepyeni Bir Yolu

harddisk-taramaDijital bilgileri bilgisayarýn hafýzasýnda özel algoritmalarla þifrelemeye gerek kalmadan gizleyebileceðiniz yepyeni bir yol bulundu. Yeni method ile gizlenmek istenen metnin karýþtýrýlýp þifrelenmesi yerine bilgi parçacýklarýnýn sürücüdeki konumunu manipüle eden bir takým iþlemler yapýlýyor. Ve ilginçtir ki veri hala þifrelenmiþ olarak duruyor.

28.04.2011 | Devamı »

Firefox 4 ve IE9'da Siteler Tarafýndan Ýzlenmeyi ve Konum Takibini Engelleme

tarayici-izleme-onlemeWeb teknolojilerinin gitgide geliþmesiyle birlikte web tarayýcýlarý (browser) da kullanýcýsýný takip etmek ve izlemek için yeni yetenekler kazanýyor ve internete çýkýþ aracýnýz sizi bütünüyle ele veren bir izleme programýna dönüþüyor. ?zellikle son dönemde tarayýcýlara "Do not track" özelliði zorunluluðu tartýþmalarýndan sonra Firefox 4 Türkçe sürümüne de "sitelere izlenmek istemediðimi söyle" seçeneði eklenmiþti. Peki siz web tarayýcýnýzýn bu güvenlik ayarýný etkinleþtirdiniz mi?

25.04.2011 | Devamı »

Android Telefonlarý da Her Hareketi Ýzliyor

android-takip-ediyoriPhone sizi takip eder de, Android armut mu toplar?! Asla ve kat'a! iPhone'nun kullanýcýlarýn hareketlerini izlediðinin ortaya çýkmasýnýn hemen ardýndan gözler Google'ýn Android iþletim sistemine çevrildi. Yanýt ise bir programcý olan Magnus Eriksson ve bir güvenlik uzmaný olan Samy Kamkar'dan geldi: Android, kullanýcýnýn bütün hareketlerini Google'a gönderiyor.

23.04.2011 | Devamı »

En Ýyi Online Virüs Tarama Siteleri

anti_virus Gittikçe karmaþýklaþan ve yok edilmeleri daha zor bir hal alan yeni nesil virüsler herkesin baþ belasý. Artýk sadece zarar vermek için bulaþmýyorlar, bilgisayarýn derinliklerine sýzýp kendilerine verilen özel vazifeleri yapmaya çalýþýyorlar. Virüslerden korunmak için genelde herkes kendince iyi bildiði bir programý kullanmaktadýr. Peki baþka kaliteli rakip koruma programlarý indirmeye gerek kalmadan online olarak bilgisayarýnýzý onlarla taramak istemez misiniz?

22.04.2011 | Devamı »

En ?ok Ziyaret Edilen Sitelerin HTTPS Analizi

httpsnowHTTPS Now, internette kiþisel gizlilik ve güvenlik üzerine çalýþmalarýyla bilinen EFF ile anonim ve özgür haberleþmeyi savunan Access'in ortak projesi olarak ortaya çýkmýþ, özellikle en çok ziyaret edilen sitelerin HTTPS kullanýlýp kullanmadýðýný, geçerli bir SSL sertifikasýna sahip olup olmadýklarýný ve çerez (cookie) yönetimlerinin nasýl olduðu gibi güvenlikle doðrudan alakalý maddeleri analiz eden çok yararlý bir sitedir.

21.04.2011 | Devamı »

iPhone ve iPad 3G Her Hareketinizi ve Her ?aðrýnýzý Takip Ediyor

iphone-takipApple'dan sevgilerle: "Her Hareketinizi ve ?aðrýnýzý Ýzliyoruz"! Tüm dünya bugün (20.04.11) California Santa Clara'da düzenlenen "Where 2.0" 2011 konferansýnda Alasdair Allan ve Pete Warden adlý araþtýrmacýlarýn iPhone cep telefonunun ve iPad 3G mobil cihazýnýn kullanýcýlarýn her hareketini gizli br dosyada kaydettiðini açýklamasýyla sarsýldý. Peki bu nasýl gerçekleþiyor ve Apple'ýn derdi ne?

20.04.2011 | Devamı »

Facebook Zorla-Beðen Düðmesi ve Bundan Korunma Yollarý

facebook-delindiSon zamanlarda özellikle Facebook Like (Beðen) düðmesinde 'zorla beðen' yaptýrmak için çok ciddi kod çalýþmalarý yapýlýyor. Farklý sürümler üzerinde yaptýðýmýz denemelerde bu düðmelerin çalýþtýðýný gördük. Fakat ziyaretçileri rýzalarý dýþýnda beðenmeye zorlayan bu yöntemlere hem Facebook savaþ açmýþ durumda hem de bunlarýn virüs ve malware gibi son kullanýcýya yönelik çok ciddi tehlikeleri söz konusu.

18.04.2011 | Devamı »

Online Kiþisel Gizliliði ve Bilgisayar Güvenliðini Koruyacak Pratik Yöntemler

pratik-guvelik-teknikleriSürekli büyüyen internet, karmaþýklaþan tehditler, savunmasýz bilgisayarlar, bilinçsiz kullanýcýlar vs... Ne yapýlýrsa yapýlsýn en temelden ortalama kullanýcý eðitilmediði veya bilgilenmediði sürece kiþisel güvenlik ve bu baðlamda internetin güvenliði saðlanamaz. Güvenlik baþlýðýnýn altýnda ise e-posta ve chat servislerinin güvenli kullanýmýndan parola ve þifre alýþkanlýklarýna, bilgisayarlarý virüs ve casus yazýlýmlardan korumadan güvenli sörf yapmaya kadar bir yýðýn alt baþlýk bulunuyor.

07.04.2011 | Devamı »

Cep Telefonlarý Yoluyla Her Daim Ýzleniyoruz

cep-takipDijital takip, artýk günlük hayatýn önemli bir gerçeði. Ýnternetten mobil cihazlara kadar her yerde çeþitli yollarla dijital izleme ve takip iþlemleleri yapýlabiliyor. Yoðun takip tartýþmalarý ise geçen haftalarda Alman Yeþiller Partisinden Malte Spitz'in abonesi olduðu Deutsche Telekom'u dava etmesinin ardýndan kendisinin 7/24 nerede olduðunu koordinatlarýyla birlikte 31 Aðustos 2009'dan 28 ?ubat 2010'na kadar 35,000 kez tutulduðunun kayýtlarýnýn mahkeme kararýyla açýklanmasý sonucu iyice alevlendi.

03.04.2011 | Devamı »

Niçin Bütün Web Siteleri ve Uygulamalarýnda HTTPS Kullanýl(a)maz

httpsHTTPS (HTTP-Secure), baðlantý kurulan site ile ziyaretçi arasýndaki bilgilerin baþkalarý tarafýndan okunamayacak þekilde iletilmesi prensibine dayanan yöntemleri ve kurallarý düzenleyen güvenli internet iletiþimi protokolüdür. Kredi kartý ve kiþisel veriler gibi hassas bilgilerin online taþýndýðý sitelerde ve platformlarda kullanýlmasýnýn beklendiði çok önemli bir protokoldür. Twitter ve Facebook gibi popüler aðlarda bile son zamanlara kadar kullanýlmayan HTTPS, bu kadar güvenli olmasýna raðmen neden tüm sitelerde kullanýl(a)maz?

24.03.2011 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.303 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar