E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Solid State Diskler (SSD) ?zerlerine Kaydedilen Verileri Hiçbir Zaman Silmiyor

sandisk-ssd-uataGeleneksel sabit disklerin (HDD) yerine almasý planlanan SSD (Solid-State Disk) yani katý hal diskleri, veri depolamak için mekanik disklerdeki manyetlik kayýt ortamýnýn yerini alacak yeni bir veri depolama çözümüdür. Bu sürücüler, hareketli manyetik disklerin bulunduðu sabit disklere oranla daha düþük güç tüketimi, yüksek dayanýklýlýk, hafiflik ve etkili performans gibi özelliklere sahiptir. Fiyatlarýnýn düþmeye baþlamasýyla laptoplar baþta olmak üzere birçok cihazda kullanýlmaya baþlanan bu disklerin üzerlerine kaydedilen verileri silmemek gibi çok tehlikeli bir özellikleri var.

06.03.2011 | Devamı »

Kullanýcý Adýnýzýn Sadece Size ?zel Olmasý Sakýncalý Bir Durum

kullanici-adlariSadece kendinize özel, baþkalarýnýnkinden belirgin bir þekilde ayýrt edilebilen kullanýcý adlarýný kullanmak ne kadar güvenli olabilir? Fransýz Ulusal Bilgisayar Bilimleri Enstitüsünden (INRIA) araþtýrmacýlar Google profillerinden, eBay hesaplarýndan ve bazý kaynaklardan topladýklarý 10 milyonun üzerinde kullanýcý adlarýný inceledi ve spam yayan ve reklam pazarlayan siteler tarafýndan ilginç kullanýcý adlarýnýn daha kolay takip edilebildiðini tespit ettiler.

14.02.2011 | Devamı »

Web Kameranýzý Ýnternetten Canlý Yayýn Yapan Bir Güvenlik Kamerasýna Dönüþtürün

sensrSensr, sýradan web kameralarýný birer online güvenlik kamerasýna dönüþtüren oldukça ilginç bir sitedir. ?rneðin, evinizin içini, kapýnýzýn önünü veya parktaki arabanýzý kendi web kameranýz ile internetten izleyebilir, herhangi bir hareketlilik anýnda Sensr tarafýndan e-posta ve SMS yoluyla bilgilendirilebilirsiniz.

31.01.2011 | Devamı »

2010 Yýlýnda Ortaya ?ýkan En Popüler Hack Teknikleri

kurukafa2010 yýlý biliþim dünyasýna bakan yönüyle güvenlik açýsýndan sýkýntýlý, bilgisayar korsanlarý (hacker) için de çok bereketli geçti denilebilir. Geçen yýlýn sistem ve aðlara saldýrmak için deðiþik deðiþik yol ve yöntemlerin geliþtirildiði bir yýl olmasý açýsýndan da önemli bir yýldý. Ýþte 2010 yýlýnýn ilk 10 web hackleme yöntemi.

26.01.2011 | Devamı »

Twitter ile Paylaþýlan Tüm Fotoðraflarýn Nerede ?ekildiðini Tespit Edin

stalkeameStalkeame, herhangi bir Twitter kullanýcýsýnýn TwitPic'a yüklediði fotoðraflarý tarayýp, her bir fotoðrafýn EXIF verilerinden o fotoðrafýn nerede çekildiði yani coðrafi konumunu bulup Google Maps üzerinde gösteren çok ilginç ve bir o kadar da tehlikeli bir araçtýr. Bu yolla Twitter'da paylaþýlan fotoðraflarýn nerede çekildiðini bulabilir ve herhangi bir kiþinin dolaylý yoldan izini sürebilirsiniz.

19.01.2011 | Devamı »

IP Kameralara Uzanan Eller Kýrýlsýn

kameraIP kameralar, yani genelde park, bahçe, kafe, dükkan gibi halka açýk alanlarýn yaný sýra bina ve ev içinde/dýþýnda güvenlik amacýyla kullanýlan ve internet protokolü (IP) üzerinden online olarak kullanýlabilen ve yönetilebilen þifreli veya þifresiz kameralardýr. Kameralarýn kontrolünün internet üzerinden yapýlabilmesinden dolayý yetkisi olmayan kimselerin de kamera görüntülerine internet üzerinden sadece Google'ý kullanarak ulaþmasý ve kameralerý uzaktan kontrol etmesi iþten bile deðil.

17.01.2011 | Devamı »

Sadece 1 Günlüðüne ?alýþan Geçici E-Posta Adresleri ?retin

webemailmeWebEmail.me, bir gün sonra geçerliliðini yitirecek geçici e-posta adresi veren oldukça ilginç bir sitedir. Özellikle internette yeni açýlan servislere e-posta adresi verilmesi gerektiðinde veya forum alanlarýnda spam almanýn önüne geçmek kullanabilecek yegane bir servistir.

07.01.2011 | Devamı »

2010 Yýlýnda Güvenlik Kategorisinde Yayýnlanan En ?nemli Yazýlar

ag-kafesi2010 yýlý boyunca E-Siber'in Güvenlik kategorisinde yayýnlanmýþ olan yazýlar arasýndan öne çýkanlarý sizin için derledik. Kiþisel gizlilik ve mahremiyetten bilgisayar ve internet güvenliðine kadar geniþ bir alanda çok çarpýcý bilgiler, uygulamalar ve önerileri barýndýran yazýlarý incelemenizde büyük fayda var.

04.01.2011 | Devamı »

Fotoðraflar ?zerinde Dijital Oynama Yapýlýp Yapýlmadýðýný Online Tespit Edin

image_bmpHerhangi bir fotoðrafýn gerçek olup olmadýðýný veya üzerinde dijital oynamalar yapýlýp yapýlmadýðýný nasýl tespit edersiniz? ?ýplak gözle tespit edemezsiniz! Forensic yani adli biliþimde sýk bilinen hata seviyesi analizi (error level analysis -ELA) ile herhangi bir resim içerisindeki hata seviyelerini tespit edebilirsiniz.

30.12.2010 | Devamı »

Oldukça Kaliteli bir Online Virüs Tarama Aracý

VirusTotalVirusTotal, þüpheli dosyalarý ve web adreslerini virüs, solucan, trojan ve her türlü kötücül içeriklere karþý belli baþlý antivirüs programlarýný ve web analiz araçlarýný kullanarak tarayan oldukça saðlam ve de çok yararlý bir online virüs tarama aracýdýr.

30.12.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.298 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar