E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

IP Adresini Gizlemede Etkili ve Pratik Bir Yöntem

IPFlood, internette ziyaret edilen sitelere sanki bir proxy/vpn üzerinden geliyormuþ gibi görünmeyi saðlamanýn yanýnda web tarayýcýsýnýn da uygulama katmanýndan gönderdiði diðer IP adres bilgilerini deðiþtirip gönderen oldukça farklý bir IP gizleme ve yanýltma tarayýcý eklentisidir.

10.10.2014 | Devamı »

Sýfýr Gün Açýklýðý ile Açýk Kaynak Ýliþkisi

Yeni dijital çaðýn en belalý tehditlerinden olan sýfýr gün (zero-day) açýklarý ile açýk kaynak (open source) kütüphaneler ve uygulamalar arasýnda son dönemde yaþananlardan ötürü artýk belirgin bir iliþki olduðunu kolaylýkla söyleyebiliriz. Zira 'Heartbleed' ile su yüzüne çýkan çok büyük bir problem var.

23.08.2014 | Devamı »

Ýnternet Asla Unutmaz: Kalýcý Takip Sistemleri

Ýnternet kullanýcýlarýný takip eden çerezler (cookies), evercookies ve flash çerezlerden sonra silinmesi ve bulunmasý imkansýz yeni takip teknolojileri arayýþlarý son yýllarda devam ediyordu. Bir grup araþtýrmacý da "canvas fingerprinting" adlý HTML5'e dayanan yeni bir takip mekanizmasýnýn devrede olduðunu buldu.

27.07.2014 | Devamı »

NSA Siber Casusluk Araçlarý Hayata Geçiriliyor

NSA Playset, NSA'in interneti yasadýþý olarak deþtiðine dair belgelerin sýzmasýyla birlikte açýða çýkan geliþmiþ að teknolojileri cihazlarýnýn (NSA ANT) bulunduðu kataloðun bir grup araþtýrmacý tarafýndan piyasada kolayca bulunabilen gereçler kullanýlarak tersine mühendislikle yeninden yapýldýðý bir projedir.

21.06.2014 | Devamı »

Tüm Viber Haberleþme Trafiði Ele Geçirilebiliyor

Mobil cihazlar ile bilgisayarlar arasýnda herkesle ve her yerle ücretsiz konuþma, mesajlaþma, video ve resim paylaþma yapabileceðiniz Viber'in bütün veri haberleþmesini hem þifresiz olarak hem de kimlik doðrulamasý olmadan yaptýðý ortaya çýktý. Yani ayný interneti paylaþtýðýnýz yerlerde birileri bütün Viber haberleþmenizi anýnda kolayca ele geçirebiliyor.

24.04.2014 | Devamı »

Windows Hata Raporlarýnýn Güvenlik Sorunu

Bilgisayar sorunlarýný Microsoft'a rapor etmek için kullanýlan Windows Error Reporting (WER) adlý Windows hata bildirimi servisi dünyadaki internete baðlý bilgisayarlarýn %80'ni olan bir milyardan fazla kullanýcý bilgisayarýnda kullanýlýyor. Ama bu servisin kullanýmýnda çok ciddi bir güvenlik problemi var.

11.04.2014 | Devamı »

HTTPS ?zel Ýnternet Tarama Verilerini Sýzdýrýyor

HTTPS protokolü online bankacýlýk ile alýþveriþte dijital güvenliði saðlasa da, mahremiyet ve gizliliði koruyamadýðý son yapýlan bir araþtýrmayla ortaya çýktý. Buna göre kullanýcýlarýn sadece HTTPS'li internet trafikleri analiz edilerek cinsel tercihleri, týbbi durumu, finansal vaziyeti, boþanma ya da iflas takibinde olup olmadýðý dahi bulunabiliyor.

15.03.2014 | Devamı »

?ifreli Mesajlaþma Uygulamalarý Bilgi Sýzdýrýyor

Akýllý telefonlarýn yaygýnlaþmasýyla birlikte oldukça revaç gören mobil mesajlaþma uygulamalarý SMS'i geçip ana iletiþim yolu olmuþtur. WhatsApp günde 50 milyar mesaj taþýrken, Apple iMessage da 40 milyar mesajý görmüþtür. Fakat bu kadar ilgi gören ve "güvenli" olduðu söylenen "ücretsiz" uygulamalar gizliliði ihlal eden bir sürü veri sýzdýrýyormuþ.

07.03.2014 | Devamı »

Telegram Bir Güvenli Mesajlaþma Aracý Deðildir

Çalýþma mekanizmasýnda geçerliliði ve güvenliði kanýtlanmýþ, birçok kez saldýrýlarla sýnanmýþ ve hala da sýnanmaya devam eden SSL/TLS gibi kriptografik protokolleri kullanmak yerine kendi uydurduðu ve içinde çok fena zafiyetler barýndýran bir protokol kullanan Telegram adlý uygulamayý kriptolojiden bihaber olanlarýn yaygýnlaþtýrmasý çok manidar!

05.03.2014 | Devamı »

Google Web Tarayýcý Parmak Ýzlerini de Topluyor

Google'ýn insanlarý sürekli takip etmek için envai çeþit taklalar attýðý artýk herkesin malumu iken, buna raðmen Google'ýn hala 'rahatça' kullanýlmasý delillerin gözlere sokarcasýna gösterilmemesinden olsa gerek. Ýþte Google'ýn bir kendi aracýný kullanarak internetteki benzersizliðinizi ele veren web tarayýcý parmak izini nasýl aldýðýný görmenin çok basit bir yolu var.

03.03.2014 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.145.117.60 | Yüklenme: 0.526 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar