E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Online Facebook Kötücül Yazýlým Tarama Uygulamasý

safegoSafego, antivirüs programý üretici BitDefender tarafýndan yapýlmýþ, Facebook duvarýnýzdaki durum güncellemelerini, beðendiðiniz sayfalardan gelen içerikleri ve herhangi bir içeriðe yapýlmýþ kullanýcý yorumlarýný kötücül yazýlýmlara (malware) karþý Facebook'un içerisinden online olarak tarayan çok süper bir Facebook güvenliði uygulamasýdýr.

24.11.2010 | Devamı »

Gmail Hesabýnýzý Hacklenmekten Korumanýn Yollarý

gmail_maviGoogle'ýn e-posta servisi Gmail bazen çok tehlikeli olabiliyor! Diðer e-posta servislerinden farklý olarak sahip olduðu etkili yönlendirme ve filtreleme özellikleri sayesinde çok farklý amaçlar için kullanýlabiliyor. ?zellikle de hesabýnýz baþkalarýnýn eline geçtiðinde durum daha da vahim bir hal alýyor. Uzun bir süre önce ?in üzerinden Gmail hesaplarýna yapýlan saldýrýlar neticesinde birçok hesap patlamýþtý. Google'ýn kullanýcýlarýný defaatle uyarmasýna raðmen geçtiðimiz aylarda yine Gmail hesaplarý ele geçirilmiþ ve bunlar üzerinden korsan saldýrýlar gerçekleþtirilmiþti.

23.11.2010 | Devamı »

Kiþisel Bilgilerinizi Google Servislerinden ve Arama Motorundan Silin

engellemeSosyal aðlar sayesinde daha önceden sadece yakýn çevremize ve ailemize açýk olan bilgiler artýk daha da halka açýk hale geldi. Özellikle, internette paylaþýlan herþeyin gerçek-zamanlý olarak Google gibi arama motorlarý tarafýndan 'anýnda' indekslenmesiyle de beraber mahremiyet kavramý bir ütopya haline geldi. Bunu kanýtlamak için de kendi isminizi (isim ve soyismi "." içinde) Google'da aramanýzý tavsiye ederiz. Peki Google'dan þahsýnýza ait bilgileri silmek yani kaldýrmak mümkün müdür?

16.11.2010 | Devamı »

Flash Tabanlý Ýçeriklerden Kaynaklanan Tehlikeli ve Sizi Takip Eden ?erezlerden Online Kurtulun

adobe-flash-playerAdobe Flash Player'ýn dinamik olarak içerik göstermekten baþka, arka planda iþleyen ve ciddi riskler içeren bir fonksiyonu daha var. Online reklam pazarlamacýlarý, internetteki her hareketinizi izleyen ne idüðü belirsiz siteler, analiz ve takip þirketleri gibi birçok farklý amaç güden oluþumlar Flash'ý ve onun çerezlerini insanlarýn bilgisayarlarýna internette gezinirken girerek, sürekli bir þekilde veri toplamak ve kiþilerin hareketlerini izlemek için kullanmaktadýr.

11.11.2010 | Devamı »

Bilgisayarýnýzdaki Sizi Takip Eden ve Ýnternet Gezinti Tercihlerinizi Kaydeden Tüm ?erezleri Kapatýn

naiSanal alemde yapýlan her iþlem, her hareket, ziyaret edilen siteler ve tercihler arama motorlarý ve reklam aðlarý tarafýndan sonradan sizin potansiyel bir müþteri olduðunuzu düþünerekten ve davranýþsal reklamcýlýk amaçlarý için ziyaret ettiðiniz veya aramasýný yaptýðýnýz konulara göre karþýnýza reklam çýkartmak için çok detaylý bir þekilde incelenip kaydedilebilmektedir. Aslýnda tek suçlu internete girmek için kullandýðýnýz web tarayýcýsýdýr. Ýþte internetteki hareketlerinizin izlenmesini ve kaydedilmesini web tarayýcýlarý üzerinden engellenmenin çok kolay bir yolu var.

01.11.2010 | Devamı »

Online Tam Otomatik Bilgisayar Tehditleri Analizi Sistemi

threatexpertThreatExpert, yeni çýkan ve güncel bilgisayar virüslerinin, solucanlarýn, trojanlarýn, kötücül ve casusluk amaçlý çýkan yazýlýmlarýn ve diðer bilgisayar güvenliðini riske atabilecek tehditlerin davranýþýný raporlayan ve tehdit analizini tam otomatik modda yapabilen bir tehdit analiz sistemi servisidir.

18.10.2010 | Devamı »

Elektronik Haberleþme ?aðýnda Bilgi Güvenliði: Riskler ve ?neriler

btkBilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurulu (BTK) çalýþanlarý M. Emin Ulaþanoðlu, Ramazan Yýlmaz ve M. Alper Tekin tarafýndan "Bilgi Güvenliði: Riskler ve ?neriler" baþlýklý bir araþtýrma raporu yayýnladý. Raporda, elektronik haberleþme çaðýnda bilgi güvenliði kapsamýnda genel manada kavramlar, bilgi güvenliði hakkýndaki ulusal ve uluslararasý faaliyetler, siber tehditler/suçlar ve biliþim suçlarý arasýndaki fark, bilgi güvenliðinin hukuksal yönleri, internetin kullanýcý saðlýðýna etkileri/zararlarý ve güvenli internet kullanýmý için yapýlmasý gerekenler anlatýlmýþ.

06.10.2010 | Devamı »

Sosyal Aðlar Kiþiler ve Kurumlar için Neden ?ok Tehlikeli Olabilir

sosyal-derin-madencilikSosyal aðlar, hackerlar için deðerli ve kritik kurumsal bilgileri ele geçirmeye çalýþtýklarý çok büyük bir kaynak ve iþ aðlarý içinde etrafa saldýrmak için fink attýklarý mecralardýr. Bilinçsizce ve güvenlik kurallarýna riayet edilmeden býrakýlan/saçýlan veriler, teknik yollar ve sosyal mühendislik yöntemlerinin yardýmýyla bir araya getirilerek normal veya kurumsal firmalar için çok ciddi tehlikelere neden olabilecek sonuçlar doðurabilmektedir.

27.09.2010 | Devamı »

Phishing Nedir ve Phishing Yapan Sitelerin Veritabaný

PhishTank, internette sýklýkla yapýlan phishing saldýrýlarýna karþý OpenDNS tarafýndan oluþturulmuþ açýk ve ortak bir phishing siteleri veritabanýdýr. Kelime olarak yemleme, oltalama veya oltaya düþürme manalarýna gelen phishing, yasadýþý yollarla bir kiþinin þifresini veya kredi kartý ayrýntýlarýný öðrenmeye denir. Genelde e-posta yoluyla kiþilere ulaþýr ve onlarýn kredi kartý vb. ayrýntýlarýný sanki resmi bir kurummuþ gibi istenir. E-posta formatý olarak resmi bir banka konseptinde bir e-posta alýnýr, ve bu e-posta'da þifre, kredi kartý numarasý vb. bilgilerin verilmesi önerilir. Bu oltaya düþen kullanýcýlarýn da hesaplarý, þifreleri vb. özel bilgileri çalýnýr.

30.08.2010 | Devamı »

Otomatik Güvenli ve Farklý ?ifreler Oluþturma Aracý

Punchcast, internetteki e-posta ve envai çeþit sosyal medya üyeliði için farklý þifreler üretmekten üþenenler için çok yararlý olabilecek ve her site için farklý bir þifre üretmeyi saðlayan oldukça güzel bir uygulama. ?zellikle her yerde ayný þifreyi veya benzerini kullananlarýn, güvenlikleri adýna bu huylarýndan vazgeçerek mutlaka faydalanmalarý gereken bir araç.

29.08.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.294 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar