E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternetteki Her Hareketiniz Ýzleniyor ve Kaydediliyor

The Wall Street Journal geçenlerde, Amerika'nýn 50 popüler internet sitesinin kendilerine gelen ziyaretçileri nasýl takip ettiklerini, týklamalarýný hatýrladýklarýný, aktivitelerini ve ilgi alanlarýný izlediklerini ve de bu bilgileri hangi yolla kaydettiklerini gösteren What They Know isimli yazý dizisinde ilginç bir görsel çalýþma yayýnladý. Gazete bu 50 sitenin, ziyaretçilerin bilgisayarlarýnda ne tip takip dosyalarý býraktýðýný analiz etti ve bir ziyaretçi izleme/gözleme indeksi çýkarttý. Durum oldukça vahim: bizi önce izliyorlarsonra kaydediyorlar ve sürekli takip ediyorlar...

16.08.2010 | Devamı »

Form Doðrulamada Güvenlik Devrimi Videolu Captcha

NuCaptcha, web formlarýnýn güvenliðini saðlamak için yani formlara ve yazý alanlarýna giriþ yapanýn bir insan mý yoksa robot mu olduðunu resimli captcha yerine videolu captcha yöntemini kullanarak tespit eden oldukça güvenlikli ve yararlý bir uygulamadýr.

07.08.2010 | Devamı »

Ýnternete Koyduðunuz Resimlerden Adresinizin Bulunabileceðini Biliyor Muydunuz

Exif (exchangeable image file format), yani deðiþebilir görüntü dosyasý biçimidir. Neredeyse her marka dijital fotoðraf makinesi ve akýllý cep telefonu tarafýndan çekilen görüntülerin içine enstantane, diyafram, pozlama, fotoðraf makinesi markasý ve modeli gibi teknik bilgilerin gömülmesini saðlayan, bir resim verisi tanýmlama birimidir. Son yýllarda bu bilgilerin arasýna resmin çekildiði coðrafi konum bilgisi de eklenmiþ durumda. Yani resmi çektiðiniz yerin koordinatlarý resmin exif bilgilerine siz farkýna varmadan anýnda eklenmektedir.

27.07.2010 | Devamı »

Yüzünü Görmek ve Adýný Dahi Duymak Ýstemediðiniz Kiþilerle Ýnternette Bile Karþýlaþmamanýn Yolu

Ex-blocker, internette gezinirken deðil yüzünü, adýný dahi görmek istemediðiniz eski sevgilinizden veya arkadaþýnýzdan tamamen kurtularak yani onlarý hiçbir þekilde görmeyerek internette dolaþabilmenizi saðlayacak olan web tarayýcýsý eklentilerini yapan oldukça enteresan ve bir o kadar da faydalý bir sitedir.

21.07.2010 | Devamı »

?ýktý Aldýðýnýz Her Bir Kaðýt Sizi Ele Veriyor

Yazýcý/Printer, kiþilerin günlük, eðitim ve iþ hayatýnýn vazgeçilmez cihazýdýr. Her daim ihtiyaç duyulan ve dijitali kaðýda aktarmanýn yegane yolu olan bir araçtýr. Peki bu cihazlarýn sizin hakkýnýzda casusluk yapabileceðini hiç düþünmüþ müydünüz? Nasýl mý? Çýktý aldýðýnýz her kaðýtta çýplak gözle görülemeyen, yazýcýyý üreten firmanýn cihazýn üretim tarihini, seri numarasýný ve çýktýnýn alýndýðý tarih gibi bazý bilgileri iþlediði bir takým özel kodlanmýþ sarý noktalar mevcut.

14.07.2010 | Devamı »

OpenDNS ile ?cretsiz Müstehcen Ýçerikten Korunma Hizmeti

Çocuklarýnýz var. Ýnternetiniz de var. Çocuklarýnýzý internetten kolay kolay alýkoyamýyorsunuz da! Ýnterneti müstehcen ve zararlý içeriklere karþý filtreleyen yazýlýmlara para da vermek istemiyorsunuz? Kýsacasý kurudunuz kaldýnýz! Bunu çözmenin hem garantili hem de ücretsiz bir çözümü var. Ýnternet navigasyonu ve güvenliði ile uðraþan OpenDNS firmasýnýn, herhangi bir ekstra kurulum ve ücret gerektirmeyen FamilyShield uygulamasý var.

24.06.2010 | Devamı »

Kendi E-Posta Adresinizden Yine Kendinize Spam E-Posta Göndermekten Kurtulun

Spam, junk ya da ne derseniz deyin her türlü çöp postadan bahsediyoruz. En ilginç olaný ise sizin kendi kendinize göndermiþ olduðunuz spam postalardýr!!! Yani spam posta göndericileri tarafýndan e-posta adresiniz üzerinden yine ayný adresinize gönderilen çöp, junk ve spam e-postalarý. Ýþte bunu engellemenin çok þahane bir yolu var.

22.06.2010 | Devamı »

Web Tarayýcýsý ?zerinden HTTPS Kullanýmý

HTTPS Everywhere, meþhur Tor projesi (çevrimiçi anonimlik) ve Electronic Frontier Foundation (Elektronik Sýnýr Vakfý) iþbirliði ile hayata geçirilen, webde gezinirken HTTP yerine HTTPS protokolünü otomatik olarak direkt web tarayýcýsý üzerinden devreye sokarak güvenli bir þekilde sörf yapmayý saðlayan harika bir Firefox eklentisidir. HTTPS Everywhere ile istisnasýz bütün web sitelerine HTTPS protokolü ile baðlanabilirsiniz.

18.06.2010 | Devamı »

Sitenizin Hacker Saldýrýlarýna Karþý Güvenliðini Online Test Edin

ZeroDayScan, web site sahiplerinin sitelerinin korsan saldýrýlarýnýn en bilinenlerine karþý ne kadar güvenliði olduðunu ve sitelerinin zayýflýklarýný online olarak ölçüp öðrenebilecekleri bir online güvenlik tarayýcýsýdýr. Ne pratikte ne de teoride kýrýlamayacak sistem veya site yoktur. Sadece biraz, çok ya da daha çok uðraþ gerektirir. Önemli olan zayýflýklarý ve açýklýklarý azaltmaktýr. ZeroDayScan ise bu iþ için birerbirdir.

02.06.2010 | Devamı »

Gerçek E-Posta Adresinize Baðlý Geçici ve Sahte E-Posta Adresleri ?retin

Tempalias, gerçek e-posta adresinize baðlý olarak çalýþan, geçici ve sahte e-posta adresleri (alias) üretmenizi saðlayan oldukça faydalý ve gerekli bir servistir. Rahatsýz edici ve spam e-postalar internette saðda solda rastgele verdiðimiz e-posta adresimizin çeþitli programlar tarafýndan toplanýp art niyetli kiþiler veya bizzat adresimizi yazdýðýmýz site tarafýndan gönderilir. Bunun önüne geçmenin iki yolu vardýr. Ya forumlarda veya geçici lazým olan yerlerde kullanýlmak için sallama bir e-posta hesabýnýz olacak ya da orjinal adresinize baðlý çalýþan fakat orjinalin hiçbir þekilde belli olmadýðý alias adreslerini kullanacaksýnýz.

31.05.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.239 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar