E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Sitelerini Virüslere Karþý Online Tarayýn

Bilgisayar güvenliði hiçbir zaman tam manasýyla emin olamadýðýmýz meselelerin baþýnda gelir. Virüsler, trojanlar, malware yazýlýmlar ve daha neler neler... Ve bütün bunlarýn ekseriyeti internet üzerinden yayýlmaktadýr. Bilinçsiz ve sallapati olarak gezinilen internet farkýnda olmadan bilgisayarýnýzý bir zombi haline getirebilir. Günümüzde artýk asýl tehlikenin geldiði yer direkt internettir. Virüs programlarý virüs bulaþtýktan sonra ya da buluþamaya çalýþýrken müdahele edebilmektedirler.

30.05.2010 | Devamı »

Web Adreslerini Virüse Karþý Tarayýp Kýsaltýn

Saf.li, diðer uzun web adresi (URL) kýsaltma servislerinin aksine web adreslerini kýsaltmadan önce onlarý virüs ve þifre çalma (phishing) uygulamalarýna karþý tarayýp öyle kýsaltan oldukça yararlý ve güvenliði ön planda tutan bir URL kýsaltma servisidir. Eðer kýsaltýlacak olan adresin içeriðinde virüs veya þifre çalan uygulamalar varsa, url kýsaltýlmamakta.

05.05.2010 | Devamı »

Online ?ifre Gücü ve Kalitesi ?lçüm-Analiz Araçlarý

Bilgisayarýnýzda, internette ve sitelerde kullandýðýnýz þifreler ne kadar güçlü ve güvenli? Kolay bulunabilir cinsten mi? Yoksa birbirini tekrar eden karakterler mi içeriyor? Bu tip þifre ve þifre kalitesiyle alakalý sorulara cevap bulabileceðiniz ve þifrenizin gücünü ölçebileceðiniz birkaç yararlý web sitesi ve uygulamasý mevcut.

27.04.2010 | Devamı »

Hacking ve IT Güvenliði Hakkýnda Teknik ve ?ðretici Belgeler

SecDocs, bigi teknolojilerinde güvenlik ve hacking konusuyla alakalý teknik makale, slayt-sunum, öðretici videolar ve sesli anlatým dosyalarý yayýnlayan çok yararlý bir kaynaktýr.

23.04.2010 | Devamı »

Sosyal Aðlarda Kesinlikle Paylaþýlmamasý Gereken Bilgiler

Sosyal medya kullanýmýnýn abartýlý derecede artmasý, beraberinde mahremiyet, gizlilik ve özel yaþam bilgisi gibi verilerin bu aðlar üzerinden bilinçli/bilinçsiz bir þekilde serriþte edilmesi problemini doðurdu. Sere serpe ve rastgele daðýtýlan özel hayata ait kiþisel bilgiler, bazý veri toplayýcý programlarý ve uzmanlar tarafýndan biraraya getirilip ilgili kiþinin aleyhinde kullanýlabilmektedir.

19.04.2010 | Devamı »

Ýþ ve Ofis Saatlerinde Ýçeriðini Bilmediðiniz veya Yasaklanmýþ Olan Sitelere Bakmanýn Yollarý

Ýþyerindeyken iþiniz gereði internetle sýk sýk hemhal olabiliyorsunuz. Karþýnýza her an ne çýkabileceði hiç belli olmaz. ?zellikle ofisteki bilgisayarlarý ve internette girdiði siteleri takip edilenlerin daha bir dikkatli olmalarý gerekmekte. Ýþte size içeriðini bilmediðiniz siteleri, onlarý ziyaret etmeden görebilmenin yollarý.

03.03.2010 | Devamı »

Flash Uygulamalarýnýn Güvenliði ve Flash XSS Sorunu

Web güvenliði alanýnda uzman ve eski bir hacker olan Ferruh Mavituna'nýn, 2008'de RIATalks'da flash güvenliði ve web 2.0 uygulamalarýnýn güvenliði üzerine verdiði seminerde, flash uygulamalarýndaki yapýlan güvenlik hatalarýný, XSS'yi, farklý kaynaklardan flash dosyasý embed etmenin çok ciddi tehlikelerini ve açýklarýný uygulamalý bir kýrma ile de göstermiþti.

24.02.2010 | Devamı »

Web Tarayýcýnýz Sizin Hakkýnýzda Neler Bilir

Ýnternete girmek için kullandýðýmýz web tarayýcýlarýnýn (browser) bir gün kalkýp aleyhimizde þahitlikte bulunabileceðini hiç düþünür müydünüz? Evet. Tarayýcýlar, internetin nerelerinde gezindiðimizi, nelerle meþgul olduðumuzu bilen bir nevi bekçi gibidirler. Peki bir web tarayýcýsý hakkýmýzda neler bilebilir?

18.02.2010 | Devamı »

E-Posta Linklerini Spamlardan Kolayca Koruyun

Spam, spam ve yine spam! Sadece 2009 yýlýnda gönderilen 91 trilyon e-postanýn yüzde 81'i spam yani çöp posta. Sizler de muhtemelen yüzde 99 çöp posta kurbanýsýnýzdýr. ?öp postalardan kurtulmanýn aslýnda basit yollarý var.

02.02.2010 | Devamı »

Kullanýmý Tehlikeli ve Tahmin Edilebilir ?ifreler

Geçen Aralýkta bilgisayar korsanlarý birçok ünlü sosyal medyaya uygulama geliþtiren ünlü Rockyou.com sitesine saldýrý gerçekleþtirip 32 milyon kullanýcýnýn þifresini çalmýþtý. Ýþte o þifreler üzerinde yapýlan analizler bir rapor olarak sunuldu. Sonuçlar oldukça vahim.

22.01.2010 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.367 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar