E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

T?BÝTAK-UEKAE Ulusal Bilgi Güvenliði Kapýsý

TÜBÝTAK'a baðlý Ulusal Elektronik ve Kriptoloji Araþtýrma Enstitüsü son yýllarda adýndan sýkça söz ettirmeye baþladý. UEKAE, bilgi güvenliði, özelde ise ulusal bilgi güvenliði konusunda ar-ge, hizmete özel cihaz ve ürünler geliþtirmeleri konusunda çalýþmalarda bulunmaktadýr. Son kullanýcýlara bilgi güvenliði konusunda çok faydalý bilgiler ihtiva eden bir web sitesi de var.

09.12.2009 | Devamı »

Norton ile Web Sitelerinin Güvenilirliðini Kontrol Edin

https://safeweb.norton.com/images/global/header_safe_web.pngWeb sitelerinin her türlü siber tehdide karþý ne kadar güvenli olup olmadýðýný artýk çok güvenilir ve kolay bir þekilde öðrenebilirsiniz. Norton Safe Web (Norton Güvenli Web) ile web sitelerinin güvenlik derecelendirilmeleri Norton güvencesiyle öðrenilebilmektedir.

29.11.2009 | Devamı »

Bilgisayar Güvenliðini Tehdit Eden Nedenler

Bilgisayarýnýzýn güvenliðini tehdit eden nedenler türlü türlüdür. Genelde açýklanýrken sýklýkla birbirine karýþtýrýlýr. Hatta bu nedenler çoðu zaman kafa karýþtýrýcýdýr. Ýþte size genel olarak bir bilgisayarýn güvenliðini doðrudan ya da dolaylý olarak tehdit edenler listesi.
18.11.2009 | Devamı »

Twitter Sayfanýzý Gizlemenizin Hiçbir Manasý Yok!

Gittikçe artan oranlarda popülerliliði artan sosyal medya uygulamalarýnda bir gizlilik paronoyasýdýr gidiyor. Fakat bütün veri akýþýnýn ortak veri merkezlerinin içinden geçtiði ve Google gibi bir dizinleme hastasý arama sitesinin olduðu bu sanal dünyada kimse kusura bakmasýn ama, gizlilik sadece bir fantazi! Ýþte size korunmuþ/gizlenmiþ Twitter hesaplarýnýn içeriðinin nasýl görüntüleneceði hakkýnda bazý çarpýcý yollar.

20.10.2009 | Devamı »

?cretsiz Resim Tabanlý Captcha

VidoopCAPTCHA, internet üzerinden formlara bilgi giriþi sýrasýnda formu dolduranýn insan mý yoksa otomatik bir program mý olduðunu ayýrt etmede düz yazý ve rakam yerine resimli onaylama saðlayan çok faydalý bir uygulama.

23.08.2009 | Devamı »

jQuery ile Formlarda 2048 Bitlik Javascript ?ifreleme

Genelde internet üzerinden doldurup gönderdiðimiz formlarda veriler, düz yazý olarak, SSL kullanýlmadan þifresiz olarak gönderilirler. jCryption ise formlardaki POST/GET veri alýþveriþini þifreleyen ve güven vaad eden bir jQuery eklentisidir.

08.08.2009 | Devamı »

Korsan Saldýrýlarýna Karþý Alýnabilecek ?nlemler

http://www.gnr8.biz/images/blue_lock%20main.jpg"Korsanlarýn Saldýrý Ýçin Webi Kullanma Nedenleri" makalesinde anlatýlan açýklara ve zaaflara karþý alýnabilecek envai çeþit önlem olabilir. Ýþte sizler için bu önlemleri 10 genel parçaya böldük. Anlatýlan yöntemlerin bir veya birkaçý birden uygulanabilirse hem bilgisayarýnýzý hem de kendinizi korumaya almýþ olursunuz!

06.07.2009 | Devamı »

Korsanlarýn Saldýrý Ýçin Webi Kullanma Nedenleri

hackerEkmek, su, para,... ve internet. Vazgeçilmezler arasýnda çoktan yerini aldý. Ýnternet artan veri ve kullanýcý trafiðinden dolayý artýk daha bir güvensiz alan haline gelmeye baþladý. Eðer belli bir internet okur-yazarlýðýnýz yoksa avlanmanýz içten bile deðil. Peki internet/bilgisayar korsanlarý neden webi çok seviyor? Webin ne gibi açýklarý var? Ýþte sizi savunmasýz hale getiren 10 genel açýk...

06.07.2009 | Devamı »

Keylogger'a Karþý Güvenli jQuery Sanal Klavye

Ýnternette güvenlik hala çok ciddi bir problem. Ve olmaya da devam edecek. ?ifre hýrsýzlýðý dikkatsiz ve bilinçsiz kullanýcýlar yüzünden had safhaya çýkmýþ durumda. En çok kullanýlan þifre çalma yöntemlerinden biri de klavyeden tuþ giriþlerinin keylogger denilen gizli programlarla kaydedilmesidir.

02.04.2009 | Devamı »

Web Formlarýna Güvenli Sanal Klavye Uygulamasý

jQuery KlavyeDesignShack sitesi internette formlara güvenli bilgi giriþini saðlamak için sanal klayve yapýmý üzerine çok faydalý bir uygulamalý makale yayýnladý. Kendi siteniz için kolayca sanal klavleyeleri yapmak için makaledeki talimatlarý adým adým uygulamanýz yeterlidir.

24.10.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.225 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar