E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ses Dalgalarýný Kullanarak Yayýlan Malware

Bilim adamlarý kötücül yazýlýmlarýn kullandýklarý envai çeþit saldýrý vektörü ve yayýlým þekli yetmiyor olacak ki þimdi de duyulamayan sesleri kullanarak havadan 20m ötedeki bilgisayara gizlice atlayabilen yeni bir malware türü icat ettiler. Bu kötücül yazýlýmlar yayýlmak için sadece bilgisayardaki dahili mikrofon ve hoparlöre ihtiyaç duyuyor.

23.12.2013 | Devamı »

Facebook Yazýp Sildiðiniz Yani Göndermediðiniz Her ?eyi Kaydedip Analiz Ediyor

Facebook'un bulaþtýðý her ortamý her türlü veri için sömürdüðüne dair þimdiye envai çeþit vaka açýða çýktý. Facebook, kullanýcýlarýnýn her hareketini takip etmek adýna mobil cihazlar, web tarayýcýlarý ve diðer web sayfalarýndaki dolaylý eklentiler yoluyla sürekli olarak mahremiyeti ihlal ederek veri toplamaktadýr. Bu minvalde son çýkan bir araþtýrmaya göre Facebook'un, kullanýcýlarýn kendi kendilerine uyguladýklarý otosansürü bile takip ettiði ortaya çýktý.

16.12.2013 | Devamı »

Gmail'in Otomatik Resim Gösterme Tehlikesi

Gmail e-postalardaki resimleri kaynaðýndan gelmiþ gibi göstermek yerine, artýk önce kendi proxy (vekil) sunucularý üzerinden göstermeyi kullanýcýlardan izin almadan otomatik olarak devreye soktu. Önceden malware ve phishing saldýrýný indirgemek adýna iptal edilen bu özellik þimdi niçin otomatik varsayýlan bir özellik olarak tekrar baþlatýldý?

14.12.2013 | Devamı »

?ifre Zafiyetlerini Telepatik Olarak Tespit Edin

Telepathwords, özellikle internette kullandýðýnýz parolalarýn zaafiyetlerini ölçmek için siz onlarýn her bir karakterini tek tek yazmaya baþlar baþlamaz sonraki muhtemel karakterleri tahmin ederek, kullandýðýnýz þifrelerin saldýrganlar tarafýndan tahmin edilip edilemeyeceðini ölçen, yani zihninizi okumaya çalýþan deneysel bir projedir.

07.12.2013 | Devamı »

NSA Günlük 5 Milyar Cep Telefonu Kaydý Tutuyor

Ýnternet trafiði ve haberleþmesini dünya genelinde ileri imkanlarla sonuna kadar dinleyen NSA'in en son çýkan Snowden belgelerine göre baþta ABD olmak üzere tüm dünya genelinde günlük 5 milyarlýk cep telefonu kaydýný toplayýp hedefteki kullanýcýlarýn konumlarýný izlediði ve diðer cep kullanýcýlarýyla olan iliþkisini tespit etmeye çalýþtýðý ortaya çýktý.

05.12.2013 | Devamı »

Kurumsal ?lçekte ve Kiþisel Olarak Web Tarayýcýlarý ile Eklentilerinin Güvenliði

Web tarayýcýlarýndaki en büyük tehlike aslýnda onlara yüklenen eklentilerden (plugin) gelmektedir. Web tarayýcýlarýnýn kendi güvenlik açýklýklarý sürekli güncellemelerle denetlenirken, tarayýcýlara yüklenen eklentilerin sürümleri ile onlarda sonradan ortaya çýkan açýklýklarýn kapatýlmasýnýn kontrolü çoðunlukla gözardý edilir. Özellikle kurumsal ölçekte Windows Domain'lerinde Internet Explorer dýþýndaki tarayýcýlarýn kontrolünün görmezden gelinmesi neticesinde görünmeyen büyük facialara neden olunabiliyor.

16.11.2013 | Devamı »

Google Saldýrýya Uðrayan Sitelere Yardým Ediyor

Kurumsal ya da kiþisel olmasý fark etmeksizin web sitelerinin zararlý yazýlým ile kod saldýrýsýna uðramasý ya da hacklenmesi, sahiplerinin bütün emeklerini ve prestijlerini berhava edebilir. Google da bu konuda önemli bir adým atarak saldýrýya uðramýþ sitelerle ilgili olarak web yöneticilerinin yapmasý gerekenleri adým adým talimatlandýrarak bir kriz yönetimi hazýrlamýþ.

14.11.2013 | Devamı »

Siber Olaylara Müdahele Ekipleri (SOME) Tebliði

Siber savaþlarýn baþta devletler ile uluslararasý hacker organizasyonlarý tarafýndan sýkça baþvurulan bir tehdite dönüþmesinin üzerine ülkemizde de buna yönelik olarak önemli bir adým atýlarak Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) kuruluþ, görev ve çalýþmalarýna iliþkin usul ve esaslarýnýn belirlendiði teblið ile ilk resmi adým atýlmýþ oldu.

13.11.2013 | Devamı »

Bir Bakýþta Kriptoloji ve Onun Milli Bilgi Güvenliði Açýsýndan Yansýmalarý

Ülkemizde zorluðu ve karmaþýklýðýndan ötürü pek raðbet görmeyen kriptoloji, içindeki matematik nedeniyle de itici bulunur. Onun milli ve baðýmsýz olmasý günümüz milli bilgi güvenliði politikasýnýn aslýnda en olmazsa olmaz þartýdýr. Yakýn zamanda ortaya çýkan NSA ve GCHQ'nün neredeyse tüm dünyanýn elektronik haberleþmesini dinleyebiliyor olmasýnýn altýndaki sebebi, aslýnda en baþta 1. Dünya Savaþýnda Ýngiltere ve 2. Dünya Savaþýnda da Ýngiltere ile ABD'deki kriptoloji çalýþmalarýdýr.

09.11.2013 | Devamı »

Ýnternet Kullanýcýlarý Baðlantý için Kullandýklarý Cihazlarýn Parmak Ýzine Göre Gizlice Ýzleniyor

Sitelerin ziyaretçilerini geleneksel çerezler (cookies) yoluyla takip ettiði biliniyordu. Yalnýz tarayýcýlara eklenen 'Do Not Track' yani 'beni takip etme' özelliði ve yasal zorunluluklar nedeniyle siteler kullanýcýlarý takip etmede önemli oranda kýrýlým yaþadýlar. Lakin bir araþtýrmaya göre bu kýsýtlama ve engelleri aþan 'cihaz parmak izi' metotu çok sýk kullanýlýr olmuþ.

13.10.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.275 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar