E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Profiliniz Reklamlarda Kullanýlmasýn

Büyük bir istek ve keyifle kullanýlan yetenekli Google araçlarýnýn ücretsiz olmasý insanlarda bu hizmetlerin ömür boyu bedava olacaðý veya kalacaðý intibaýný her daim taze tutar. Ama acý bir gerçek ki, severek kullanýlan ücretsiz internet servislerinin görünmeyen gizli ücreti aslýnda bizzat sizsiniz. Ücretsiz hizmetler kiþisel verilerinizi yani aslýnda sizi dilediði gibi satar.

11.10.2013 | Devamı »

Altý Oyulan Ýnternet Güvenliði ve Tedbirler

Eylül baþýnda dünya genelinde þok etkisine neden olan, Türkiye'de ise çoðunlukla magazinel bir haber olmaktan öteye geçmeyen ve detaylarý es geçilen NSA'in internet güvenlik ve gizliliðini derinden sarsan çalýþmalarýný haber aldýðýmýzdan beri VPN, HTTPS ve uluslararasý para trafiði gibi tüm güvenli sandýðýmýz iþlemler neredeyse yalan oldu...

05.10.2013 | Devamı »

Tor Anonimlik Aðý Daha ?ok Kötücül Amaçlara Hizmet Ediyor

Bir grup araþtýrmacý internette anonim bir þekilde dolaþmayý saðlayan Tor anonimlik aðýnda keþfettikleri bir güvenlik açýðýný kullanarak sadece Tor kullanan internet kullanýcýlarýnýn konumun tespit etmekle kalmamýþ, Tor'un daha ziyade illegal iþler, müstehcen içerikler, botnet trafiðinin kontrolü ve de kötücül amaçlar için kullanýldýðýný keþfetmiþler.

15.09.2013 | Devamı »

?ifrelenmemiþ Tüm Web Baðlantýlarýný Bloklayýn

HTTP Nowhere, internette gezinirken þifrelenmemiþ hiçbir baðlantýya gitmek istemeyenler için özel olarak geliþtirilmiþ, tarayýcýyý sadece HTTPS:// baðlantýlý siteleri açmak için kýsýtlayabilen ve internet güvenliðini üst seviyede tutmak isteyenler için bir Firefox tarayýcý eklentisidir.

31.08.2013 | Devamı »

Bulut Servisleri Güvenlik Duvarlarýný Atlatýyor

Son yýllarda kullanýmý epey bir artan bulut depolama servisleri, kullanýcýlara saðladýðý birden çok farklý platform arasýnda dosya senkronizasyonu özelliði ile dosya transferinde birçok alanda merkezi bir alana kaymaya baþladý sayýlýr. Ýþte bu senkronizasyon özelliði bir de kötücül yazýlýmlarýn (malware) güvenlik duvarlarýný (firewall) atlatmasýný saðlýyor.

28.08.2013 | Devamı »

Gizliliði Kalmayan E-Posta Ýletiþiminde Servis Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrýntýlar

Amerika'nýn elektronik yazýþmalarý izlediðini sýzdýran eski NSA ajaný Edward Snowden'in kullandýðý þifreli e-posta servisi Lavabit ile hemen ardýndan Silent Circle Mail servisinin standart internet protokollerini kullanarak ulaþýlan e-postalarýn, gerçek hayattaki iletiþim tekniklerinin sahip olduðu güvenlik ve gizlilik garantisine sahip olmadýðý gerekçesiyle kapatýlmasý, neredeyse tüm dünyadaki kullanýcýlarýn bedava olduðu için kullandýðý Gmail, Yahoo, Outlook (Hotmail) ile ücretli olarak kullandýðý e-posta servislerinin gerçekten güvenli olup olmadýðý þüphesini tekrar gündeme getirdi.

10.08.2013 | Devamı »

Online Ýletiþimde Kiþiselliðin Karþýlýðý Sayýlan E-Posta Adreslerinin Güvenliðini Saðlama

En son ortaya çýkan PRISM gerçeði ile Amerika'nýn her istediði zaman dünya üzerindeki bütün online haberleþmeyi izleyebildiðini, þifreli haberleþmeleri sonradan kýrmak için özellikle iþaretleyip biriktirdiðini ve bunun artýk bir komplo teorisi olmaktan çoktan çýktýðýný hepimiz öðrenmiþ olmalýyýz. Özellikle Gmail, Outlook (Hotmail) ve Yahoo gibi e-posta servislerini kullananlarýn ise bu takipten sakýnmalarýnýn asla mümkün olmadýðý da ortaya çýktý.

08.08.2013 | Devamı »

Modern Web Tarayýcýlarýnýn Handikaplarý

Web tarayýcý pazarýndaki þiddetli rekabetten ötürü yeni özellikleriyle zenginleþen ve fonksiyonlarý artan web tarayýcýlarý aslýnda güvenlik ve gizlilik açýsýndan giderek daha da karmaþýklaþýyor. Karmaþýklýk ise güvenlik ve gizliliðin baþ düþmaný konumunda.

04.08.2013 | Devamı »

Tarayýcýnýzýn Sizi Ele Vermesini Engelleyin

Gün geçtikçe yenilenen özellikleriyle web tarayýcýlarý ve onlara eklenebilen harici tarayýcý eklentilerinin doðurduðu en büyük handikap, web tarayýcýsýnýn artýk her bir kullanýcý için kolayca "benzersiz" hale gelmesidir. Kiþiselleþtirilme yolunda özellikleri artan ve zengin eklentiler nedeniyle web tarayýcýlarýnýn kiþiye özel parmak izleri oluþuyor. Ýþte bu "benzersiz" izlerle internette anonim dolaþmak oldukça zor.

03.08.2013 | Devamı »

Kötü Amaçlý Yazýlým Daðýlýmlarý ile En ?ok Malware Yayan Hosting Firmalarýnýn Tespiti

Güvenli Tarama, Google'ýn web sitelerinin güvenlik durumlarýný arama sonuçlarýnda gösterdiði bir site güvenliði teþhis hizmetidir. Bu hizmete doðrudan ulaþmak yerine, gitmeye çalýþtýðýnýz sitede güvenlik açýsýndan bir sorun olduðunda otomatik olarak karþýnýza getiriliyor. Google artýk elde ettiði bütün bu güvenli tarama istatistiklerini ve hostinglerle ilgili çarpýcý güvenlik bilgilerini "?effaflýk Raporu" sayfalarýnda yayýnlamaya baþladý.

29.06.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.276 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar