E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google Hacking ile Web'deki Tablolara Sýzýn

Kiþisel ve kurumsal manada veri sýzýntýsý meselesi Google çaðýnda çoktandýr içinden çýkýlamaz bir hale gelmeye baþlamýþtý zaten. Çünkü Google çaðýnda herhangi bir þekilde indekslenmeniz artýk sadece 'an' meselesi. Bunun en son örneði ise Google Tables ve Google Fusion Tables aramalarýna Google Hacking mantýðý ile yaklaþýnca karþýmýza çýkýyor.

19.06.2013 | Devamı »

Facebook'un Ortak Arkadaþlar Tehlikesi

Facebook'taki 'ortak arkadaþlar' özelliði, profiline baktýðýnýz kiþi ile sizin ayný anda arkadaþ olduðunuz kiþileri gösterir. Siz A ile arkadaþsanýz, B de A ile arkadaþsa, B'yi incelediðinizde A ortak arkadaþýnýz olarak gösterilir. Ýþte bu özellik aslýnda pek de dost canlýsý olmayýp, ciddi güvenlik riskleri doðuruyor.

09.06.2013 | Devamı »

Mobil Malware'ler Sesli ile Görsel Sinyaller ve Manyetik Alan Yoluyla Uzaktan Tetiklenebiliyor

Araþtýrmacýlar akýllý telefonlardaki kötücül yazýlýmlarý tetiklemek için, tespiti oldukça güç olan yeni yöntemler keþfetti. Yöntemler arasýnda telefonlarýn sensörlerini sesli ve görsel sinyallerin yaný sýra elektromanyetik alanla tetiklemek var. Bu yollarla ayný coðrafi bölgedeki mobil cihazlardaki malwareler hedefli saldýrýlar için ayný anda tetiklenebiliyor.

18.05.2013 | Devamı »

Siber Savaþ Malware'lerini Engelleyen Algoritma

Bir grup araþtýrmacý, Stuxnet ile baþlayan, Duqu, Gauss, Flame, Mahdi, Wiper ve Shamoon'la devam ederek devletlerin enerji, ulaþým ve su gibi kritik altyapý sistemlerini tehdit eden yeni nesil siber silahlardan geliþmiþ kalýcý tehditler (Advanced Persistent Threat (APT)) ile kötücül yazýlýmlarý tespit edip engelleyen yeni bir algoritma geliþtirdi.

16.05.2013 | Devamı »

Mobil Uygulamalarýn Kodlarýndaki Hatalar Kullanýcýlarý Mobil Tehditlere Maruz Býrakýyor

Mobil uygulamalarýn bilerek kullanýcýlarýn kiþisel bilgilerini ifþa ettiði ve gizlice yürüttüðünün zaten bilindiðinin üstüne þimdi de özellikle popüler yazma, mesajlaþma ve mikro blog mobil uygulamalarýnýn kodlarýndaki kötü programlama sonucu ortaya çýkan güvenlik açýklarýnýn kullanýcýlarýn özel bilgilerinin kolayca açýða çýkmasýna ve mobil cihazlardan sahte mesajlar gönderilmesine neden olduðu ortaya çýktý.

19.04.2013 | Devamı »

Ýnsan Hareketliliðinin Gizlilik Sýnýrlarý

Cep telefonu kullanýcýlarýnýn konum bilgilerinin baz istasyonlarý yoluyla öðrenilebildiði herkesin malumu iken, cep telefonu konum bilgilerinin her kiþiye özel bir küresel coðrafi konum (GPS) parmakizi oluþturduðu ve bu izlerin de kiþiyi tanýmlamakta kullanýlabildiði, 1.5 milyon kiþinin cep telefonu hareketlilik verilerinin 15 ay boyunca sadece birkaç uzay-zamansal nokta kullanýlarak analiz edilmesi sonucu bu 1.5 milyon kiþinin %95'nin aslýnda kim olduðunun doðru bir þekilde tanýmlanmasýyla ortaya çýktý.

30.03.2013 | Devamı »

Facebook'ta Gizlilik ve Güvenliði Temin Etmenizi Saðlayacak Kritik Uygulamalar

Facebook, kendi içinde açýk (ama dýþarýya kapalý) bir platform olmasý nedeniyle her türlü gizlilik ve güvenlik tehditine maruz kalýyor. Facebook'un gizlilik ve güvenlik ayarlarýnýn da açýk platform felsefesine göre tasarlanmýþ olmasý yüzünden ortalama bir kullanýcýnýn her an kiþisel bilgilerini herkese açmasý veya kötücül bir saldýrýya maruz kalmasý kuvvetle muhtemel bir hale dönüþüyor.

20.03.2013 | Devamı »

iOS Uygulamalarý Android Olanlara Kýyasla ?ok Daha Fazla Kullanýcý Verisini Ýstismar Ediyor

Kapalý bir platform olmasýnýn güvenli bir izlenim oluþturduðu sanýlan Apple iOS'un uygulama maðazasýndaki ücretsiz olan mobil uygulamalarýn kullanýcýlarýnýn gizliliðini ve mahremiyetini Android uygulamalarýna nazaran daha çok hiçe saydýðý mobil uygulama güvenliði üzerine çalýþan Appthority'nin son yaptýðý araþtýrma ile resmen açýða çýktý.

06.03.2013 | Devamı »

Zombi Bilgisayar Aðlarýndan Otomatik Korunun

Mirage Anti-Bot 3.0 dünya genelindeki botnet aðlarýný takip eden Abuse.ch sitesinin indeksine göre sizi zombi bilgisayar aðlarýndan otomatik olarak koruyan bir antibot programýdýr. Program ile botnet aðlarýnýn komuta kontrol sunucularý olan IP'ler ve domain adreslerine gitmenizi otomatik engelliyor.

09.02.2013 | Devamı »

Online Güvenliðinizi Saðlama Kýlavuzu

Çevrimiçi ortamýn vektör uzayý o kadar geniþledi ki, beraberinde online güvenlik için alýnmasý gereken karþý önlemlerin çapý da giderek arttý. Kullanýcýlar online güvenliklerini saðlamak için artýk neredeyse her detaya dikkat etmek zorunda. Sadece antivirüs yazýlýmý kullanmak yetmezken, beraberinde baþka yazýlýmlar, gidilen her sitenin itibar derecelerinin yanýnda týklanan her bir linkin güvenliði, online servislerde kullanýlan þifreler gibi onlarca detay artýk kullanýcýlar açýsýndan göz önünde bulundurulmak zorunda.

06.02.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.575 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar