E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Google ile HP Yazýcýlar Hacklenebiliyor

Google Hacking konusu gün geçtikçe daha geliþen bir bilgi güvenliði alaný haline gelmeye devam ediyor. Google'ýn internete zamanla çok daha fazla nüfuzu neticesinde online baðlý her sistemden ortaya çýkan zaafiyetler ve güvenlik açýklarý da kolayca suistimal edilebiliyor. Bunun en son örneði de Google'ýn internete baðlý olup da parola korumalý olmayan onbinlerce Hewlett-Packard (HP) yazýcýnýn uzaktan kontrol edilmesini ve belge yazdýrmasýný saðlayan bir arama sorgusu oldu.

30.01.2013 | Devamı »

Google 1. Sayfa Sonuçlarýnýn Yüzde 25'i Kötücül

Siber saldýrganlarýn sýkça baþvurduðu bir yol olan arama motoru sonuçlarýnýn zehirlenmesiyle baþta Google olmak üzere en çok kullanýlan arama motorlarýnýn 1. sayfa sonuçlarýna SEO marifetiyle kötücül içerikli ve zararlý uygulama barýndýran web sayfalarýnýn çýkmasý saðlanarak saldýrýnýn hinterlandý bir anda milyonlarca kullanýcýya kadar geniþletilmiþ oluyor. Bu o kadar ciddi bir noktaya ulaþtý ki, Symantec'in yaptýðý araþtýrmaya göre Google'ýn 1. sayfa sonuçlarý linklerinin %25'i kötücül içerik barýndýrýyor.

26.01.2013 | Devamı »

Popüler Siteleri ve Aðlarý ?cretsiz Kullanarak Aslýnda Neleri Baþtan Kabul Ediyorsunuz?

Siber evrenin perdesini herhangi bir gizlilik ve mahremiyet kaygýsý gütmeden aralayan masum bir kýz çocuðu misali sanki sokakta seksek oynar gibi internetin sosyal veya eðlenceli sitelerinin birinden diðerine zýplayan, geçip gittiði her sitede gizliliðine halel getirmesine ve gelecekte dönüp baktýðýnda elemler çekmesine neden olacak envai çeþit izler býrakan insanlar, daha fazla komik video ve resim gibi içerikleri görmek ve de paylaþmak adýna içine düþtüðü eðlence ve kendini daha çok göstererek ego tatminini saðlama girdabýnda gün geçtikçe daha da içinden çýkamayacaklarý derinliklere dalýyorlar. Her derinlikte býrakýlan izlerin þahýs adýna kaydedildiði mecralardaki hiçbir verinin ve sanal benliðinizin asla gerçek sahibi deðilsiniz.

08.01.2013 | Devamı »

Internet Explorer ?zerinden Bütün Web Sitelerine Giderken HTTPS Kullanabilirsiniz

Bütün internet sitelerinde kullanýcýlarýn güvenliði için HTTPS'nin kullanýlmasýnýn mümkün olmadýðý ve hatta buna gerek de olmadýðý zaman bile kullanýcýlar kendi tarayýcýlarý üzerinden HTTPS Everywhere eklentisi ile tüm interneti HTTPS:// ile güvenli gezebiliyorlar. Ýþte önceden Firefox ve Chrome için olan bu eklentiyi bir bulut-tabanlý internet güvenlik firmasý olan Zscaler Internet Explorer'a da uyarladý.

18.12.2012 | Devamı »

Donanýmlardaki Küçük Güç Tüketimi Deðiþiklikleri Kötücül Saldýrýlarýn Ýþareti Olabilir

Bilgisayarlar ya da mobil cihazlardaki virüsleri ve kötücül uygulamalarý imza tabanýna veyahut þüpheli davranýþlarýna göre tespit edip engellemeye çalýþan geleneksel antivirüs programlarý artýk yeni dönemde üretim safhasýnda donanýmlara yerleþtirilen ya da sonradan donanýmlara eklenip, arka kapýlar açabilen kötücül uygulamalarý engellemekte yetersiz kalýyor. Ama en baþta donanýmlarýn tedarik zinciri güvenliðini tehdit eden bu donanýmsal tehlikeye karþý son yýllarda geliþtirilen oldukça harika ve inovatif bir teknoloji var.

04.12.2012 | Devamı »

2013 Yýlý için Yeni Siber Güvenlik Tehditleri

2013 yýlýnýn geride býraktýðýmýz yýllara nazaran bilgi güvenliði riskleri ve siber tehditler açýsýndan çok daha tehlikeli, hedef odaklý ve de sofistike saldýrýlara sahne olacaðýna dair Georgia Tech Üniversitesi Bilgi Güvenliði Merkezi ve Araþtýrma Enstitüsünün ilginç öngörüleri var. 2013'te BT tedarik zincirleri tehditleri ve online bilginin kontrolünün savaþlarý çok artacak.

17.11.2012 | Devamı »

Ýnternetteki Takip Mekanizmalarýndan Korunma

Online takip mekanizmalarýnýn tümü kullanýcýnýn web tarayýcýsý ile barýþýktýr. Yani her kullanýcýnýn web tarayýcýsý aslýnda internete çýkýþ kapýsý olarak bir nevi parmak izi hüviyetini de taþýr. Zira her kullanýcý, tarayýcýsýnýn ayarlarýyla oynayarak ya da eklentiler yükleyerek onu deðiþtirip, kendisine özel bir hale getirerek tarayýcýsýný "benzersiz" hale getirir.

14.11.2012 | Devamı »

Online Gizliliði Ýhlal Eden Takip Mekanizmalarý

Çoðu kez kullanýcýlarýn mahremiyetini ihlal sýnýrlarýnda gerçekleþen webi gözetleme ya da internette takip e-ticaret sitelerinden kurumsal þirketlere, servis saðlayýcýlarýndan devletlere ve de Google, Facebook ve Amazon gibi internetin büyük oyuncularýna kadar uzanan çok geniþ bir yelpazede çeþitli teknolojik yöntemlerle gerçekleþtiriliyor.

14.11.2012 | Devamı »

?cretsiz Mobil Uygulamalar ?cretli Muadillerine Göre Kiþisel Bilgileri Daha ?ok Ýfþa Ediyor

Mobil cihazlarýn ve uygulamalarýnýn birer aksesuar olmaktan çýkýp günlük hayatýn önemli bir parçasý olmalarý çoktandýr herkesin malumu. Tahminler de 2012'de indirilen toplam mobil uygulama sayýsýnýn 45 milyarý bulacaðýný söylüyor. Bu kadar yaygýnlaþan ve günlük hayatý kolaylaþtýran ya da eðlenceli hale getiren uygulamalarda tercih daha çok ücretsiz olanlardan yana. Bu durum naif bir þey gibi gözükse de aslýnda ücretsiz olan mobil uygulamalarýn kiþisel bilgilerini ifþa ettiklerine dair artýk saðlam veriler de var.

03.11.2012 | Devamı »

En Büyük Botnet Aðýnýn Görselleþtirilmesi

F-Secure, ZeroAccess adlý dünya geneline yayýlmýþ en büyük botnet aðýný Google Earth üzerinde görselleþtirdi. Ortaya çýkan haritayý gördüðünüzde, inanýlmaz bir biçimde dünya geneline yayýlmýþ çok muazzam bir dolandýrýcýlýk imparatorluðunun göz kamaþtýrýcýlýðý karþýsýnda küçük dilinizi yutabilirsiniz.

16.10.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.297 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar