E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Parolalarý Güvende Tutmak için Ýkiye Bölüp Parçalarý Farklý Yerlerde Saklamak

Sadece 2011'de dünya genelinde çalýnan kullanýcý hesabý ve þifre sayýsý (LinkedIn, Yahoo vb vakalar) tam 175 milyon. Bunun en temel sebebi, tüm þifrelerin sadece bir sunucuda tutulmasýndan ötürü, siber korsanlarýn sadece ilgili sunucuya saldýrmalarý neticesinde bütün parolalarý ele geçirebilmesidir. Ýþte tam buna karþýlýk olarak biliþim güvenliði alanýnda bilinir bir firma olan RSA'nýn geliþtirmiþ olduðu bir teknik belki de þifre güvenliði alanýnda þimdiye kadar geliþtirilmiþ olan yöntemlerin en inovatifi olabilir.

10.10.2012 | Devamı »

Google, Facebook ve Diðer Siteler için Gizlilik Ayarlarýnýzýn Doðruluðunu Kontrol Edin

Privacyfix, baþta Facebook ve Google olmak üzere diðer sitelerde ve kiþisel bilgilerinizi toplayýp online davranýþa dayalý reklamcýlýk yapan þirketlerde gizlilik ayarlarýnýzýn kontrolünü anlýk yaparak hakkýnýzda gizliliðinizi ihlal edebilecek nelerin toplandýðýný ve önlem almak için yapýlmasý gerekenleri hem tarayýcýda yapan hem de ilgili sitelerde uygulamalý olarak gösteren harikulade bir Firefox eklentisidir.

09.10.2012 | Devamı »

Telefonlarýn Kamerasýyla ?ektiði Fotoðraflardan Fiziksel Mekanlarý Yeniden Modelleyen Malware

Akýllý cep telefonlarý yaygýnlaþtýkça, virüsler ve kötücül yazýlýmlar tarafýndan daha çok hedef haline geliyorlar. Her yeni bir cihaz piyasaya daha etkin ve özel sensörlerle donatýlmýþ olarak çýkarken, malware uygulamalarý da onlarýn fiziki dünya ile etkileþime geçtikleri bu sensörlerinden faydalanarak daha çaplý gözetleme, bilgi hýrsýzlýklarý ve casusluk faaliyetleri yapmakta. Ýþte bu minvalde Amerikan Deniz Yüzeyi Harp Merkezi ile bir grup bilim adamý Android akýllý telefonlarýnda bütün harekete duyarlý sensörleri kullanarak telefonun her farklý açý, þekil ve pozisyonda kamerasýndan resimler çekip, kullanýcýnýn yaþadýðý ortamý etraflýca yeniden 3 boyutlu olarak canlandýran kötücül bir uygulama geliþtirmiþ.

29.09.2012 | Devamı »

Ýnternet Kullanýcýlarýný Kötücül Aktivitelere Karþý En Ýyi Internet Explorer Koruyor

Bilgi güvenliði ürünlerinin test tabanlý araþtýrma ve analizinde öncü bir laboratuvar olan NSS, Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Apple Safari web tarayýcýlarýný banka dolandýrýcýlýðý, þifre hýrsýzlýðý, sahte antivirüs aldatmacasý ve sahte link týklamalarýna karþý koruma yeteneðini test ettiði bir araþtýrma yayýnladý. Sonuçlar çok þaþýrtýcý.

28.09.2012 | Devamı »

Tor Aðýnýn Ýçine Gizlenen Bir Botnet Bulundu

Ýlk olarak 2010'da DefCon 18 Hacking konferansýnda bir uzmanýn dile getirdiði Tor aðlarýnýn içine sýzýp, yaþamýný gizlice sürdürebileceði zombi bilgisayar aðlarý (botnet) tezi üzerinden iki yýl geçtikten sonra bir Alman antivirüs yazýlýmý olan G Data tarafýndan komuta ve kontrol sunucularýnýn Tor anonimlik aðýnýn içine gizlendiði bir botnet aðý keþfedildi.

18.09.2012 | Devamı »

Ýnternetin HTTPS Oturumlarý ?alýnabiliyor

Web tarayýcýlarýndaki açýlmýþ olan site oturumlarýný HTTPS ile þifreli olsa bile ele geçirilebilecek bir açýk çýktý. Buna göre SSL/TLS ve SPDY protokolündeki sýkýþtýrma yöntemlerinden kaynaklanan bir zaaftan ötürü, CRIME adlý aracýn/yöntemin oturumlarý kolayca çalabildiði ortaya çýktý. Bu zaaf Internet Explorer'ý SPDY'yi kullanmadýðý için etkilemiyorken, Chrome ve Firefox yama çýkartmýþ. Ama bazý sürümler ve mobil tarayýcýlar hala tehlike altýnda.

17.09.2012 | Devamı »

Facebook Uygulamalarýnýn Gizlilik, Güvenlik ve Mahremiyet Sicilleri ile Ýtibar Dereceleri

App Advisor, Secure.me'nin 50 milyondan fazla Facebook kullanýcýsý ve 500,000'den fazla Facebook uygulamasýný tarayarak uygulamalarýn kullanýcýlarýn gizlilik, güvenlik ve mahremiyetlerine ne kadar önem verdikleri ve hangi hassas verilerini aldýklarýna dair dünyanýn en büyük Facebook uygulamalarý itibar aðý ve tarayýcý eklentisidir.

06.09.2012 | Devamı »

Torrent Ýndiren Herkesin IP Adresi Tutuluyor

Birmingham Üniversitesi araþtýrmacýlarý BitTorrent sitelerinin 3 yýldan beri telif hakký icra makamlarý, güvenlik firmalarý ve resmi araþtýrma laboratuvarlarý tarafýndan izlendiðini, torrent indiren herkesin IP adresinin kaydedildiðini, tespit için kendi kurduklarý sahte bir korsan sunucunun çok kýsa bir süre içinde takibe alýnmasýyla keþfettiler.

05.09.2012 | Devamı »

Devletlerin Vatandaþlarýný ve Muhalifleri Mobil Yolla Takip Ettiði Ticari Casus Yazýlýmlar Var

Dijital okyanusu yararak ilerleyen ve özellikle dikta devletler tarafýndan sýkça baþvurulur hale gelen yeni nesil casusluk ve gözetim uygulamalarý, trojanlarý ve virüsleriyle siber alemde iç içeyiz. Buna en son örnek, her ne kadar sahibi olan Ýngiltere kökenli Gama International inkar etse de bir Google mühendisi ile bir doktora öðrencisi Bahreyn'de muhalifleri gizlice gözetlemek üzere mobil cihazlar üzerinden yayýlan FinFisher araç kitine dair izleri sürerek siber gözetiminin 5 kýtaya yayýlmýþ sunucular üzerinden yürütüldüðünü tespit ettiler.

02.09.2012 | Devamı »

WordPress'te Ýki Adýmlý Kimlik Doðrulama Yapýn

WordPress her ne kadar oturmuþ bir içerik ve blog yönetim sistemi olarak görülse de, aslýnda üzerine yoðunlaþýldýðýnda tümüyle ele geçirilebilecek kadar güvenlik açýsýndan bol zaafý olan bir sistemdir. Örneðin WordPress yöneticilerinin ve yazarlarýn sisteme giriþ yaptýklarý /wp-admin (/wp-login.php) sayfasý çýplak bir vaziyettedir. Üzerinde hacklenmeye karþý sürekli iyileþtirilmelerin yapýlmasý gerekir. Ýþte WordPress'te bu yönetim giriþ sayfalarýnýn güvenliðini "two factor authentication" yani iki adýmlý kimlik doðrulama (iki faktörlü doðrulama) ile güçlendirebilir ve saldýrýlara karþý önemli ölçüde koruma altýna alabilirsiniz.

30.08.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.357 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar