E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Web Tarayýcýlarý Ýnternette Kullandýðýnýz Parolalarý Saklamak Ýçin Gerçekten Güvenli Mi?

Web'de gezinmeyi saðlayan bir iþletim sistemi olarak düþünebileceðimiz web tarayýcýlarý gün geçtikçe, bulut biliþimin sayesinde de daha etkin roller alýyor. Kullanýcýnýn eli ayaðý olan web tarayýcýlarý özellikle sitelerin form alanlarýnda büyük kolaylýk saðlayan otomatik form tamamlama ve parola hatýrlama özellikleriyle internet için belki de en hayati fonksiyonu eda etmeyi baþarýyor. Peki web tarayýcýlarýnda þifre/parola saklamak gerçekten güvenli mi? Saklanan kullanýcý bilgileri ve parolalarýn güvenliði her web tarayýcýsýnda ayný ehemmiyetle saðlanabiliyor mu?

26.08.2012 | Devamı »

Facebook Profillerini Hack, Sosyal Malware ve Aldatmalara Karþý Koruyan Uygulama

MyPageKeeper, Facebook'ta arkadaþlar, sayfalar ve gruplar üzerinden gelebilecek her türlü sosyal malware (kötücül yazýlým), aldatmaya yönelik paylaþýlmýþ içerik ve linklerden kullanýcýlarý otomatik olarak korumak için Riverside California Üniversitesi araþtýrmacýlarý tarafýndan geliþtirilmiþ bir Facebook uygulamasý projesidir.

25.08.2012 | Devamı »

Bilgisayarlar Bekleme/Uyku Modunda Olsa Bile Ýçindeki Hassas Veriler ?alýnabiliyor

Bilgisayarýnýzý uyku moduna yani beklemeye aldýktan sonra web sayfalarýnda girmiþ olduðunuz þifrelerin, online bankacýlýk bilgilerinin ve daha birçok hassas kiþisel verilerinizin bir anda dijital buharlaþmaya maruz kalarak kaybolduðunu sanýyorsanýz çok büyük bir gaflet içindesiniz. Çünkü Yunanistan'dan bir grup bilimadamý bilgisayarlar bekleme modundayken bile bilgisayardaki mevcut oturum bilgileri ve bir takým hassas verileri bilgisayarýn belleðinden alarak yeniden oluþturmayý baþardý.

12.08.2012 | Devamı »

Ebeveynlere ve ?ðretmenlere Online Güvenliði Saðlamak için Google Ýpuçlarý ve ?nerileri

Aile Güvenliði Merkezi, Google'ýn ebeveynlere aile bireylerinin, öðretmenlere de çocuklarýn çevrimiçi olarak hangi içeriði göreceðini seçmelerine yardýmcý olacak araçlar saðlayan ve ailelere internette nasýl güvenli kalýnacaðý hakkýnda ipuçlarý ve tavsiyeler sunan çok yararlý bir hizmetidir. Amaç arama motoru yoluyla ailelerin güvenliðini saðlamak.

07.08.2012 | Devamı »

Asla Temizlenemeyen Virüslerle Enfekte Olmuþ Bilgisayarlara Doðru Hýzla Giderken

21-26 Temmuz'da Las Vegas'ta gerçekleþtirilen meþhur hacking konferansý Black Hat'te inanýlmaz çalýþmalar sunuldu. Fakat bunlardan bir tanesi o kadar dikkat çekiciydi ki, gelecekte arka kapý, virüs, solucan, trojan ve daha aklýnýza gelebilecek her tür zararlý kodlarýn ileriye dönük evrimsel süreçlerinde devrimsel nitelikte kilometre taþý olabilecek cinstendi: bir hacker, bilgisayarlarýn donanýmlarýnýn derinliklerine yerleþtikten sonra sabit sürücüyü veya iþletim sistemini güncelleseniz bile asla silinmeyen ve bulaþtýðý bilgisayarý sonsuza kadar gizlice uzaktan yönetebilmeyi saðlayan bir yazýlým geliþtirmiþ.

01.08.2012 | Devamı »

Facebook, Mobil Reklamlarý Birer Casus Haline Getirmek için ?ok Ciddi ?alýþýyor

Bundan yaklaþýk bir yýl önce Facebook'un, mobil kullanýcýlarýnýn telefon rehberlerini çaktýrmadan yürüttüðünü öðrendiðimizde çok ciddi bir þok geçirmiþtik. Bu yýlýn baþýnda da Facebook'un sadece telefon rehberlerini yürütmediðini, bunun yanýnda mobil kullanýcýlarýnýn SMS'lerini de gizlice okuduðunu The (London) Sunday Times'ta gördüðümüzde aslýnda Facebook'un sadece insanlarý birbirine sanal baðlarla baðlayan sosyal bir að olmadýðýna þeksiz þüphesiz iman etmiþtik! Sanki Facebook bu konudaki imanýmýzýn yetersiz olduðunu görmüþ olmalý ki, bu sefer de cep uygulamasýndaki mobil reklamlarý birer casusa dönüþtürmek için çok yoðun araþtýrmalar yapýyor.

26.07.2012 | Devamı »

Elektronik Haberleþmede Kiþisel Verilerin Ýþlenmesi ve Gizliliðin Korunmasý Yönetmeliði

Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu tarafýndan hazýrlanan ve 24 Ocak 2013 tarihinde yürürlüðe girecek olan kiþisel verilerin ve gizliliðin korunmasý hakkýndaki yönetmelik 8 yýl aradan sonra yenilenip tekrar yayýnlandý. BTK yönetmeliðin amacýný, elektronik haberleþme sektöründe kiþisel verilerin iþlenmesi, saklanmasý ve gizliliðinin korunmasý için sektörde faaliyet gösteren iþletmecilerin uyacaklarý usul ve esaslarý düzenlemek olarak belirtirken, haberleþmenin içeriðine iliþkin verilerin saklanmasýný bu yönetmeliðin kapsamý dýþýnda tutmuþ. Yani örneðin telefon görüþmelerinde konuþma içeriðinin saklanmasý dýþýndaki herþey yönetmeliðin kapsamýnda deðerlendirilmiþ.

25.07.2012 | Devamı »

Facebook'ta En ?ok Kullanýlan Siber Saldýrý Teknikleri ve Bunlardan Korunma Yöntemleri

Milyara dayanan üye sayýsý ile Facebook, büyümeye devam ettikçe bilgi ve iletiþim güvenliði açýsýndan taþýdýðý risklerin neden olduðu tehlikelerin hinterlandý da misliyle geniþliyor. Kullanýcýlarýnýn büyük çoðunluðunun yetersiz kiþisel güvenlik ve gizlilik malumatýna sahip olmasý ya da umursamamasý sonucu özellikle güvenlik zaafiyetlerinden kaynaklý tehlikelerin arkadaþ çevreleri üzerinden yayýlmasý çok daha kolay bir hal alýyor.

19.06.2012 | Devamı »

Ýnternet Kullanýcýlarýný En ?ok Takip Eden Ýlk Ýki ?irket: Google ve Facebook

Evidon'un raporuna göre internet kullanýcýlarýný küresel çapta en çok takip eden ilk 20 þirketin ilk ikisi Google, Facebook. Buna göre bu þirketler internetin müdavimlerini çok sýký bir þekilde çerezler (cookie) yoluyla izliyor. Google kullanýcýlarý en çok Analytics, Adsense ve +1 ile izlerken, Facebook ise takibi sosyal eklentileri ve 3. parti uygulamalara saðladýðý connect aracý ile yapýyor.

18.06.2012 | Devamı »

Güvenli Parola Oluþturma Rehberi

Bilgi güvenliðinde güvenlik zincirinin en zayýf halkasý olabilecek yagane unsur zayýf þifre ve parolalardýr. Buna sebep olan da insandýr! Sadece üþenildiðinden veya görmezden gelindiði için güvenlik açýsýndan en saðlam kurumlar bile birkaç dakika içinde tuþ olabilmektedir. En güçlü güvenlik araçlarýnýn komutasýný elinde bulunduran uzman kiþiden evinde bilgisayardan internete baðlanan masum son kullanýcýsýna kadar en baþta öðrenilecek konu güvenli ve saðlam parola oluþturmadýr.

04.06.2012 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.412 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar