E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Siber Olaylara Müdahele Ekipleri (SOME) Tebliði

Siber savaþlarýn baþta devletler ile uluslararasý hacker organizasyonlarý tarafýndan sýkça baþvurulan bir tehdite dönüþmesinin üzerine ülkemizde de buna yönelik olarak önemli bir adým atýlarak Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) kuruluþ, görev ve çalýþmalarýna iliþkin usul ve esaslarýnýn belirlendiði teblið ile ilk resmi adým atýlmýþ oldu.

 

Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðýna baðlý olarak kurulan Siber Olaylara Müdahele Ekipleri (SOME) kuruluþ görev çalýþmalarýna yönelik usul ve esaslar iki gün önce Resmi Gazetede yayýnlandý. Buna göre Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi çerçevesinde oluþturulan SOME'ler, bakanlýklar bünyesinde ve her bir kamu kurum ve kuruluþunda kurulabilecek. Tebliðe göre kurumsal SOME’ler Bakanlýklarýn bünyesinde, Bakanlýk birimlerini, baðlý, ilgili ve iliþkili kurumlarýný kapsayacak þekilde kurulur. Ancak Bakanlýk koordinesinde Bakanlýk birimleri, baðlý, ilgili ve iliþkili kurum ve kuruluþlarý altyapýlarýnýn önem ve büyüklüðüne göre kendi bünyelerinde bir kurumsal SOME kurabilir.

 

Kurumsal SOME’lerin görev ve sorumluluklarý arasýnda:

(1) Kurumsal SOME’ler kurumlarýna doðrudan ya da dolaylý olarak yapýlan veya yapýlmasý muhtemel siber saldýrýlara karþý gerekli önlemleri alma veya aldýrma, bu tür olaylara karþý müdahale edebilecek mekanizmayý ve olay kayýt sistemlerini kurma veya kurdurma ve kurumlarýnýn bilgi güvenliðini saðlamaya yönelik çalýþmalarý yapmak veya yaptýrmakla yükümlüdürler.

(2) Kurumsal SOME’ler, siber olaylarýn önlenmesi veya zararlarýnýn azaltýlmasýna yönelik olarak, kurumlarýnýn biliþim sistemlerinin kurulmasý, iþletilmesi veya geliþtirilmesi ile ilgili çalýþmalarda teknik ve idari tedbirler konusunda öneri sunarlar.

(3) Kurumsal SOME’ler, siber olaylarýn önlenmesi veya zararlarýnýn azaltýlmasýna yönelik faaliyetlerini varsa birlikte çalýþtýðý sektörel SOME ile eþgüdüm içerisinde yürütürler. Durumdan gecikmeksizin USOM'u haberdar ederler.

(5) Kurumsal SOME’ler siber olaya müdahale ederken suç iþlendiði izlenimi veren bir durumla karþýlaþtýklarýnda gecikmeksizin durumu kanunen yetkili makamlara bildirirler. Durumu gecikmeksizin USOM'a da bildirirler.

(8) Kurumsal SOME’ler 7/24 eriþilebilir olan iletiþim bilgilerini belirleyerek birlikte çalýþtýðý sektörel SOME’lere ve USOM'a bildirirler.

gibi maddeler yer alýrken, sektörel SOME'lerin de çerçevesi çizilmiþ. Tebliðe göre sektörel SOME'ler için:

(1) SOME’lerin Bakanlýk ve diðer kurumlar içinde nasýl yapýlandýrýlacaðý, hangi birim içinde çalýþacaðý, Bakanlýðýn veya kurumun diðer birimleri ile iliþkileri, biliþim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin yapýsý da dikkate alýnarak ilgili Bakanlýk veya kurum tarafýndan belirlenir ve kurum içerisinde uygun yöntem ile duyurulur.

(2) SOME’ler kurumlarýn biliþim ve endüstriyel kontrol sistemlerinin büyüklük ve kritikliði dikkate alýnarak meydana gelebilecek siber olaya müdahale edebilecek yeterlilikte personel ve teçhizatla desteklenirler.

(3) SOME’ler; bilgi güvenliði, biliþim aðlarý, yazýlým ve sistem uzmanlýðý gibi alanlarda bilgili ve tecrübeli personel öncelikli olmak üzere ilgili bakanlýk ve kurumlarýn belirleyeceði personelden teþkil edilir.

gibi düzenlemeler getirilmiþ.

 

Ayrýca bu teblið ile Siber Güvenlik Kurulu da resmen oluþturulmuþ oluyor. Tebliðe göre siber güvenlikle ilgili olarak alýnacak önlemleri belirlemek, hazýrlanan plan, program, rapor, usul, esas ve standartlarý onaylamak ve bunlarýn uygulanmasýný ve koordinasyonunu saðlamak amacýyla Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanýnýn baþkanlýðýnda:

 • Dýþiþleri bakanlýðý müsteþarý
 • Ýçiþleri bakanlýðý müsteþarý,
 • Milli Savunma bakanlýðý müsteþarý,
 • Ulaþtýrma, Denizcilik, Haberleþme bakanlýðý müsteþarý,
 • Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarý,
 • Milli Ýstihbarat Teþkilatý Müsteþarý,
 • Genelkurmay Baþkanlýðý Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri Baþkaný,
 • Bilgi Teknolojileri ve Ýletiþim Kurumu Baþkaný,
 • Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araþtýrma Kurumu Baþkaný,
 • Mali Suçlarý Araþtýrma Kurulu Baþkaný,
 • Telekomünikasyon Ýletiþim Baþkaný ile
 • Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanýnca belirlenecek bakanlýk ve kamu kurumlarýnýn üst düzey yöneticilerinden

oluþan Siber Güvenlik Kurulu kuruldu.

 

Oluþturulan bu yeni SOME'ler ve güvenlik iþ birimleriyle, zaten sektörde bulunan inanýlmaz uzman eksiði ve açlýðý katlanarak artmýþ oldu. Yeni dönemde bilgi güvenliði, güvenlik sistemleri, siber güvenlik ve benzeri alanlarda kendini yetiþtirenlere çok ama çok ihtiyaç duyulacak ve bu da doðal bir sonuç olarak önemli bir prestij ve de maddi kazanç getirecek.

 

Tebliðin tamamý: www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/11/20131111-6.htm


· · · · ·
Yazan: | 13.11.2013 | 3265 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 107.22.126.144 | Yüklenme: 0.298 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar