E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

SWIFT Benzeri Bir Sistemle Kiþisel Verilerin Korunmasý ve Ticareti Mümkün Olabilir Mi?

Kiþisel verileriniz Google mý Facebook mu ya da bir banka da mý daha güvende olur? Google ve Facebook gibi devler ücretsiz verdikleri hizmetlerin bir karþýlýðý olarak mý bilinmez ama yüzmilyonlarca insanýn dijital verisini hedefli reklamlar için kullanmaktadýr. Yani verileriniz görünürde size aitmiþ gibi olsa da, aslýnda kontrolü kesinlikle sizde deðildir. Ama bankalara býrakýlan özel emanetler, deðerli eþyalar ve de yatýrýmlarýnýz için niçin bir "güven" hissediyoruz da konu Google ve Facebook'a geldiðinde þüpheci oluyoruz? Çünkü verilerimiz rýzamýz dýþýnda kullanýlýyor. Ancak bir banka herhalde bu kadar fütursuz davranamaz.

Bu minvalde SWIFT'in dünya genelinde internet kullanýcýlarýnýn kiþisel bilgilerinin kontrolünü aynen banka hesaplarý yönetiminde olduðu gibi saðlayabilecekleri ve verilerinin baþka site ve servisler tarafýndan kullanýmýný bir 'izin' esasýna baðlayan çok inovatif bir projesi var.

 

SWIFT Nedir?

SWIFT (the Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), dünya çapýnda bankalarla çeþitli finansal kurumlar arasýnda elektronik bilgi deðiþimi ve transferini saðlayan bir finansal mesajlaþma aðý ve sistemidir. Sistem ile bankalara saðlanan kodlar (Swift kodlarý) yoluyla müþterilerin özel verileri dünya genelinde güvenle dolaþabilmektedir.  Sistem 209 ülkede 9000'nin üzerinde banka ve finansal kurum arasýnda günlük ortalama 15 milyon mesajýn transferini güvenli bir þekilde gerçekleþtirmektedir.

 

Aslýnda küresel ve kar amacý gütmeyen bir kooperatif olan ve dünya genelinde finansal kurumlar arasýnda para ve veri havalesini saðlayan SWIFT, web kullanýcýlarýna dijital verilerini bir bankanýn hesabýnda para saklar gibi tutmalarýný ve diledikleri zaman isteyen sitelere ücreti karþýlýðý veyahut ücretsiz olarak kullandýrmalarýný saðlayan ilginç bir sistem üzerinde çalýþýyor. Yani aslýda kullanýcýnýn kontrolünde olmasý gerekeni yine onlarýn kontrolüne veren bir sistemden bahsediliyor. Sistem sayesinde kiþinin haberi olmadan kiþisel verilerinin ticareti yapýlamýyor. 

Her ne kadar Google ve Facebook, kullanýcýlarýnýn sistemlerine yükledikleri þahsi verilerinin kontrolünün saðlamaya dönük çeþitli araçlar geliþtirse de, bu araçlar aslýnda verilerinizin ticaretini engellemiyor. Ayrýca son dönemlerde Avrupa Birliði ve Amerikan senatosu nezdinde mahremiyet savunucularýnýn baskýlarý neticesinde baþlatýlan teþebbüslerle bir takým yasal çalýþmalar yapýlmýþ, bazýlarýnýn mevzuatý beklemede, kimi uygulamalar ise devreye alýnmýþ olsa da hala kiþisel verilerin ticaretinin kontrolüne dair ortada herhangi bir düzenleme bulunmamaktadýr.

 

 

Brüksel merkezli SWIFT, aynen finansal transfer sistemindeki online aðýn bir benzeri gibi, fakat para yerine kiþisel verilerin ticaretini saðlayan bir mekanizma tasarlýyor. Bu sistemde kiþisel verilerin kontolü ve ticareti tamamen kiþinini rýzasýna dayanarak gerçekleþiyor ve kullanýcýlar kendi verilerinin ticaretinden isterlerse doðrudan gelir elde edebiliyor.

Peki SWIFT böyle bir iþi gerçekleþtirebilir mi? SWIFT, on yýllardýr kurmuþ olduðu sistem üzerinden bankalarýn en hassas verilerini taþýyarak büyük bir güven saðlamýþ, bu sefer de bankalarýn müþterinin finansal hatta saðlýk verilerini tuttuklarý gibi internetteki aktivitelerinin verisini ve dijital bilgilerinin takibini mümkün kýlacak bir vizyon geliþtirmiþ. Buna göre hesaplarý kontrol eden bankalar SWIFT aracýlýðý ile istenilen bilgileri kullanýcýnýn bilgisi dahilinde ücretli ya da ücretsiz olarak 3. taraflara saðlayabilir.

 

SWIFT için belki böyle bir sistemi kurmak mümkün olabilir. Bu yolla önemli bir baþarý saðlayabileceði de pekala düþünülebilir. Fakat insanlarýn bunu kullanmasýný saðlamak en azýndan yakýn vadede pek olasý gözükmüyor gibi. Belki müþterilerden dijital kasalarý için belli bir ücret de istenebilir. Bir kere bu günlerde bankalarýn yaþadýðý bir takým problemler güven sorunu oluþturabilir. Zira insanlar dünya geneli yaþanan ekonomik krizden ötürü Facebook ve Google'a daha çok güvenmek isteyebilir. Bunun yanýnda Facebook ve Google gibi devler, SWIFT gibi bir sistem üzerinden gelecek veri trafiðine çok da razý olmazlar. Buradaki kilit tamamen kullanýcýnýn kendisidir. Ne kadar çok kullanýcý birer müþteri gibi bankalarda kiþisel verilerinin barýndýrýlmasýný saðlarsa, internetin büyük oyuncularý uzun vadede bu sisteme geçmek durumunda kalabilirler. Çünkü SWIFT'in dünya genelinde neredeyse bütün bankalar tarafýndan kabul gören ve kullanýlan bir sistem olmasýndan ötürü, yeni uygulamanýn da web kullanýcýlarý nezdinde itibar göreceði beklenebilir.

SWIFT yeni sistemin denemesine bu baharda yapacak. Fakat sistemin uygulanabilirliði için en az beþ yýl gibi bir süreden bahsediyor. Umarýz ki yakýn gelecekte kiþisel verilerimizin kontrolü SWIFT ve benzeri uygulamalar sayesinde tamamen bizim elimize geçer...

 

Referanslar


· · · · · · · · · · ·
Yazan: | 20.01.2012 | 7110 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.210.130 | Yüklenme: 0.227 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar