E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Atýflar

Bu sayfada E-Siber'deki yazýlara bildiriler, bilimsel tezler ile araþtýrma yazýlarýnda yapýlan bilimsel atýflar bir araya getirilmiþtir. Buradaki her atýfa, hangi makalede yapýldýðý ile atýf yapýlan E-Siber'deki makalenin adresi belirtilerek yer verilmiþtir. Ýsminiz ile araþtýrmanýzýn bu sayfada görünmesi için bizimle iletiþime geçebilirsiniz.

 

1.) Mehmet Nesip ÖÐÜN, Adem KAYA, "Siber Güvenliðin Milli Güvenlik Açýsýndan Önemi ve Alýnabilecek Tedbirler"
http://www.harpak.tsk.tr/saren2/files/Makale/GSD_18_Art_5_102013.pdf

<http://www.e-siber.com/guvenlik/phishing-nedir-ve-phishing-yapan-sitelerin-veritabani>

2.) Güncel Sarýman, Onur Karasoy, Fatih Tarlacý, Bilal Durmuþ, "Yazýlýmlar için web servis destekli bütünleþik hesap yönetimi"
http://ab.org.tr/ab14/bildiri/86.doc

<http://www.e-siber.com/guvenlik/ssl-secure-socket-layer-protokolu-nedir>, Eriþim Tarihi: 11.2013

3.) Levent Özmüþ, Bilal Erkek, Serhat Çolak, Ýbrahim Cankurt, Sedat Bakýcý, "SPATIAL DATA WEB SERVICES PRICING MODEL INFRASTRUCTURE"
http://www.int-arch-photogramm-remote-sens-spatial-inf-sci.net/XL-2-W2/167/2013/isprsarchives-XL-2-W2-167-2013.pdf

<http://www.e-siber.com/web/bulut-bilisim-ve-depolama-servislerinin-detayli-analiz-ve-karsilastirmasi/>

4.) Veysel EREN, Abdullah AYDIN, "Sosyal Medyanýn Kamuoyu Oluþturmadaki Rolü ve Muhtemel Riskler"
http://dergi.kmu.edu.tr/./28_Sosyal%20Medyan%C4%B1n%20Kamuoyu%20...-V.%20Eren,%20A.%20Ayd%C4%B1n%281%29.pdf

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi>, Eriþim Tarihi: 15.09.2013

5.) Kezban KARAGÖZ, "Yeni Medya Çaðýnda Dönüþen Toplumsal Hareketler ve Dijital Aktivizm Hareketleri"
http://www.iletisimvediplomasi.com/yeni-medya-caginda-donusen-toplumsal-hareketler-ve-dijital-aktivizm-hareketleri/

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi>, Eriþim Tarihi: 2.12.2012

6.) Esma ERDAL, "Batý Demokrasisi, Sosyal Medya ve Arap Baharý"
http://minervadergi.blogspot.com/2013/07/su-hepimizin-bildigi-arap-bahar_6784.html

PESEN, M. Mekin: “Sosyal Medya Devrimlerinin Anatomisi”, E-Siber, 23.02.2011, (çevrimiçi) <http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medya-devrimlerinin-anatomisi/>, Eriþim Tarihi:20 Nisan 2013
PESEN, M. Mekin: “Sosyal Medyanýn Arap Baharýndaki Rolü Bilimsel Olarak Kanýtlandý”, E-Siber, 18.09.2011, (çevrimiçi) <http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi>, Eriþim Tarihi:20 Nisan 2013

7.) Ali KORKMAZ, "Arap Baharý Sürecinde Ýnternet ve Sosyal Medyanýn Rolü", Erciyes Üniversitesi Ýletiþim Fakültesi, Kayseri, <http://www.inlcs.org/online/Book14.pdf>

http://e-siber.com: <http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi>

8.) Ayþe TEKÝN, Esin KAYA , Sercan ÖZBEK YAZICI, "Kanserle Ýlgili Alternatif Týp Ýçerikli Web Sitelerinin Ýçerik Analizi", Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, <http://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/sobed/article/viewFile/488/334>

Pesen, M. M. (2011, Nisan 11): "Semantik Kapitalizm Çaðýnda Kiþisel Web Aramasý: Kiþiselleþtirme Mekanizmalarýnýn Teþhisi", <http://www.e- siber.com/google/semantik-kapitalizm-caginda-kisisel-web-aramasi-kisisellestirme-mekanizmalarinin-teshisi>, Eriþim tarihi: Ekim 10, 2011

9.) S. ÇOLAK, B. ERKEK, N. ÇETÝNOÐLU, S. BAKICI, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü, "KONUMSAL VERÝLERÝN WEB SERVÝSLERÝ ÝLE SUNUM MALÝYETLERÝ ALTYAPISI", Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algýlama Birliði VII. Teknik Sempozyumu (TUFUAB’2013), <http://www.tufuab2013.org/resimler/files/KONUMSAL...ALTYAPISI.pdf>

<http://www.e-siber.com/web/bulut-bilisim-ve-depolama-servislerinin-detayli-analiz-ve-karsilastirmasi>

10.) Serhat ÖZGÖKÇELER, "ÖZÜRLÜLER DÝJÝTAL UÇURUMUN NERESÝNDE? E-DEVLET EKSENÝNDE BÝR ÝNCELEME", Uludað Üniversitesi, <http://www.sosyalhaklar.net/2012/Bildiriler/Ozgokceler.pdf>

Pesen, M. Mekin (2011) "Sosyal Medya’nýn Arap Baharý’ndaki Rolü Bilimsel Olarak Kanýtlandý" (http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi, 01.02.2012)

11.) Mehmet Kürþat SOYDAN, "KÜRESELLE?ME SÜRECÝNDE MEDYANIN ROLÜ", RTÜK, <http://www.rtuk.org.tr/upload/UT/54.pdf>

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medya-devrimlerinin-anatomisi>

12.) Afgan RASULOV, Muhammet ÜNAL, Taner KIZILHAN, "Bir Çoklu Ortam Olarak 'Twitter'", Anadolu Üniversitesi Ýletiþim Bilimleri Fakültesi, <http://twitteranaliz.files.wordpress.com/2012/05/bir-coklu-ortam-olarak-twitter.pdf>

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/twitter-sosyal-bir-agdan-hizla-bir-haber-agina-dogru-donusuyor/>

13.) Bora ÖZKENT, "MÜ?TERÝ DENEYÝMÝ YÖNETÝMÝ 2.0", <http://www.ozkentvetaysever.com/assets/Uploads/deneyim2.pdf>

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi>

14.) Ümit AKTI, "Homojenleþme ve Yerelleþme Baðlamýnda Kültürel Küreselleþme ve Din", Harran Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dergisi, Yýl: 17, Sayý 27, Ocak–Haziran 2012, <http://ilahiyat.harran.edu.tr/dergi/HRU_Ilahiyat_Fakultesi_Dergisi/hruilahiyatdergisi_27.pdf>

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi>

15.) Ali Murat KIRIK, "Arap Baharý Baðlamý’nda Sosyal Medya-Birey Etkileþimi ve Toplumsal Dönüþüm", 21. YÜZYILDA EÐÝTÝM VE TOPLUM - EÐÝTÝM BÝLÝMLERÝ VE SOSYAL ARA?TIRMALAR DERGÝSÝ, <http://www.egitimvetoplum.org/lib_dergi/03.pdf>

PESEN, M.Mekin, “Sosyal Medyanýn Arap Baharý’ndaki Rolü Bilimsel Olarak Kanýtlandý” http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi, 11.09.2012

16.) Türksel KAYA BENSGHÝR, "E-devlet ve Türkiye’de Uygulamalar", "KAMU YÖNETÝMÝNDE ÇAÐDA? YAKLA?IMLAR" e-kitabý, Anadolu Üniversitesi Yayýný No: 2997, <http://eogrenme.anadolu.edu.tr/eKitap/KYT402U.pdf>

2013 Yýlý için Yeni Siber Güvenlik Tehditleri <http://www.e-siber.com/guvenlik/2013-yili-icin-yeni-siber-guvenlik-tehditleri>

17.) Erkan AVCI, "Arap Baharýnda Sosyal Medya Rüzgarý", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararasý Ýliþkiler Anabilim Dalý, <http://www.belgeler.com/blg/2z4o/arap-baharinda-sosyal-medya-ruzgari>

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi>

18.) Ali BAYAT, "Arap Baharý ve Medya", TURKSAM, <http://www.turksam.org/gencbakis/a2792.html>

<http://www.e-siber.com/sosyal-medya/sosyal-medyanin-arap-baharindaki-rolu-bilimsel-olarak-kanitlandi/>, Eriþim Tarihi: 05 Aðustos 2012


· · ·
Yazan: | 22.07.2013 | 19419 kez okundu.

Yazılar E-Posta Kutunuza Gelsin:

Bu yazıyı izinsiz olarak alıp başka herhangi bir yerde yayınlayamazsınız (Bkz "dijital at hırsızı" kimdir?). Yazıların başka yerlerde yayınlanmasına ücreti mukabili izin veriyoruz. Yazıları izinsiz olarak başka bir yerde yayınlamanız, her türlü hukuki sonucu kabul ettiğiniz manasına gelir. Yazıları izin almak ve kaynak göstermek kaydıyla sadece kamu kurumları ve akademik araştırmacılar ücretsiz olarak kullanabilir. Bunların dışında kalan herkes ücret öder. Detaylar için bize ulaşın.

Yorum altyapısı: Disqus

Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.268 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar