E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobil Cihazlarý Belge Tarama Cihazýna ?evirin

Genius Scan, akýllý telefonlar ile mobil cihazlarý birer otomatik belge tarama aracýna dönüþtüren çok yararlý bir mobil uygulamadýr. Genius Scan herhangi bir zemindeki içinde yazý olan yerleri tarayýp, onlarý birer JPG veya PDF belgesi olarak kaydedebilmeyi saðlýyor. Uygulama taranan kýsýmlarda otomatik düzeltme ve perspektif ayarlamasý yapabiliyor.

18.12.2013 | Devamı »

Dünya 2013 Yýlýnda Google ile Neleri Aradý

Google her yýlýn sonunda Zeitgeist (Zamanýn Ruhu) kapsamýnda o yýl boyunca dünyanýn ilgisini en çok çeken kiþiler, olaylar, mekanlar ve anlarla ilgili kýsa bir özet sunuyor. Bu yýlki Zeitgeist 72 ülkede trend kiþiler, en çok aranan olaylar ve trend aramalar gibi çeþitli kategorilerde 1 trilyondan fazla arama analiz edilerek hazýrlanan bir listeden oluþuyor.

17.12.2013 | Devamı »

Facebook Yazýp Sildiðiniz Yani Göndermediðiniz Her ?eyi Kaydedip Analiz Ediyor

Facebook'un bulaþtýðý her ortamý her türlü veri için sömürdüðüne dair þimdiye envai çeþit vaka açýða çýktý. Facebook, kullanýcýlarýnýn her hareketini takip etmek adýna mobil cihazlar, web tarayýcýlarý ve diðer web sayfalarýndaki dolaylý eklentiler yoluyla sürekli olarak mahremiyeti ihlal ederek veri toplamaktadýr. Bu minvalde son çýkan bir araþtýrmaya göre Facebook'un, kullanýcýlarýn kendi kendilerine uyguladýklarý otosansürü bile takip ettiði ortaya çýktý.

16.12.2013 | Devamı »

Gmail'in Otomatik Resim Gösterme Tehlikesi

Gmail e-postalardaki resimleri kaynaðýndan gelmiþ gibi göstermek yerine, artýk önce kendi proxy (vekil) sunucularý üzerinden göstermeyi kullanýcýlardan izin almadan otomatik olarak devreye soktu. Önceden malware ve phishing saldýrýný indirgemek adýna iptal edilen bu özellik þimdi niçin otomatik varsayýlan bir özellik olarak tekrar baþlatýldý?

14.12.2013 | Devamı »

Sosyal Aðlardaki Resimlerde Etiketlenmemiþ Kiþilerin Kimliðini Tespit Edebilen Algoritma

Facebook, üzerindeki her kullanýcý bilgisini tamamen açýk bir sosyal platform olmak adýna herkese birden ayan ederken, yeni getirdiði özellikleri için birçok gizlilik ayarýný bile iptal etmekten hiç çekinmedi. Facebook'taki en çekinceli özelliklerden birisi de fotoðraf etiketlemedir. Bununla resimlerdeki tanýnan herkesi anýnda etiketleyerek Facebook için bilinen bir kimse haline getirebiliyorsunuz. Ama herkesin Facebook hesabýnýn olmamasý birçok kimsenin tanýmlanmasýný engelliyor. Ama yapýlan bir çalýþmayla aðlardaki resimlerde etiketlenmeyenleri tanýmlayabilen yeni bir algoritma çýktý.

12.12.2013 | Devamı »

?ifre Zafiyetlerini Telepatik Olarak Tespit Edin

Telepathwords, özellikle internette kullandýðýnýz parolalarýn zaafiyetlerini ölçmek için siz onlarýn her bir karakterini tek tek yazmaya baþlar baþlamaz sonraki muhtemel karakterleri tahmin ederek, kullandýðýnýz þifrelerin saldýrganlar tarafýndan tahmin edilip edilemeyeceðini ölçen, yani zihninizi okumaya çalýþan deneysel bir projedir.

07.12.2013 | Devamı »

En Son Yaþanan Hack Olaylarýnda Hesabýnýzýn Ele Geçirilip Geçirilmediðini Online ?ðrenin

Have i been pwned?, son birkaç yýldýr dünya genelinde popüler web servislerine yapýlan saldýrýlar sonucu oluþan büyük veri sýzýntýlarýnda ele geçirilen hesaplarýn arasýnda sizinkinin de olup olmadýðýný öðrenmenizi saðlayan yararlý bir sitedir.

07.12.2013 | Devamı »

NSA Günlük 5 Milyar Cep Telefonu Kaydý Tutuyor

Ýnternet trafiði ve haberleþmesini dünya genelinde ileri imkanlarla sonuna kadar dinleyen NSA'in en son çýkan Snowden belgelerine göre baþta ABD olmak üzere tüm dünya genelinde günlük 5 milyarlýk cep telefonu kaydýný toplayýp hedefteki kullanýcýlarýn konumlarýný izlediði ve diðer cep kullanýcýlarýyla olan iliþkisini tespit etmeye çalýþtýðý ortaya çýktý.

05.12.2013 | Devamı »

Ýnsanlarla Olan Haberleþme Ýliþkinizi E-Posta Trafiðinizden Tespit Eden Site

Immersion, bir grup MIT öðrencisi tarafýndan yapýlmýþ, Gmail, Yahoo ve MS Exchange e-posta hesaplarý üzerinden kiþilerin belli bir zaman dilimi içinde e-posta kiþileriyle nasýl haberleþtiklerini, onlar arasýndaki haberleþme iliþkisini ve e-posta metadata verilerine dayalý bilgilerini zaman içinde deðiþen bir að görselleþtirmesi olarak sunan ilginç bir projedir.

04.12.2013 | Devamı »

Ýnternetteki Resimleri 7/24 Tarayýp ?ðrenmeye ?alýþan Bilgisayar Programý

Never Ending Image Learner (NEIL), Carnegie Mellon Üniversitesindeki bir bilgisayardan bütün bir interneti 7/24 sürekli olarak resimler için tarayarak oluþturduðu büyük ölçekteki görsel veritabanýnda bütün resimleri anlamlandýrýp onlarýn ne olduðunu kendi baþýna çözmeye ve öðrenmeye çalýþan bir bilgisayar programýdýr.

24.11.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.341 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar