E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Kurumsal ?lçekte ve Kiþisel Olarak Web Tarayýcýlarý ile Eklentilerinin Güvenliði

Web tarayýcýlarýndaki en büyük tehlike aslýnda onlara yüklenen eklentilerden (plugin) gelmektedir. Web tarayýcýlarýnýn kendi güvenlik açýklýklarý sürekli güncellemelerle denetlenirken, tarayýcýlara yüklenen eklentilerin sürümleri ile onlarda sonradan ortaya çýkan açýklýklarýn kapatýlmasýnýn kontrolü çoðunlukla gözardý edilir. Özellikle kurumsal ölçekte Windows Domain'lerinde Internet Explorer dýþýndaki tarayýcýlarýn kontrolünün görmezden gelinmesi neticesinde görünmeyen büyük facialara neden olunabiliyor.

16.11.2013 | Devamı »

Google Saldýrýya Uðrayan Sitelere Yardým Ediyor

Kurumsal ya da kiþisel olmasý fark etmeksizin web sitelerinin zararlý yazýlým ile kod saldýrýsýna uðramasý ya da hacklenmesi, sahiplerinin bütün emeklerini ve prestijlerini berhava edebilir. Google da bu konuda önemli bir adým atarak saldýrýya uðramýþ sitelerle ilgili olarak web yöneticilerinin yapmasý gerekenleri adým adým talimatlandýrarak bir kriz yönetimi hazýrlamýþ.

14.11.2013 | Devamı »

Siber Olaylara Müdahele Ekipleri (SOME) Tebliði

Siber savaþlarýn baþta devletler ile uluslararasý hacker organizasyonlarý tarafýndan sýkça baþvurulan bir tehdite dönüþmesinin üzerine ülkemizde de buna yönelik olarak önemli bir adým atýlarak Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin (SOME) kuruluþ, görev ve çalýþmalarýna iliþkin usul ve esaslarýnýn belirlendiði teblið ile ilk resmi adým atýlmýþ oldu.

13.11.2013 | Devamı »

iPad ve iPhone ile Her Video Dosyasýný Ýzleyin

VLC for iOS, her türlü uzantýya sahip film ve video dosyasýný formatýný deðiþtirmeden iPhone ve iPad'e yükleyip oynatabilen süper bir video oynatma uygulamasýdýr. Ayrýca uygulama ile videolarýnýzý wifi üzerinden, iTunes ile, Dropbox'tan veya doðrudan iOS cihazýnýza indirebiliyorsunuz.

10.11.2013 | Devamı »

Bir Bakýþta Kriptoloji ve Onun Milli Bilgi Güvenliði Açýsýndan Yansýmalarý

Ülkemizde zorluðu ve karmaþýklýðýndan ötürü pek raðbet görmeyen kriptoloji, içindeki matematik nedeniyle de itici bulunur. Onun milli ve baðýmsýz olmasý günümüz milli bilgi güvenliði politikasýnýn aslýnda en olmazsa olmaz þartýdýr. Yakýn zamanda ortaya çýkan NSA ve GCHQ'nün neredeyse tüm dünyanýn elektronik haberleþmesini dinleyebiliyor olmasýnýn altýndaki sebebi, aslýnda en baþta 1. Dünya Savaþýnda Ýngiltere ve 2. Dünya Savaþýnda da Ýngiltere ile ABD'deki kriptoloji çalýþmalarýdýr.

09.11.2013 | Devamı »

Bütün Google Play Android Uygulamalarýný APK Dosyasý Olarak Ýndirin

APK Downloader, Google Play maðazasýndaki Android uygulamalarýný mobil cihazlara indirmek yerine doðrudan masaüstünüze ve online maðazaya baðlanmadan baþka bir Android cihazýna '.apk' olarak indirebilen çok yararlý bir sitedir.

31.10.2013 | Devamı »

Sizi Online Takip Eden Siteleri ve 3. Kaynaklarý Derinlikli Olarak Ýnceleyin

Lightbeam, internette etkileþim halinde olduðunuz görünürde olan siteler ile bu sitelerin irtibatlý olduðu görünmeyen 3. parti kaynaklarýn çerezler yoluyla arka planda nasýl takip yaptýðýný interaktif olarak görselleþtiren Mozilla'nýn resmi eklentisidir.

29.10.2013 | Devamı »

Twitter Dili Deðiþtiriyor ve Tweetler Giderek Daha ?ok Kýsalýyor

Twitter'daki konuþma ifadelerinin uzay-zamansal deðiþiminin incelendiði bir araþtýrmanýn Eylül 2009 ile Aralýk 2012 periyoduna ait toplanan üç yýllýk veriye göre Twitter mesajlarýnýn uzunluðu gittikçe kýsalýyor. Bu da Twitter'ýn haberleþme þeklimizi ve ifade zenginliðimizi nasýl etkilediði ve deðiþtirdiði gibi kritik soru iþaretlerini doðuruyor.

17.10.2013 | Devamı »

Denizler için Sualtý Kablosuz Ýnternet Yayýný

Kablosuz aðlar yeryüzünü kaplarken, denizlerin altý ve okyanuslar için þimdiye kadar yapýlmýþ bir kablosuz internet teknolojisi yok gibi. Ama bir grup araþtýrmacý tsunamileri önceden algýlamak, denizde petrol ve doðalgaz aramak, gözetleme, kirlilik izleme ve diðer etkinlikler için teknolojik devrime götürecek bir derin deniz internetini bulmuþ gibi.

16.10.2013 | Devamı »

Ýnternet Arkeolojisi ile Kayýp Web Sayfalarýný Yeniden Ortaya ?ýkarmak

Kitaplar dünyanýn geçmiþten günümüze, ilk yazýlý kayýttan bugüne deðin kayýtlý-yazýlý hafýzasýdýr diyebiliriz. Onlarda aradýðýnýz þeyin yeri ve sayfalarý bellidir. Ama ayný durum internet için ise arþivleme sistemlerine raðmen pek mümkün görünmüyor. Ýnternetin belli bir bölümü sanki bir kara deliðe girmiþçesine bir süre sonra kayýplara karýþýyor.

14.10.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.335 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar