E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Ýnternet Kullanýcýlarý Baðlantý için Kullandýklarý Cihazlarýn Parmak Ýzine Göre Gizlice Ýzleniyor

Sitelerin ziyaretçilerini geleneksel çerezler (cookies) yoluyla takip ettiði biliniyordu. Yalnýz tarayýcýlara eklenen 'Do Not Track' yani 'beni takip etme' özelliði ve yasal zorunluluklar nedeniyle siteler kullanýcýlarý takip etmede önemli oranda kýrýlým yaþadýlar. Lakin bir araþtýrmaya göre bu kýsýtlama ve engelleri aþan 'cihaz parmak izi' metotu çok sýk kullanýlýr olmuþ.

13.10.2013 | Devamı »

?fke Diðer Duygulara Göre Sosyal Aðlarda ?ok Daha Hýzlý Yayýlýyor

Kýzgýnlýk ve öfkenin doðasýndan olsa gerek bu gibi arýzi duygular hayatýn içinde bireyler arasýnda hýzlýca aksederek geniþ kitlelere yayabiliyor. Ayný durumun maalesef internet için sosyal aðlarda da geçerli olduðunu son yapýlan kapsamlý bir araþtýrmadan öðreniyoruz. Sonuçlara göre 'öfke' diðer duygulara kýyasla sosyal aðlarda en hýzlý yayýlan duygu.

12.10.2013 | Devamı »

Google Profiliniz Reklamlarda Kullanýlmasýn

Büyük bir istek ve keyifle kullanýlan yetenekli Google araçlarýnýn ücretsiz olmasý insanlarda bu hizmetlerin ömür boyu bedava olacaðý veya kalacaðý intibaýný her daim taze tutar. Ama acý bir gerçek ki, severek kullanýlan ücretsiz internet servislerinin görünmeyen gizli ücreti aslýnda bizzat sizsiniz. Ücretsiz hizmetler kiþisel verilerinizi yani aslýnda sizi dilediði gibi satar.

11.10.2013 | Devamı »

Google'ýn HTML5 Web ve Reklam Tasarým Aracý

Google Web Designer, bütünleþik bir görsel ve kod arayüzü kullanarak HTML5 reklamlarý ve diðer web içeriklerini tasarlayýp oluþturmanýzý saðlayan, HTML5 ile yapýlmýþ geliþmiþ bir web uygulamasýdýr. Google Web Designer ile çizim araçlarý, metin ve 3D nesneler kullanarak içerik oluþturabilir ve nesneleri bir zaman çizelgesinde canlandýrabilirsiniz.

06.10.2013 | Devamı »

Altý Oyulan Ýnternet Güvenliði ve Tedbirler

Eylül baþýnda dünya genelinde þok etkisine neden olan, Türkiye'de ise çoðunlukla magazinel bir haber olmaktan öteye geçmeyen ve detaylarý es geçilen NSA'in internet güvenlik ve gizliliðini derinden sarsan çalýþmalarýný haber aldýðýmýzdan beri VPN, HTTPS ve uluslararasý para trafiði gibi tüm güvenli sandýðýmýz iþlemler neredeyse yalan oldu...

05.10.2013 | Devamı »

Tor Anonimlik Aðý Daha ?ok Kötücül Amaçlara Hizmet Ediyor

Bir grup araþtýrmacý internette anonim bir þekilde dolaþmayý saðlayan Tor anonimlik aðýnda keþfettikleri bir güvenlik açýðýný kullanarak sadece Tor kullanan internet kullanýcýlarýnýn konumun tespit etmekle kalmamýþ, Tor'un daha ziyade illegal iþler, müstehcen içerikler, botnet trafiðinin kontrolü ve de kötücül amaçlar için kullanýldýðýný keþfetmiþler.

15.09.2013 | Devamı »

Bitcoin de Kapitalizme Ayak Uydurarak Zengini Daha Zengin Yapýyor

Ýnternetin dijital para birimi olan Bitcoin'e olan ilgi ortaya çýktýðý günden bu yana hiç bitmedi. Ocak 2009'da devreye giren bu elektronik para birimini baþlarda küçük bir azýnlýk kullanýyorken, þimdilerde resmi olarak tanýnmaya ve vergilendirilmeye bile baþlandý. Aslýnda bilgisayarlar tarafýndan karmaþýk matematik formülleriyle oluþturulan finansal bir araç olan Bitcoin yapýlan bir araþtýrmaya göre gerçek hayattaki ekonomide olduðu gibi ilginç bir biçimde zengini daha zengin yapýyor.

07.09.2013 | Devamı »

?ifrelenmemiþ Tüm Web Baðlantýlarýný Bloklayýn

HTTP Nowhere, internette gezinirken þifrelenmemiþ hiçbir baðlantýya gitmek istemeyenler için özel olarak geliþtirilmiþ, tarayýcýyý sadece HTTPS:// baðlantýlý siteleri açmak için kýsýtlayabilen ve internet güvenliðini üst seviyede tutmak isteyenler için bir Firefox tarayýcý eklentisidir.

31.08.2013 | Devamı »

Tweetlerdeki Her Türlü Veriden Kullanýcýnýn Coðrafi Konumlarýný Ortaya ?ýkaran Araç

GeoSocial Footprint, GPS etkinlendirilmiþ olarak veya sosyal konum imleme yoluyla paylaþýlmýþ Tweetler ile içinde konumsal ifadelerin geçtiði Tweetlerin hepsini birden deðerlendirip bir araya getirerek bir Twitter kullanýcýsýnýn coðrafi-sosyal parmak izlerini ortaya çýkaran bir konum ortaya çýkarma aracýdýr.

31.08.2013 | Devamı »

Bulut Servisleri Güvenlik Duvarlarýný Atlatýyor

Son yýllarda kullanýmý epey bir artan bulut depolama servisleri, kullanýcýlara saðladýðý birden çok farklý platform arasýnda dosya senkronizasyonu özelliði ile dosya transferinde birçok alanda merkezi bir alana kaymaya baþladý sayýlýr. Ýþte bu senkronizasyon özelliði bir de kötücül yazýlýmlarýn (malware) güvenlik duvarlarýný (firewall) atlatmasýný saðlýyor.

28.08.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.102.26 | Yüklenme: 0.303 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar