E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Tüm Ýnterneti 45 Dakikada Tarayýn

ZMap, bütün IPv4 adres uzayýný yani mevcut tüm internet aðýný bir gigabit Ethernet baðlantýsýna sahip normal bir masaüstü bilgisayar yoluyla 45 dakika içinde tarayabilen oldukça ilginç bir uygulamadýr. ZMap ile bütün bir að tarandýðý için HTTPS altyapýsý, internete baðlý zaafiyeti olan cihazlar ile aðýnda açýk portlar olan sistemler tespit edilebiliyor.

23.08.2013 | Devamı »

Gizliliði Kalmayan E-Posta Ýletiþiminde Servis Seçerken Dikkat Edilmesi Gereken Ayrýntýlar

Amerika'nýn elektronik yazýþmalarý izlediðini sýzdýran eski NSA ajaný Edward Snowden'in kullandýðý þifreli e-posta servisi Lavabit ile hemen ardýndan Silent Circle Mail servisinin standart internet protokollerini kullanarak ulaþýlan e-postalarýn, gerçek hayattaki iletiþim tekniklerinin sahip olduðu güvenlik ve gizlilik garantisine sahip olmadýðý gerekçesiyle kapatýlmasý, neredeyse tüm dünyadaki kullanýcýlarýn bedava olduðu için kullandýðý Gmail, Yahoo, Outlook (Hotmail) ile ücretli olarak kullandýðý e-posta servislerinin gerçekten güvenli olup olmadýðý þüphesini tekrar gündeme getirdi.

10.08.2013 | Devamı »

Birbirine Baðladýðý Mobil Cihazlar Arasýndaki Fiziksel Mesafe Arttýðýnda Uyaran Uygulama

McAfee Smart Perimeter, McAfee Mobile Innovations mobil güvenlik uygulama seti içinde olan, birden fazla Android cihazýnýn birbirlerini ortak að üzerinde tanýmasýný ve aralarýnda daha önceden belirlenen bir mesafenin açýlmasý yani cihazlarýn birbirinden uzaklaþmasý durumunda birbirine baðlý cihazlarda alarm çalan ve istenen sürede þifrenin girilmemesi durumunda da cihazlarý bloke eden ilginç bir mobil uygulamadýr.

09.08.2013 | Devamı »

Online Ýletiþimde Kiþiselliðin Karþýlýðý Sayýlan E-Posta Adreslerinin Güvenliðini Saðlama

En son ortaya çýkan PRISM gerçeði ile Amerika'nýn her istediði zaman dünya üzerindeki bütün online haberleþmeyi izleyebildiðini, þifreli haberleþmeleri sonradan kýrmak için özellikle iþaretleyip biriktirdiðini ve bunun artýk bir komplo teorisi olmaktan çoktan çýktýðýný hepimiz öðrenmiþ olmalýyýz. Özellikle Gmail, Outlook (Hotmail) ve Yahoo gibi e-posta servislerini kullananlarýn ise bu takipten sakýnmalarýnýn asla mümkün olmadýðý da ortaya çýktý.

08.08.2013 | Devamı »

Dropbox'a Anonim Dosya Göndermenin Yolu

Dbinbox, Dropbox hesabýnýza giriþ yapmaya gerek kalmadan web tarayýcýsý üzerinden harici ve de anonim olarak hem sizin hem de baþkalarýnýn dosya göndermesini saðlayan çok yararlý bir araçtýr. Dbinbox'u Dropbox'a bir kere baðladýðýnýz andan itibaren Dropbox'ta dosyalarý dýþarýdan anonim bir þekilde kabul eden bir klasör oluþturuluyor.

07.08.2013 | Devamı »

Modern Web Tarayýcýlarýnýn Handikaplarý

Web tarayýcý pazarýndaki þiddetli rekabetten ötürü yeni özellikleriyle zenginleþen ve fonksiyonlarý artan web tarayýcýlarý aslýnda güvenlik ve gizlilik açýsýndan giderek daha da karmaþýklaþýyor. Karmaþýklýk ise güvenlik ve gizliliðin baþ düþmaný konumunda.

04.08.2013 | Devamı »

Tarayýcýnýzýn Sizi Ele Vermesini Engelleyin

Gün geçtikçe yenilenen özellikleriyle web tarayýcýlarý ve onlara eklenebilen harici tarayýcý eklentilerinin doðurduðu en büyük handikap, web tarayýcýsýnýn artýk her bir kullanýcý için kolayca "benzersiz" hale gelmesidir. Kiþiselleþtirilme yolunda özellikleri artan ve zengin eklentiler nedeniyle web tarayýcýlarýnýn kiþiye özel parmak izleri oluþuyor. Ýþte bu "benzersiz" izlerle internette anonim dolaþmak oldukça zor.

03.08.2013 | Devamı »

Gmail'in E-Posta Pazarlama Sektörünü Sarsacak Gelen Kutusu Sekmeler ?zelliði

Gmail'in yakýn bir zamanda devreye soktuðu gelen kutusu sekmeleri ve kategori etiketleri, size gelen e-postalarý birincil, tanýtýmlar, sosyal, güncellemeler ve forumlar þeklinde kategorilere ayýrarak sizin için önemli olan iletilere odaklanmayý ve ayný türdeki iletilerin tümünü tek seferde okumayý saðlýyor. Ama bunlarýn yanýnda bir de pazarlama, reklam ve tanýtým gibi çoðu zaman istenmeyen mesajlarý gözünüzün önünden alarak size büyük bir kolaylýk saðlarken, bunlarý gönderenlerin iþlerine de inanýlmaz bir darbe vuruyor.

27.07.2013 | Devamı »

Instagram ?ehirlerinden Dünyadaki Kültürel Desenleri Keþfetmek

Phototrails, Instagram'daki milyonlarca fotoðrafý dünya genelindeki kültürel kalýplarý keþfetmek ve bunlarýn özgünlüðü yansýtýp yansýtmadýðýný ortaya çýkarmak amacýyla bir grup araþtýrmacýnýn dünyadaki 13 farklý þehrinden 2,353,017 Instragram fotoðrafýný özel bir þekilde görselleþtirdikleri projedir.

21.07.2013 | Devamı »

Kullanýcýlarýn Sosyal Medya Genomu Yoluyla Davranýþlarýnýn ?nceden Tahmin Edilmesi

Günümüzün bilim-teknoloji araþtýrmalarý arasýnda en çok merak edilen konularýn baþýnda insanlarýn sýklýkla haþýr-neþir olduðu dijital ortamlardaki izlerinden onlarýn davranýþsal yapýsýný, zevklerini, kiþiliklerini ve her türlü tercihini tespit etmenin mümkün olup olmadýðý geliyor. Çünkü insanlar sosyal hayatta nasýl etkileþimde bulunuyorsa, benzer davranýþ kalýplarýný büyük bir oranla dijital ortamlarda da sergiliyor. Elbette bu konudaki en münbit mecralar þimdilerde sosyal medya ve aðlar oluyor. Ve bazý araþtýrmacýlar insanlarýn Twitter'daki davranýþ kalýplarýný kullanarak onlarýn sosyal medya genotipinin çýkarýlýp gelecekteki davranýþlarýnýn tahmin edibileceðini söylüyor.

19.07.2013 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.198.221.13 | Yüklenme: 0.345 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar