E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

?cretsiz Sesler, Fonlar ve Melodiler

Web siteniz ve uygulamalarýnýz için kullanabileceðiniz binlerce ücretsiz ses dosyasý, Pompeu Fabra Üniversitesi tarafýndan lisanslanmýþ ve kullanýmý çeþitli þartlara baðlý olarak ücretsiz sunulmuþtur.

12.06.2008 | Devamı »

Online Slayt ve Sunum Yapýn/Paylaþýn

280 Slides sitesi online olarak her yerden ulaþýlabilecek çok güzel slayt/sunum dosyalarý oluþturup-paylaþabileceðiniz bir hizmet sunmakta. Dosyanýzý ücretsiz olarak indirip kullanabilirsiniz.

11.06.2008 | Devamı »

Pazarlama ve Ýþ Aðý Oluþturma Araçlarý

?ok güzel hizmetler ve iþler yapýyor veya sunuyor olabilirsiniz. Ama sektörünüzde tanýnmadýktan veya bilinmedikten sonra yaptýklarýnýzýn hiçbir önemi kalmayabilir. Daha çok müþteri ve satýþ için bilinilirlik çok önemlidir. Tanýtacaðýmýz iþ ve pazarlama aðýný geniþletme araçlarý iþinize yarayabilir.

28.05.2008 | Devamı »

Mobil Ýletiþim ve Kullanýcý ile Online Ýrtibat Araçlarý

Yaptýðýnýz ve sunduðunuz iþlerde hizmetinizi alan alýcýlar, ortaklar ve tedarikçiler ile sürekli irtibat halinde olmanýz, iþinize ve hizmetinize verdiðiniz önemi göstermektedir. bütün iletiþiminizi online araçlarla gerçekleþtirebilirsiniz.

12.05.2008 | Devamı »

Sitenizin Açýlýþ Sayfasýný Deðiþtirin

Sitenizin açýlýþ sayfasý (ana sayfa-homepage) ya index.html ya index.php ya da index.asp'dir. Yani "http://www.siteniz.com" adresini girilince ekrana bu sayfalardan biri gelir. Peki zaten var olan ana sayfa yerine baþka bir sayfa açmak istediðinizde ne yapacaksýnýz?

30.04.2008 | Devamı »

Güvenlik ve Kiþisel Gizlilik Uygulamalarý

Dosyalarýnýza bir virüs bulaþmasý sonucu iþlerinizin nasýl etkileneceðinizi düþünebiliyor musunuz? Daha da kötüsü, eðer bilgileriniz bir spyware (casus yazýlýmý) tarafýndan çalýnýr veyahut fiziksel olarak araklanýrsa ne olurdu? Bu servisleri kullanarak iþlerinizini güvenli bir þekilde yürütebilirsiniz.

28.04.2008 | Devamı »

Casus Bot ve ?evrimdýþý Tarayýcýlarý Engelleyin

Casus bot, sitenize zarar veren veya site üzerindeki e-postalarý toplayan kötü niyetli örümcek robotlardýr. Çevrimdýþý tarayýcýlar ise sitenizi en küçük kýrýntýsýna kadar indirip çevrimdýþý(offline) olarak internete baðlý olmadan ziyaret edilmesini saðlayan ve bu arada ilgili sitenin veri trafiðine kota bindirip yavaþlatan programlardýr. Her ikiside site kaynaklarýný sömürüp yavaþlamaya sebep olmaktadýrlar.

24.04.2008 | Devamı »

Online Yazý Yazma ve Tasarým Araçlarý

Üretken olmak bazen pahalýya malolabilir. Ýkonlar, görsel resimler ve tasarým araçlarý ihtiyaç derken bütçeyi zedeleyebilir. Online ve ücretsiz olan site ve araçlarla bütün ihtiyaçlarýnýzý hem de interaktifliðin had safhaya çýktýðý bir þekilde elde edebilirsiniz.

24.04.2008 | Devamı »

Online Proje Yönetimi ve Verimlilik Araçlarý

Bütün zamanýnýzý nereye harcadýðýnýzý merak ediyor musunuz? Müþterileriniz sýklýkla baðlantýda ve güncel olmanýzý mý istiyor? Bu araçlarla zaman yönetiminizi yapýn. Verimliliðinizi artýrýn.

17.04.2008 | Devamı »

Resimlerinizi ve Web Galerilerini 3 Boyutlu Gezin

PicLens, kendiliðinden tarayýcýnýzý tam ekran 3 boyutlu bir ekrana dönüþtüren uygulama. Web galerilerindeki resimlere herhangi bir araca ihtiyaç duymadan 3 boyutlu bakmayý saðlýyor. Resimler sinematik bir ekranla tek boyutlu olmaktan çýkýyor ve bambaþka bir deneyim yaþatýyor.
16.04.2008 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.156.82.247 | Yüklenme: 0.526 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar