E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Siteleri Tarayýcýlarda Google-vari Ýmleyip Arayýn

Fetching, ziyaret edilen siteleri bilgisayara ya da isteðe baðlý buluta kaydedip, oluþan arþivde Google tarzý arama yapmayý saðlayan ve oldukça inovatif bir imleme yapan web tarayýcý eklentisidir. Fetching, bilgisayarýnýzda bir kiþisel arama motoru deneyemi yaþamanýzý saðlayarak klasik web sitesi imleme iþini bambaþka bir boyuta taþýyor.

24.11.2014 | Devamı »

Devletlerin Kötücül Yazýlýmlarýný Tespit Edin

Detekt, devletler, uluslararasý suç þebekeleri ve istihbarat örgütlerinin dünya üzerindeki hedeflerin bilgisayarýndaki hareketleri takip için kullandýklarý özel gözetim ve casusluk amaçlý malware'leri tespit etmek için geliþtirilmiþ bir malware tespit aracýdýr.

22.11.2014 | Devamı »

Devlerin Açýk Kaynak Güvenlik Araçlarý

Ýnternetin en büyük oyuncularý altyapýlarýný ve bel baðladýklarý önemli sistemlerini gözetlemek ve korumak için kendilerine özel uygulamalar yaparlar. Bu uygulamalardan bazýlarýný da belli bir olgunluk seviyesine ulaþtýðýnda ve daha da geliþmesi için açýk kaynak olarak herkeisn istifadesine sunarlar.

11.11.2014 | Devamı »

E-Posta Abonelik Ýptal Linklerinin Tehlikeleri

E-posta kutularýna bilerek veya istek dýþý gelen bülten, reklam, promosyon ve spam mesajlarýnýn genelde son kýsýmlarýnda yer alan "abonelikten çýk, aboneliði iptal et, üyelikten ayrýl" gibi linkler, kullanýcýlara sanki o mesajlarýn tekrar gelmeyeceðini saðlayan bir kurtulma aracý olarak görünür!

22.10.2014 | Devamı »

SSL Sertifika Otoritelerinizi Kendiniz Belirleyin

Convergence, web tarayýcýsýnda SSL sertifikasýnýn teyidi için olan, tarayýcý tarafýndan deðiþmez olarak belirlenen sertifika otorite sisteminin yerine herkesin kendi güvendiði veya istediði otoriteyi kullanmasýný saðlayan bir ssl noter eklentisidir.

17.10.2014 | Devamı »

Android Cihazlarýnda Kötücül Aktiviteleri Ýzleyin

Device Monitor, Android iþletim sistemli akýllý cihazlardaki kötü niyetli olay ve aktivileri izleyip raporlayarak mobil að güvenliðini saðlayan ve Avrupa Geliþmiþ Siber Savunma Merkezi tarafýndan geliþtirilmiþ bir mobil uygulamadýr. Uygulama ile özel kötücül hareketleri tespit etmek mümkün.

12.10.2014 | Devamı »

IP Adresini Gizlemede Etkili ve Pratik Bir Yöntem

IPFlood, internette ziyaret edilen sitelere sanki bir proxy/vpn üzerinden geliyormuþ gibi görünmeyi saðlamanýn yanýnda web tarayýcýsýnýn da uygulama katmanýndan gönderdiði diðer IP adres bilgilerini deðiþtirip gönderen oldukça farklý bir IP gizleme ve yanýltma tarayýcý eklentisidir.

10.10.2014 | Devamı »

Küresel Ýzlemelere Karþý Açýk Kaynak Programlar

PRISM Break, NSA ve GCHQ'nun tüm interneti dinlemeye dönük olarak yaptýklarý PRISM, XKeyscore ve Tempora gibi küresel çapta veri izleme proje ve programlarýnýn gözetiminden bir nebze de olsa korunabilmeyi saðlayan tüm açýk kaynak programlarý bir araya getirmiþ yararlý bir sitedir.

10.10.2014 | Devamı »

Kýsaltýlmýþ Web Adreslerini Uzatma Aracý

Uzat.in, özellikle sosyal aðlarda yerden, içerikten tasarruf gibi nedenlerle otomatik olarak kullanýlan kýsatýlmýþ web adreslerini (t.co, fb.me ve bit.ly gibi) açarak gerçek halini gösteren bir kýsa link uzatma aracýdýr. Araç, zararlý web içeriklerinden korunmak için yararlý olabilir.

06.10.2014 | Devamı »

iCloud Etkinleþtirme Kilidinin Online Kontrolü

iCloud Etkinleþtirme Kilidi, iOS 7 ve üzerinde iPhone'umu Bul uygulamasý ile birlikte geliyor. Bu özellik iPhone'umu Bul'u kurduðunuzda (iPad ve Mac için de) otomatik olarak açýlýr. Bu kilit ile Apple cihazlarýnýn kaybolmasý/çalýnmasý halinde baþkasý tarafýndan kullanýlmasý veya satýlmasý zorlaþtýr.

06.10.2014 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.197.251 | Yüklenme: 0.557 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar