E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sýfýr Gün Açýklýðý ile Açýk Kaynak Ýliþkisi

Yeni dijital çaðýn en belalý tehditlerinden olan sýfýr gün (zero-day) açýklarý ile açýk kaynak (open source) kütüphaneler ve uygulamalar arasýnda son dönemde yaþananlardan ötürü artýk belirgin bir iliþki olduðunu kolaylýkla söyleyebiliriz. Zira 'Heartbleed' ile su yüzüne çýkan çok büyük bir problem var.

23.08.2014 | Devamı »

Birden ?ok Programlama Dili Tek Bir Programda

Wyvern, bir grup araþtýrmacýnýn web sayfalarý ile uygulamalarýndaki kod güvenliðinin ihlal edilmesi, dýþarýdan kötücül kod enjekte edilmesi ve bazý saldýrýlara karþý önlem olarak geliþtirdiði, birden çok dili ayný anda tek bir program içinde kullanabilmeyi saðlayan inovatif bir programlama dilidir.

18.08.2014 | Devamı »

Daðýtýk Mimaride ?alýþan Web Tarayýcýsý

SyncNet, sitelerin herhangi bir sunucudan baðýmsýz olarak sadece onu ziyaret eden kullanýcýlar üzerinden görüntülenmesini saðlayan bir daðýtýk web tarayýcýsýdýr. SyncNet, web sitelerini kullanýcýlarýn bilgisayarlarýna indirerek kullanýcýlarýn ziyaret edilen siteleri birbirleri üzerinden görüntülemesini saðlýyor.

17.08.2014 | Devamı »

Ýnternet Asla Unutmaz: Kalýcý Takip Sistemleri

Ýnternet kullanýcýlarýný takip eden çerezler (cookies), evercookies ve flash çerezlerden sonra silinmesi ve bulunmasý imkansýz yeni takip teknolojileri arayýþlarý son yýllarda devam ediyordu. Bir grup araþtýrmacý da "canvas fingerprinting" adlý HTML5'e dayanan yeni bir takip mekanizmasýnýn devrede olduðunu buldu.

27.07.2014 | Devamı »

Dünya Geneli Ýnternet Baðlantý Kalitesini ?lçün

Netradar, Internet Society ve Aalto Üniversitesi tarafýndan geliþtirilmiþ, dünya genelinde mobil cihaz kullanýcýlarýnýn GSM/hücresel ile ya da wifi üzerinden kullandýklarý internet baðlantýsýnýn indirme/yükleme hýzlarý ile birlikte gecikme ve sinyal gücünü ölçmeye yarayan bir mobil uygulamadýr.

16.07.2014 | Devamı »

Mobilde Kiþisel Veri Gizliliði Güvenlik Duvarý

OPENPDS, mobil cihazlarda kullanýlan uygulamalarýn ve ziyaret edilen sitelerin kullanýcýlara ait kiþilsel verileri fütursuzca toplamasýný önlemek adýna geliþtirilmiþ, kullanýcýlarýn kiþisel verilerinin harici kullanýmýný tamamen kendi uhdesinde kiþisel gizliliði koruyarak saðlayan oldukça inovatif bir sistemdir.

13.07.2014 | Devamı »

En Kullanýþlý ve Esnek ?ifreleme Programý

Secryptor, bilgisayarlar ve bulut depolama alanlarýnda istenilen dosyalarý tek týkla 256 bit AES standardýnda þifrelemeyi saðlayan ve de kullanýmý oldukça basit olan bir masaüstü ve mobil dosya þifreleme uygulamasýdýr. Secryptor, Dropbox ile doðrudan entegre olabiliyor.

05.07.2014 | Devamı »

?ifreli Web Trafiðinin Güvenliðinden Emin Olun

Certificate Patrol, Firefox tarayýcýsýnda HTTPS ile baðlanýlan sitelerde SSL/TLS sertifikasýnýn yenilenip yenilenmediðini ve sertifikada anormal bir deðiþiklik olup olmadýðýný tespit ederek ortadaki adam saldýrýsýna (mitm) maruz kalýp kalmadýðýnýzý tespit eden oldukça yararlý bir eklentidir.

30.06.2014 | Devamı »

Uçtan Uca ?ifreli ve Güvenli E-Posta Hizmeti

ProtonMail, CERN ve MIT'de geliþtirilen Ýsviçre merkezli bir uçtan uca þifreli e-posta hizmetidir. NSA sýzýntýlarý sonrasý güvenli e-posta haberleþmesi için bir grup araþtýrmacýnýn geliþtirdiði bu e-posta hizmetinde mesajlar sunucularda sadece sahibi tarafýndan açýlabilecek þekilde þifreli tutuluyor.

22.06.2014 | Devamı »

NSA Siber Casusluk Araçlarý Hayata Geçiriliyor

NSA Playset, NSA'in interneti yasadýþý olarak deþtiðine dair belgelerin sýzmasýyla birlikte açýða çýkan geliþmiþ að teknolojileri cihazlarýnýn (NSA ANT) bulunduðu kataloðun bir grup araþtýrmacý tarafýndan piyasada kolayca bulunabilen gereçler kullanýlarak tersine mühendislikle yeninden yapýldýðý bir projedir.

21.06.2014 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.225.20.73 | Yüklenme: 0.431 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar