E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Sosyal Medyanýn ?topyalarý: Güvenlik ve Gizlilik

[Yazý Dizisi] - ‘sosyal medya’ çatýsý altýnda arkadaþlýk, mikroblog, video ve fotoðraf gibi sadece bir servislik hizmetlerden oluþan özelleþmiþ aðlar olarak bilinen veya çevrimiçi sosyalleþme üzerine birçok servisi birlikte sunan sosyal aðlar, internete baðlanýrken bir ‘baþlangýç’ noktasý haline gelmiþtir.

01.06.2014 | Devamı »

Ýnternette veya LAN'da Bulutsuz Dosya Paylaþýn

Syncthing, bulut servislerinde paylaþýlan dosyalarýn ele geçirilebildiðinin veya dosya mülkiyetinin baþka unsurlara da taþýnabildiðinin anlaþýldýðý bugünlerde online dosya paylaþýmýnýn merkezi sunucular yerine sadece istenilen cihazlar arasýnda yapýlabilmesini saðlayan bir açýk kaynak proje olarak öne çýkýyor.

18.05.2014 | Devamı »

Bot Twitter Hesaplarýný Tespit Etme Aracý

BotOrNot, bir Twitter hesabýnýn bir insan mý ya da yazýlýmlar tarafýndan yönetilen bir sosyal bot mu olduðunu otomatik olarak tespit edebilen, Indiana üniversitesi araþtýrmacýlarýnýn geliþtirdiði bir araçtýr. Araç bir kullanýcýnýn arkadaþlýk aðý, Twitter içeriði ve zaman bilgisinden binlerce özelliði analiz ediyor.

13.05.2014 | Devamı »

Ýnternet Servislerinin Gizli Takibini Engelleyin

Privacy Badger, internette dolaþýrken Google, Facebook ve Twitter olmak üzere büyük servisler ile 3. parti hizmetlerin, tarayýcýnýzda "sitelere izlenmek istemediðimi söyle" (Do Not Track) özelliði aktif olmasýna raðmen, sizi online takip etmemelerini önlemeyi saðlayacak bir web tarayýcý eklentisidir.

10.05.2014 | Devamı »

Google E-Tablolar Baðýmsýz Mobil Uygulamasý

Google E-Tablolar, Google Drive uygulamasýndan baðýmsýz bir mobil uygulama olarak Android, iPad ve iPhone mobil cihazlarý için yeniden tasarlandý. Google E-Tablolar, Microsoft'un Excel mobil uygulamalarýna rakip olarak hem çevrimiçi hem de çevrimdýþý olarak çalýþýyor ve XLS/X'i destekliyor.

30.04.2014 | Devamı »

Google Dokümanlar Baðýmsýz Mobil Uygulamasý

Google Dokümanlar, Google Drive uygulamasýndan baðýmsýz bir mobil uygulama olarak Android, iPad ve iPhone mobil cihazlarý için yeniden tasarlandý. Google Dokümanlar, Microsoft'un Word mobil uygulamalarýna rakip olarak hem çevrimiçi hem de çevrimdýþý olarak çalýþýyor ve DOC/X'i destekliyor.

30.04.2014 | Devamı »

KOSGEB'in Yazýlým Sektörüne Bakýþý Sorunlu

Biliþim sektörü küresel ekonomidekiyle birlikte ülkemiz ekonomisindeki payýný da her geçen gün artýrýyor. Teknolojik yenilikler iþ hayatýmýzdan günlük yaþantýmýza kadar hayatýn her yerine nüfuz ediyor. Web ve mobil teknolojilerdeki baþ döndürücü geliþmeler bile hayat standardýmýzý düzenliyor. Ve iletiþim teknolojileri artýk algýlarýmýzý da deðiþtiriyor.

29.04.2014 | Devamı »

Ve Google+ Sosyal Aðý da Yalan Oldu

Google'ýn büyük bir sosyal að olma yolunda umutlar baðlayýp interneti bile balkanlaþtýrabilecek kadar agresif hamleler gerçekleþtirdiði Google+ sosyal aðý, yöneticisinin Google'dan ayrýlmasýnýn ardýndan bir zombiye dönüþtü. Söylentilere göre aðýn 1000-1200 çekirdek çalýþaný baþka bölümlerine aktarýlmýþ bile.

25.04.2014 | Devamı »

Tüm Viber Haberleþme Trafiði Ele Geçirilebiliyor

Mobil cihazlar ile bilgisayarlar arasýnda herkesle ve her yerle ücretsiz konuþma, mesajlaþma, video ve resim paylaþma yapabileceðiniz Viber'in bütün veri haberleþmesini hem þifresiz olarak hem de kimlik doðrulamasý olmadan yaptýðý ortaya çýktý. Yani ayný interneti paylaþtýðýnýz yerlerde birileri bütün Viber haberleþmenizi anýnda kolayca ele geçirebiliyor.

24.04.2014 | Devamı »

Kurumsal Haberler ve Bültenleriniz El ?stünde

E-Siber'in yeni "KURUMSAL" kategorisi ile bundan böyle sektöre duyurmak istediðiniz, nitelikli içeriðe sahip kurumsal haberler, bültenler ve içeriklerinizi yayýnlayabilirsiniz. E-Siber'in baþarýyla sürdürdüðü SEO etkisini paylaþýmlarýnýzýn arkasýna alarak nitelikli bir kitleye ulaþabilir ve SEO'nuzu güçlendirebilirsiniz.

22.04.2014 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.224.203.224 | Yüklenme: 0.395 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar