E-Siber.com
M. Mekin Pesen
Sitede 1774 okunmaya değer yazı var.

Mobil Cihazlarda ?zel Ýnternet Aramalarý Yapýn

Disconnect Search, mobil cihazlarda Google, Bing, Yahoo ve Blekko gibi popüler arama motorlarý ile IP adresiniz, tarayýcý çerezleriniz ve arama geçmiþiniz gibi sizin profilinizi belli edecek takip mekanizmalarýný engelleyerek arama yapmanýzý saðlayan ve beta sürümünde olan bir ücretsiz Android uygulamasýdýr.

25.03.2014 | Devamı »

Son 200 Tweet'ten Ev Adresi Tespit Edilebiliyor

Twitter gibi açýk aðlarýn en büyük handikapý, kendini ona kaptýran kullanýcýlarýn bir süre sonra kendileriyle ilgili aþýrý özel bilgi paylaþmalarýný tetiklemeleridir. Var olma, kendini gösterme veya kiþisel tatmin adýna dikkat edilmeden bu aðlarda paylaþýlmýþ her bilgi, sonradan tersine mühendislikle kiþiler aleyhine kullanýlabilecek hayati verilere dönüþebilmektedir.

24.03.2014 | Devamı »

Web Tabanlý Malware'leri Online Ýnceleme Aracý

Threatglass, Barracuda tarafýndan web tabanlý kötü amaçlý yazýlýmlarýn (malware) analizi, taranmasý ve paylaþýmý için geliþtirilmiþ bir online araçtýr. Threatglass, bilerek ya da bilmeden enfekte olarak malware yayan sömürülmüþ web sitelerini güvenli bir þekilde incelemeyi saðlýyor.

22.03.2014 | Devamı »

Hem Engelsiz Hem de Güvenli Web Tarayýcýsý

Comodo IceDragon, Firefox tarayýcýsýnýn çekirdeði üzerine kurulmuþ ama ondan farklý olarak güvenlik, gizlilik ve performans ayarlarý oldukça güçlendirilmiþ bir güvenli internet tarayýcýsýdýr. IceDragon kendi içinde bütünleþik bir DNS barýndýrarak hiçbir ayar yapmadan internette engelsiz gezmenizi saðlar.

22.03.2014 | Devamı »

HTTPS ?zel Ýnternet Tarama Verilerini Sýzdýrýyor

HTTPS protokolü online bankacýlýk ile alýþveriþte dijital güvenliði saðlasa da, mahremiyet ve gizliliði koruyamadýðý son yapýlan bir araþtýrmayla ortaya çýktý. Buna göre kullanýcýlarýn sadece HTTPS'li internet trafikleri analiz edilerek cinsel tercihleri, týbbi durumu, finansal vaziyeti, boþanma ya da iflas takibinde olup olmadýðý dahi bulunabiliyor.

15.03.2014 | Devamı »

?ifreli Mesajlaþma Uygulamalarý Bilgi Sýzdýrýyor

Akýllý telefonlarýn yaygýnlaþmasýyla birlikte oldukça revaç gören mobil mesajlaþma uygulamalarý SMS'i geçip ana iletiþim yolu olmuþtur. WhatsApp günde 50 milyar mesaj taþýrken, Apple iMessage da 40 milyar mesajý görmüþtür. Fakat bu kadar ilgi gören ve "güvenli" olduðu söylenen "ücretsiz" uygulamalar gizliliði ihlal eden bir sürü veri sýzdýrýyormuþ.

07.03.2014 | Devamı »

Telegram Bir Güvenli Mesajlaþma Aracý Deðildir

Çalýþma mekanizmasýnda geçerliliði ve güvenliði kanýtlanmýþ, birçok kez saldýrýlarla sýnanmýþ ve hala da sýnanmaya devam eden SSL/TLS gibi kriptografik protokolleri kullanmak yerine kendi uydurduðu ve içinde çok fena zafiyetler barýndýran bir protokol kullanan Telegram adlý uygulamayý kriptolojiden bihaber olanlarýn yaygýnlaþtýrmasý çok manidar!

05.03.2014 | Devamı »

Google Web Tarayýcý Parmak Ýzlerini de Topluyor

Google'ýn insanlarý sürekli takip etmek için envai çeþit taklalar attýðý artýk herkesin malumu iken, buna raðmen Google'ýn hala 'rahatça' kullanýlmasý delillerin gözlere sokarcasýna gösterilmemesinden olsa gerek. Ýþte Google'ýn bir kendi aracýný kullanarak internetteki benzersizliðinizi ele veren web tarayýcý parmak izini nasýl aldýðýný görmenin çok basit bir yolu var.

03.03.2014 | Devamı »

Malware'lerin Gizli Ýþlemlerini Durduran Yazýlým

Devletler ve uluslararasý organizasyonlar çapýnda malware (kötücül yazýlýmlar) savaþlarýnýn kýzýþtýðý bugünlerde son kullanýcýlarýn bilgisayarýna bulaþan malware'lerin kötücül hareketlerini engellemek için metin tabanlý uygulamalarda araya bir katman olarak girip yollanacak verileri en son göndermeden önce teyit ettiren çok ilginç bir yazýlým geliþtirildi.

02.03.2014 | Devamı »

Twitter Büyük Hadiseleri ?nceden Bilebilir Mi?

Sosyal medyanýn kitlesel yönlendirmeler, devrimler ve toplumsal hareketler üzerindeki etkisinin bilimsel olarak kanýtlandýðýyla beraber sosyal aðlarda uygun bir metot ve harekete geçiren bir motivasyonla, geleneksel medyayla ve araçlarla elde edilebilecek sonuçlardan çok daha fazlasýnýn kazanýlabileceðini bütün dünya yeterince görmüþ oldu.

01.03.2014 | Devamı »
Yukarı Çık

M. MEKİN PESEN
© 2007-2015 E-SİBER BİLGİ-İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ
E-Siber.com | E-Siber.net | ESiber.com | ESiber.net | RSS | Facebook | Twitter | E-Posta Aboneliği
IP: 54.80.157.133 | Yüklenme: 0.255 saniye. | Hakkımızda | İletişim | Reklam Verin | Site Politikaları | Atıflar